dot
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
http://www.happymailtravel.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539376344&Ntype=1
dot
dot
พาสปอร์ต
dot
dot
dot
dot
วีซ่า
dot
สมัครรับข่าวสารจาก HMT

dot


Google
 
 


COMPLAINT

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

 
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต www.happymailtravel.com จะปกปิดชื่อที่อยู่หรือข้อมูล ใดๆที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับโดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
ทั้งนี้ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
 
การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
 
www.happymailtravel.com ตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม  www.happymailtravel.com ตรวจสอบจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
 
ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียนพร้อมชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และส่งมายัง www.happymailtravel.com ได้ 3 ช่องทางคือ
 
ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์
ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึง
www.happymailtravel.com และส่งมาได้ที่ 21/158 ม. 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 
ช่องทางที่ 2          จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
E-mail address : info@happymailtravel.com
 
ช่องทางที่ 3          ติดต่อผ่าน www.happymailtravel.com โดยสามารถระบุรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้
 
หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้าลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง
Department of Business Development
44/100 Nonthaburi Road 1 Bangkrasor Muang Nonthaburi 11000
แผนที่ : (http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=64&L=1)
Tel (+66) 02 5475959-61
E-mail : e-commerce@dbd.go.th
 
 
การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน
ในกรณีนี้ เว็บไซต์ www.happymailtravel.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ดังนั้น ในส่วนของข้อความ เนื้อหา และรูปภาพต่าง ๆ จึงไม่มีผลกระทบต่อเด็กหรือเยาวชนแต่อย่างใด


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image

 *


Happy Mail Travel Copyright © 2010 All Rights Reserved.