สินเชื่อธนาคารออมสิน SME มีที่ มีเงิน ดอกเบี้ย 0.1% ผ่อนนาน 3ปี ช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยว#สินเชื่อออมสิน#สินเชื่อส่วนบุคคล#ธนาคารออมสิน

สนใจสมัครคลิก

E-mail : kengleo@gmail.com
Facebook fanpage :
Instagram : kengpilot
Tiktok : kengpilot
line :

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
– เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
– นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย โดยงบการเงินจะต้องมีส่วนทุนเป็นบวก
– ต้องประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและ Supply chain ของธุรกิจท่องเที่ยว โดยประกอบกิจการมาแล้วอย่าง
น้อยเป็นระยะเวลา 1 ปี และปัจจุบันยังดำเนินธุรกิจเป็นปกติอยู่

วัตถุประสงค์
– เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กิจการ
– เพื่อไถ่ถอนจากการขายฝากเอกชนที่ทำสัญญาขายฝาก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2563 ยกเว้น เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น หรือไถ่ถอนจำนองจากเจ้าหนี้เงินกู้

ประเภทสินเชื่อ
เงินกู้ระยะยาว (L/T)

วงเงินโครงการ
10,000 ล้านบาท

จำนวนเงินให้กู้
– ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินที่ดินของทางราชการ ทั้งนี้ ไม่นำราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ที่
มีมูลค่า มาคำนวณจำนวนเงินให้กู้ โดยกำหนดวงเงินให้กู้ต่อราย ดังนี้

– กรณีบุคคลธรรมดา จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 1 – 10 ล้านบาท
– กรณีนิติบุคคล จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 1 – 50 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายได้รวมของงบ
การเงินปีล่าสุด

อัตราดอกเบี้ย
– ปีที่ 1 ร้อยละ 0.10 ต่อปี

– ปีที่ 2 ร้อยละ 0.99 ต่อปี

– ปีที่ 3 ร้อยละ 5.99 ต่อปี

ระยะเวลาชำระเงินกู้
สูงสุดไม่เกิน 3 ปี โดยมีเงื่อนไขการชำระหนี้ ดังนี้

– ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน

– ชำระหนี้คืนเงินต้นภายใน 3 ปี

ทั้งนี้ต้องเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกและนำเงินเข้าบัญชี เพื่อสำรองการชำระดอกเบี้ยอย่างน้อย 6 เดือน

หลักประกันการกู้เงิน
ที่ดินว่างเปล่า และ/หรือ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดิน โดยปลอดภาระผูกพัน
เจ้าของกรรมสิทธิ์ของหลักทรัพย์ จะต้องถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563
กรณีผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินต้องเป็นของผู้กู้ และ/หรือคู่สมรส/ ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม และ/หรือ บุตร บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ของผู้กู้/คู่สมรส/ ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม

กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินต้องเป็นของผู้กู้ และ/หรือผู้ถือหุ้น/กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม และ/หรือ

– คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ของผู้ถือหุ้น/กรรมการ/กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม

– บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ของคู่สมรสของผู้ถือหุ้น/กรรมการ/กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ค้ำประกันในวงเงินสินเชื่อเดิม

ระยะเวลาโครงการ
ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด (First come First serve)