CRUISE PACKAGE / แพคเกจเรือสำราญ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

                                
  


 

Costa Fortuna 
** ล่องเรือสำราญ แหลมฉบัง เมืองสีหนุ เกาะสมุย แหลมฉบัง 4วัน 3คืน
** เดินทาง 08 – 11 พฤศจิกายน 2561 ราคาเริ่มต้น 13,000 บาท 

วันแรก : พฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561               ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

08:00    พร้อมกัน ณ สถานที่นัดหมาย 
09:00    นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ท่าเรือแหลมฉบัง  จังหวัดชลบุรี 
11:00    ถึงท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อทำการเช็คอินขึ้นเรือสำราญ “Costa Fortuna” เรือสำราญขนาดใหญ่ จุผู้โดยสารได้มากกว่า 2,700 คน มีห้องพักมากกว่า 1,300 ห้อง พร้อมพนักงานกว่าพันคนคอยให้บริการท่าน
อกสารที่ต้องใช้ในการเดินทาง

  1. พาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานมากกกว่า 6 เดือน
  2. ตั๋วเรือ (Cruise ticket)  และ Boarding  Form
  3. Health Questionnaire
  4. บัตรเครดิต (Credit card)
หลังจากนั้นท่านสามารถขึ้นไปรับประทานอาหารกลางวันที่ได้ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์ (Deck 9/10)    
หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนอิสระกับกิจกรรมหลากหลายบนเรือ
บ่าย    ขอเชิญท่านนำเสื้อชูชีพจากห้องพักของท่าน เข้าร่วมฟังการสาธิตระบบความปลอดภัยบนเรือ  (Emergency Drill )  กรุณาเช็คเวลาที่แน่นอนจากประกาศบนเรืออีกครั้ง
17:00     เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ สีหนุวิลล์ (Sinhanukville) ประเทศกัมพูชา
เชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือห้องบุฟเฟ่ต์หลังอาหาร
อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย เลือกทำในสิ่งที่ปรารถนา และพบกับกิจกรรมอันแสนสนุกสนาน
หมายเหตุ   วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เช็คเวลาที่แน่นอนจาก Today อีกครั้ง
 เวลาอาหารเย็นตามมาตราฐานเอเซีย  แบ่งเป็น 2 รอบ
  • รอบแรกเริ่ม  ตั้งแต่เวลา 17:30 น. 
  • รอบสองเริ่ม  ฟตั้งแต่เวลา 20:00 น. 
พักค้างคืนบนเรือสำราญ Costa Fortuna

วันที่สอง : ศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561         
สีหนุวิลล์ประเทศกัมพูชา
---   เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 09:00 – 17:00 ---
เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารหลัก (Main dining) หรือห้องบุฟเฟ่ต์บนเรือตาม เช้านี้ท่านสามารถออกกำลังกายด้วยการจ็อกกิ้งบนจ็อกกิ้งแทรคระยะทาง  หรือจะว่ายน้ำออกกำลังกายที่ห้องยิม เพื่อความสดชื่น
09:00     เรือเทียบท่าที่เมืองสีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา  หรือกรุงพระสีหนุ ที่คนไทยรู้จักกันในชื่อว่า “กัมปงโสม” เป็นเมืองชายทะเลยอดนิยมมากที่สุดของกัมพูชา เป็นเมืองเอกของจังหวัดสีหนุวิลล์ อยู่ห่างจากกรุงพนมเปญ 246 กิโลเมตร ก่อตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุเมื่อปี ค.ศ. 1964 เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรือประกาศ เพื่อรอเรียกลงจากเรือ  อย่าลืมนำ Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและขึ้นเที่ยวบนฝั่ง 

ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์บนฝั่งกับทางเรือหรือลงมาเดินเล่นได้ด้วยตนเอง (ไม่รวมในรายการ) ทัวร์แนะนำดังนี้

01KY : Panoramic Tour around Sihanoukville by Tuk Tuk

03.50 hrs

US$

49/pax

01KZ : Ream National Park  

03.50 hrs

US$

54/pax

01LO : Sihanoukville Highlights –Asian guest

03.50 hrs

US$

54/pax

01L2 : Grand tour of Sihanoukville+lunch

03.50 hrs

US$

109/pax

เชิญท่านรับประทานอาหารเที่ยง ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือห้องบุฟเฟ่ต์
เชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ต์
(Premium class จะสามารถเลือกเวลาในการรับประทานอาหารค่ำล่วงหน้าได้)
ค่ำนี้     ทางเรือจะจัด Welcome Party Night  เลี้ยงต้อนรับท่านผู้มีเกียรติ ท่านจะเพลิดเพลินและสนุกสนานกับบรรยากาศของดนตรีที่เตรียมไว้เพื่อท่าน  พร้อมด้วยเมนูอาหารที่จัดเตรียมไว้เป็นพิเศษรวมทั้งความสำราญอันหลากหลายที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ท่าน
17:00    เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ เกาะสมุย, ประเทศไทย
หมายเหตุ     ท่านที่ลงจากเรือเพื่อไปท่องเที่ยว กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออก อย่างน้อย 1 ชั่วโมง
พักค้างคืนบนเรือสำราญ Costa Fortuna

วันที่สาม  : เสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561    เกาะสมุยประเทศไทย
---   เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 09:00 – 18:00 ---
เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารหลัก (Main dining) หรือห้องบุฟเฟ่ต์บนเรือตาม เช้านี้ท่านสามารถออกกำลังกายด้วยการจ็อกกิ้งบนจ็อกกิ้งแทรคระยะทาง  หรือ ออกกำลังกาย เพื่อความสดชื่น
08:00    เรือเทียบท่าที่เกาะสมุย, ประเทศไทย เป็นเกาะที่ตั้งอยู่บริเวณอ่าวไทยห่างจากสุราษฎร์ธานีไป ทางทิศตะวันออก  นักท่องเที่ยวก็ต่างขนานนามให้เกาะสมุยว่าเป็น "สวรรค์กลางอ่าวไทย" มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น สวยงาม มีเสน่ห์แตกต่างกันไป มีแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่น เช่น วัดสำเร็จ วัดละไม วัดพระใหญ่ เจดีย์แหลมสอ ฯลฯ เชิญทุกท่านรอ ณ จุดนัดหมายที่ทางเรือประกาศ เพื่อรอเรียกลงจากเรือ 
อย่าลืมนำ Costa card ติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่ลงและขึ้นเที่ยวบนฝั่ง  ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์บนฝั่งกับทางเรือหรือลงมาเดินเล่นได้ด้วยตนเอง (ไม่รวมในรายการ) ทัวร์แนะนำดังนี้

01MC : Half Day Tour Around the Island by Van

04.50 hrs

US$

59/pax

01ME : Half Day Tour Samui Aquarium     

03.50 hrs

US$

64/pax

01MG : Full Day Around Island by Boat + meal

06.00 hrs

US$

89/pax

01MH : Full Day Catamaran Dream Cather + meal

06.50 hrs

US$

119/pax

เชิญท่านรับประทานอาหารเที่ยง ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือห้องบุฟเฟ่ต์
18:00     เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่แหลมฉบัง
 เชิญท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารหลักบนเรือ หรือห้องอาหารแบบบุฟเฟ่ต์
 หลังอาหารค่ำขอเชิญท่านพักผ่อนอย่างอิสระเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมบันเทิงหลากหลายบน
ค่ำคืนนี้ ทางเรือจะแจ้งเวลาให้ท่านนำกระเป๋าใหญ่มาวางไว้หน้าห้อง เพื่อนำไปเก็บไว้ในสโตร์ และนำส่งให้พรุ่งนี้ตามเวลาที่กำหนด ขอเรียนแนะนำให้ท่านเตรียมกระเป๋าใบเล็กใส่ของใช้ส่วนตัว สำหรับวันรุ่งขึ้น
หมายเหตุ     ท่านที่ลงจากเรือเพื่อไปท่องเที่ยว กรุณากลับขึ้นเรือก่อนเวลาเรือออก อย่างน้อย 1 ชั่วโมง
พักค้างคืนบนเรือสำราญ Costa Fortuna

วันที่สี่  : อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561                 แหลมฉบัง – กรุงเทพฯ

---   เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 
08:00 ---
 เชิญรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารหลัก (Main dining) หรือห้องบุฟเฟ่ต์บนเรือ
08:00    เรือเทียบท่าแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
หลังอาหาร พร้อมกับจัดเก็บกระเป๋าสัมภาระให้เรียบร้อย  และรอเจ้าหน้าทีประกาศเรียก ลงเรือ
11:00    จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ    
13:00    ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ    

 


Happy Time… Happy Tour…  Happy Mail Travel

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ 08 - 11 พฤศจิกายน 2561

ประเภทห้องพัก

ผู้ใหญ่ท่านละ

(พัก 2 ท่าน)

ผู้ใหญ่ 3rd//4th

ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี *พักกับผู้ใหญ่ 2ท่าน*

พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

ห้องพักไม่มีหน้าต่าง

13,000

10,000

7,000

8,000

ห้องมีหน้าต่าง

16,000

10,000

7,000

8,000

ห้องมีระเบียง

19,000

10,000

7,000

10,000

Mini Suite

23,000

N/A

N/A

N/A

Suite

25,000

12,000

7,000

N/A

Grand Suite

29,000

12,000

7,000

N/A

 
ราคา 13,000 บาท
จำนวน:
Visitors: 413,976