ขยายเวลาช่วยเหลือ SME ที่ได้ รับผลกระทบจากโควิด 19 ระลอกใหม่ขยายเวลาช่วยเหลือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายเวลาโครงการสินเชื่อให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึง โดยขยายเวลายื่นขอสินเชื่อได้ถึงวันที่ 30 ธ.ค.64 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.64 รวม 3 โครงการ ประกอบไปด้วย
1.สินเชื่อรายย่อย Extra Cash ของ ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย วงเงิน 10,000 ล้านบาท ช่วยเหลือ ธุรกิจทัวร์ สปา ขนส่ง (รถทัวร์ รถบัส รถตู้ รถแท็กซี่ เรือนำเที่ยว รถเช่า) บริษัทนำเที่ยว โรงแรม ห้องพัก และร้านอาหาร

2.สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ SME ท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ ธ.ออมสิน วงเงิน 5,000 ล้านบาท ช่วยเหลือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และ Supply Chain เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจสปา นวดแผนไทย รถรับจ้างนำเที่ยว เกสต์เฮาส์ โฮสเทล
2.1) ขยายระยะเวลากู้ จากเดิมไม่เกิน 5 ปี เป็นไม่เกิน 7 ปี
2.2) ขยายระยะเวลาปลอดชำระเงินต้น จากเดิมสูงสุดไม่เกิน 1 ปี เป็นสูงสุดไม่เกิน 2 ปี
2.3) ขยายระยะเวลารับคำขอสินเชื่อจากเดิมวันที่ 30 มิ.ย.64 ขยายเวลาถึงวันที่ 30 ธ.ค.64

3.โครงการ SME มีที่มีเงิน ธุรกิจท่องเที่ยวของ ธ.ออมสิน โดยทบทวนมติ ครม.วันที่ 15 ก.พ.64 ดังนี้
3.1) ขยายกลุ่มผู้ขอสินชื่อช่วยธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจสปาและนวดแผนไทย ธุรกิจการเดินทางและขนส่ง ธุรกิจโรงเรียนเอกชน เป็นไปอย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากขึ้น
3.2) ปรับหลักเกณฑ์วงเงินสินเชื่อต่อราย กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล
จากเดิมพิจารณารายได้รวมของงบการเงินปีล่าสุด (รอบบัญชีปี 62) เป็นพิจารณารายได้รวมของงบการเงินปีล่าสุด (รอบบัญชี ปี 62 หรือปี 63 แล้วแต่ปีใดสูงกว่า)
3.3) ปรับปรุงเพิ่มเติมรายละเอียดการพิจารณาหลักประกันการกู้เงินจากเดิมไม่รับหลักประกันที่ไม่มีสภาพคล่อง เช่น ที่ดินที่ไม่มีทางเข้า-ออก ที่ดินที่มีบ่อน้ำหรือถูกขุดหน้าดิน ที่ดินใต้แนวเสา ไฟฟ้าแรงสูง ที่ดินที่อยู่ในเขตป่าสงวนเป็นไม่รับหลักประกันที่ไม่มีสภาพคล่อง (รายละเอียดเป็นไปตามที่ ธ.ออมสินกำหนด)
3.4) ขยายระยะเวลารับคำขอสินเชื่อจากเดิมวันที่ 30 มิ.ย.64 ขยายเวลาถึงวันที่ 30 ธ.ค.64