Emergency Fund ว่าด้วยเรื่องเงินสำรองฉุกเฉิน WH EP 10ปัญหาการเงินหนึ่งที่สำคัญในช่วงยุคโควิด
คงจะหนีไม่พ้น วิกฤติสภาพคล่องของ ธุรกิจ และ บุคคล

วันนี้ Wealth & Health Channel จะมาเล่าให้ฟังถึงธุรกิจที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง แล้วเราในฐานะบุคคล ควรจัดสรร เงินสำรองฉุกเฉิน ไว้แก้ไขการขาดสภาพคล่อง ได้อย่างไร