สินเชื่อผ่อนสินค้า เปร์ทันเด้อ วงเงินอนุมัติ 40,000บาท ผ่อนนาน 12เดือน สมัครผ่านแอพมือถือ Keng kk#สินเชื่อ#เงินทันเด้อ#scb

E-mail : kengleo@gmail.com
Facebook fanpage :
Instagram : kengpilot
Tiktok : kengpilot
line :

สินเชื’อเปย์ทันเด้อ เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื’อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ โดยไม่
ต้องมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน หรือไม่ต้องมีบุคคลคํ Jาประกัน
คิดอัตราดอกเบี Jยแบบลดต้นลดดอก (ร้อยละต่อปี) ทั Jงนี Jไม่เกินอัตราดอกเบี Jยที’
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกําหนด ผู้สนใจสามารถขอดูวงเงินเปย์
ทันเด้อผ่านแอปพลิเคชันเงินทันเด้อ และสามารถใช้วงเงินดังกล่าวชําระค่า
สินค้า/บริการกับร้ านค้าที’เข้าร่วมโครงการ โดยการเลือกชําระเงินผ่านเปย์
ทันเด้อ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย อายุ 20-57 ปี
2. มีรายได้จากงานประจำ หรืออาชีพอิสระ
3. ไม่ใช้สลิปเงินเดือน (ใช้สเตทเม้นท์ธนาคาร)