dot dot
View :   Sort :

ก่อนหน้า1ถัดไป
พบสินค้า 7 รายการ

 view
รหัส : HMT-G006-HILIGHTTK9D
#ทัวร์ตุรกี Hilight #Turkey 9 Days By TK
#ทัวร์ตุรกี #เที่ยวตุรกี #อีสตันบูล #ทรอย
ทัวร์ตุรกี เที่ยวอิสตีนบูล ไคเซอร์รี่ คัปปาโดเกีย หมู่บ้านของชาวพื้นเมือง นครใต้ดินไคมัคลี โรงงานทอพรม ชมโชว์ระบำหน้าท้อง พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ คอนย่า ชมคาราวานซาไร พิพิธภัณฑ์เมฟลานา ปามุคคาเล่ นครโบรารฮีราโพลีส ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเอเฟซุส โรงละครโอเดียน จัตุรัสโดมิเซียน วิหารฮาเตรียน โรงละครเอเฟซุส บ้านพระแม่มารี โรงงานผลิตเครื่องหนัง เพอร์กามัม นั่งเคเบิ้ลคาร์ ชมวิหารอะโครโปลิส เมืองทรอย ถ่ายรูปกับม้าไม้ในตำนาน เมืองชานัคคาเล กรุงอิสตันบูล พระราชวังโดดลมาบาห์เซ นั่งเรือล่องช่องแคบบอสฟอรัส สไปซ์มาร์เก็ต พระราชวังทอปคาปิ จัตุรัสสุลต่านอาร์เมต ชมมหาวิหารเซนต์โซเฟีย มิสยิดสุลต่านอาห์เมต อ่างเก็บน้ำเยเรบาทัน
กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม 2560
ราคา: 29,900.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : HMT-D006-WOWTK8D-TK
#ทัวร์ตุรกี Wow Turkey 8 Days 5 Nts โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK)
#ทัวร์ตุรกี #มนุษย์ถ้ำ #คัปปาโดเกีย #อิสตันบูล
ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปิ พระราชวังโดลมาบาเซ่ ช่องแคบบอสฟอรัส เมืองบูร์ซ่า มัสยิดสีเขียว ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม เมืองอิชเมียร์ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณแอฟฟิซุส ช้อปป้ิงโรงงานทำเครื่องหนัง ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) เมืองคอนย่า เมืองคัปปาโดเกีย เมืองใต้ดินไคมัคลี โชว์ระบำหน้าท้อง พิพิธภัณฑ์เกอเรอม่ ชมเมืองคัปปาโดเกีย กรุงอังคาร่า กรุงอิสตันบูล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้งตลาดสไปซื
กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน 2560
ราคา: 29,900.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : HMT-D006-ANDAMANTK8DTK
#ทัวร์ตุรกี Andaman to Wonderful Turkey 8 Days 6 Nts By TK
#ทัวร์ตุรกี#อิสตันบูล#บินตรงภูเก็ต
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาเซ่ ช่องแคบบอสฟอรัส เมืองบูร์ซา ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ทะเลมาร์บาร่า มัสยิดสีเขียว ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม เมืองอิซเมียร์ บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส ช้อปปิ้งโรงงานทำเครื่องหนัง ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยผ้าย) เมืองคอนย่า เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินชาดัค ชมบ้านชนพื้นเมือง (Local Cave House) โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค ชมโชว์ระบำหน้าท้อง (Belly Dance Show) พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ กรุงอังคาร่า พระราชวังทอปกาปิ พิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปิ อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต ฮิปโปโดม สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม - ตุลาคม 2560
ราคา: 29,900.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : HMT-D006-AMAZINGTURKEY8D5NQR
ทัวร์ ตุรกี Amazing Turkey 8 Days 5 Nts โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (QR)
เที่ยว ตุรกี ทัวร์ อิสตันบูล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังโดลมาบาเซ่ ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ ฮิปโปโดม สุเหร่าสีน้ำเงิน โบสถ์เซนต์โซเฟีย อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปิ (Topkapi Palace) เมืองบูซ่าร์ (Bursa) ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา เมืองอิชเมียร์ (Iamir) บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอฟฟิซุส วิหารแห่งจักรพรรคิเฮเดรียน ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องหนัง เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลี พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ โบสถ์เซนต์บาร์บารา ดรงงานทอพรม เข้าชมบ้านชนพื้นเมือง Local Cave House หรือ มนุษย์ถ้ำ ชมโชว์ระบำหน้าท้อง (Belly Dance Show) กรุงอังคาร่า อะรีเคเบอร์ (Anikabir)
กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม 2560
ราคา: 29,900.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : HMT-D006-TKTROY10DW5
ทัวร์ ตุรกี Turkey Troy 10 Days โดยสายการบินมาฮานแอร์ (W5)
เที่ยว ตุรกี ทัวร์ อิสตันบูล กรุงอังคาร่า เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ทะเลสาบเกลือ (Lake Tuz) ชมโชว์ระบำหน้าท้อง (Belly Dance) นครใต้ดินไมคัตลี พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ชมโบสถ์เซนต์บาร์บารา โบสถ์มังกร เข้าชมบ้านมนุษย์พื้นเมือง หรือ บ้านมนุษย์ถ้ำ โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (Mevlana Museum) เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) ปราสาทปุยฝ้าย บ้านพระแม่มารี เมืองโบรารเอฟฟิซุส ห้องสมุดของเซลซุส วิหารจักรพรรติเฮเดรียน โรงละคร Great Theatre ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องหนัง เมืองอิชเมียร์ เมืองชานัคคาเล่ กรุงทรอย ชมม้าไม้แห่งกรุงทรอย เมืองอิสตันบูล ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้งแกรนด์บาซาร์ (Grand Bazzaar) ฮิปโปโดรม สุเหร่าสัีน้ำเงิน โบสถ์เซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน พระราชวังทอปกาปิ พระราชวังโดลมาบาเซ่(Dolmabahce Palace) ช่องแคบบอสฟอรส (Bosphorus) ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต (Spice Market) กรุงเตหะราน ช้อปปิ้งดิวตรี้ฟรี
กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม - สิงหาคม 2560
ราคา: 36,900.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : HMT-G006-HILIGHTTK8D
#ทัวร์ตุรกี Hilight Turkey 8 Days By TK
#ทัวร์ตุรกี #อิสตันบูล #คัปปาโดเกีย #บอลลูน
ทัวร์ตุรกี เที่ยวอิสตันบูล ไคเซอร์ลี คัปปาโดเกีย หมู่บ้านของชาวพื้นเมือง พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง#เกอเรเม่ #นครใต้ดินไคมัคลี โรงงานทอพรม ชมโชว์#ระบำหน้าท้อง เมืองคอนย่า ชมคาราวานซาไร พิพิธภัณฑ์เมฟลานา ปามุคคาเล นครโบราณฮีราโพลิส #ปราสาทปุยผ้าย คูซาดาซี เมืองโบราณเอฟซุส โรงละครโอเดียน จัตุรสโดมิเซียน วิหารฮาเดรียน ห้องน้ำสาธารณะแบบโรมัน ห้องสมุดเซลซุส โรงละครเอเฟซุส บ้านพระแม่มารี โรงงานผลิตเครื่องหนัง เพอร์กามัม #นั่งเคเบิ่ลคาร์ #วิหารอะโครโปลิส เมืองทรอย ถ่ายรูปกับม้าไม้ในตำนาน #เมืองชานัคคาเล กรุงอิสตันบูล #พระราชวังโดลมาบาห์เซ นั่งเรือล่องช่องแคบบอสฟอรัส #สไปซ์มาร์เก็ต #พระราชวังทอปคาปิ มหาวิหารเซนต์โซเฟีย มัสยิดสุลต่านอาห์เมต จัตุรัสสุลต่านอาห์เมต
กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม - ตุลาคม 2560
ราคา: 37,900.00 บาท
จำนวน :


 view
รหัส : HMT-G006-TURKEYLAVENDER8D
#ทัวร์ตุรกี Turkey Lavender 8 Days โดยสายการบินเตอร์กิซแอร์ไลน์ (TK)
#ทัวร์ตุรกี #เที่ยวตุรกี #อิสตันบูล #ลาเวนเดอร์
ทัวร์ตุรกี เที่ยวอิสตันบูล ไคเซอร์รี่ คัปปาโดเกีย หมู่บ้านของชาวพื้นเมือง พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ โรงงานทอพรม โชว์ระบำหน้าท้อง นครใต้ดินไคมัคลี คาราวานซาไร เมืองคอนยา พิพิธภัณฑ์เมฟลานา ปามุคคาเล หมู่บ้านคูยูจ๊าก ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ นครโบราณฮีราโพลิส ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคูซาดาซี บ้านพระแม่มารี เมืองโบราณเอเฟซุส โรงละครโอเดียน จัตุรัสโดมิเซียน วิหารฮาเดรียน โรงละครเอเฟซุส โรงงานผลิตเครื่องหนัง เพอร์กามัม นั่งเคเบิ้ลคาร์ ชมวิหารอะโครโปลิส กรุงอีสตันบูล #เมืองทรอย ถ่ายรูปกับม้ไม้ในตำนาน #เมืองชานัคคาเล นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามช้องแคบดาร์ดะเนลล์ #พระราชวังโดลมาบาห์เซ นั่งเรือล่อง#ช่องแคบบอสฟอรัส สไปซ์มาร์เกต พระราชวัง#ทอปคาปิ ชมมหาวิหาร#เซนต์โซเฟีย มัสยิดสุลต่านอาห์เมต จตุรัสสุลต่านอาร์เมต
กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม 2560
ราคา: 39,900.00 บาท
จำนวน :


ก่อนหน้า1ถัดไปdot

ระบุเดือน
ระบุราคา
ระบุเทศกาล

  [Help]
dot
dot
http://www.happymailtravel.com/index.php?lay=show&ac=cat_showcat&l=1&cid=119636
dot
ทัวร์เกาหลี
bulletทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์จีน
bulletทัวร์อิหร่าน ทัวร์โมรีอคโค
bulletทัวร์กวางเจา เทรดแฟร์
dot
dot
bulletแลกเงินที่ไหนดี
bulletอัตราแลกเปลี่ยน Exchange
bulletโทรกลับไทย Call Home
bulletเช็คอากาศทั่วโลก Weather
bulletเช็คเวลาทั่วโลก WorldClock
bulletการเดินทาง Check My Trip
bulletเช็คที่นั่งทุกสายการบิน
bulletปลั๊กไฟ World Electric
bulletแผนที่รถไฟใต้ดินทั่วโลก
bulletรถไฟญี่ปุ่น Japan Rail Pass
bulletรถไฟยุโรป Rail Europe
bulletรถบัสอเมริกา Greyhound
พาสปอร์ต
dot
Member Login
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


Google
 
 


Happy Mail Travel Copyright © 2010 All Rights Reserved.