dot dot
PAYMENT POLICY

นโยบายการซื้อสินค้า  / ระเบียบและ เงื่อนไขการจองทัวร์  

การสำรองที่นั่ง
   - ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 5000- 10,000 บาท ขึ้นกับรายการทัวร์ ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด หรือยกเลิกการเดินทาง

การสำรองที่นั่งทางอีเมล์ info@happymailtravel.com

การสำรองที่นั่งทางโทรศัพท์ 02-9549800 (Auto)

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. วันเสาร์ 09.00-14.00 น.

เบอร์ติดต่อ กรณีเร่งด่วน 084-0881847

นโยบายการยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการเดินทาง
    - แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 31 วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
    - แจ้งล่วงหน้า 14 – 30 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆท่านละ 5,000 บาท
    - แจ้งล่วงหน้า 7 – 13 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ ท่านละ 10,000 บาท
    - แจ้งล่วงหน้า 3 – 6 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
    - ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนแล้วแต่กรณี


สำหรับทัวร์เทศกาลปีใหม่ และ สงกรานต์

    - ขอยกเลิกหลังการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อย  40 % 

    -  ยกเลิกทัวร์ภายใน  30 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะริบเฉพาะค่ามัดจำเท่านั้น
    -  ยกเลิกทัวร์ภายใน  15 – 8 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะหักเงิน 60 % จากราคาทัวร์ 
    -  ยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 8 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

การไม่ชำระเงินตามกำหนดที่นัดหมาย
                
    -  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และริบเงินมัดจำ

การขอยกเลิก, การฝากขายที่, ขอเลื่อนการเดินทาง และเปลี่ยนรายการท่องเที่ยว
    -  ต้องนำหลักฐานการวางมัดจำ หรือ บัตรท่องเที่ยวตัวจริง มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ที่สำนักงานบริษัทฯ เท่านั้น จึงจะถือว่าสมบูรณ์


การไม่ชำระเงินตามกำหนดที่นัดหมาย 
    -  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และริบเงินมัดจำ 

นโยบายการรับประกันการเดินทาง

www.happymailtravel.com  - บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนในการจัดนำเที่ยว จัดกรุ๊ปทัวร์ประชุมสัมมนา จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่น เครื่องบิน รถ เรือ ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการนัดหยุดงาน ความล่าช้าของพาหนะเดินทาง อุบัติภัยธรรมชาติ และ อื่น ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ 
-  เนื่องจากรายการทัวร์ที่แจ้งนี้มีระยะเวลาในการใช้งาน 1 ปี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จะยกเลิกเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง รายละเอียดและราคา ตามความเหมาะสมและความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม้ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 -  ในกรณีที่ต่างประเทศปฏิเสธการเข้าเมืองของท่าน ถือว่าเป็นเหตุผลและกฎหมายระหว่างประเทศ ทาง บริษัทฯไม่สามารถคืนเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้
-  ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์

นโยบายการชำระเงิน

 1. ช่องทางการชำระเงิน

 ท่านสามารถชำระเงินสด/เช็ค เข้าบัญชีธนาคาร ดังนี้

ชื่อบัญชี  บริษัท แฮปปี้ เมลล์ ทราเวล จำกัด

ธนาคาร กสิกรไทย  สาขา เออร์เบินสแควร์ ประเภท ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 004-3-76731-3

หากต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 3%

ระบบชำระ Online Payment ผ่าน Paysbuy มีค่่าธรรมเีนียมเพิ่ม 4%

 2. ยืนยันการชำระเงิน

 เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องยืนยันการชำระเงินโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

*ส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 02-5891705

*ส่งหลักฐานการโอนเงินเช่น Scan ใบโอนเงิน, Print Screen ของหน้าจอหรืออีเมล์ตอบกลับ กรณีโอนผ่านระบบ Internet Banking ไปยัง info@happymailtravel.com โดยระบุชื่อผู้ซื้อ  จำนวน และทัวร์ที่จองพร้อมวันเดินทาง

หมายเหตุ : ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านช่องทาง online ระบบจะทำการยืนยันการรับชำระเงินโดยอัตโนมัติ ท่านไม่ต้องยืนยันการชำระเงินด้วยตัวเอง

 3. เจ้าหน้าที่ยืนยันการรับชำระเงิน

เมื่อตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะส่งอีเมล์ยืนยันว่าได้รับชำระเงินแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการยืนยันการรับชำระเงินภายใน 24  ชั่วโมง (หรือ 2 วันในกรณีติดวันหยุดทำการ) กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-9549800 (Auto) ภายในวันและเวลาทำการ

นโยบายการจัดส่งสินค้า ท่านสามารถรับเอกสารตั๋วเครื่องบิน ใบจองโรงแรม ทัวร์ แพคเกจ ได้ทางอีเมล์ หรือ แฟกซ์ ที่แจ้งไว้กับทางเจ้าหน้าที่ หรือบางกรณีที่จำเป็นต้องมีการวิ่งเก็บเอกสารเพื่อดำเนินการวีซ่า ทางบริษัทฯ จัดเจ้าหน้าที่เพื่อรับเอกสาร

  Happy Time.....Happy Tour....Happy Mail Travel

  

 

 

 

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


dot

ระบุเดือน
ระบุราคา
ระบุเทศกาล

  [Help]
dot
dot
http://www.happymailtravel.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat&l=1&cid=119636
dot
bulletทัวร์เกาหลี
bulletทัวร์ญี่ปุ่น
bulletทัวร์ยุโรป
bulletทัวร์เรือสำราญ
bulletทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น
bulletทัวร์จีน
bulletทัวร์รัสเซีย
bulletทัวร์ ใต้หวัน
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์เวียดนาม
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์สิงคโปร์
bulletทัวร์มาเลเซีย
bulletทัวร์นิวซีแลนด์
bulletทัวร์ออสเตรเลีย
bulletทัวร์อเมริกา
bulletทัวร์ตุรกี
bulletทัวร์อิหร่าน ทัวร์โมรีอคโค
bulletทัวร์ภูฎาณ อินเดีย ศรีลังกา
bulletทัวร์กวางเจา เทรดแฟร์
bulletไทยเที่ยวไทย
dot
dot
bulletแลกเงินที่ไหนดี
bulletอัตราแลกเปลี่ยน Exchange
bulletโทรกลับไทย Call Home
bulletเช็คอากาศทั่วโลก Weather
bulletเช็คเวลาทั่วโลก WorldClock
bulletการเดินทาง Check My Trip
bulletเช็คที่นั่งทุกสายการบิน
bulletปลั๊กไฟ World Electric
bulletแผนที่รถไฟใต้ดินทั่วโลก
bulletรถไฟญี่ปุ่น Japan Rail Pass
bulletรถไฟยุโรป Rail Europe
bulletรถบัสอเมริกา Greyhound
พาสปอร์ต
dot
Member Login
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


Google
 
 


Happy Mail Travel Copyright © 2010 All Rights Reserved.