มหัศจรรย์ เกาะฟู้โกว๊ก ไข่มุกแห่งเวียดนามใต้ 3 วัน 2 คืน บิน PG -B006 ทัวร์เวียดนามใต้ พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

รหัสสินค้า : HMT-B006-VN09

ทัวร์ :มหัศจรรย์ เกาะฟู้โกว๊ก ไข่มุกแห่งเวียดนามใต้ 3 วัน 2 คืน

สายการบิน :บางกอก แอร์เวย์ (PG)

ช่วงเวลาเดินทาง : พฤษภาคม - กันยายน 2562

ราคา :เริ่มต้น 12,900 บาท

 รายละเอียด :นั่งกระเช้าชมวิวเกาะฟูโกว๊ก ตลาดกลางคืนดิงเกา วัดดิงชาว ดำน้ำตื้นเกาะฮอมดำ Long Beach Center ฟาร์มผึ้ง ไร่พริกไท หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง

**หมายเหตุ กรุณาเช็กที่นั่งว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง**

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

12,900.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                             

มหัศจรรย์ เกาะฟู้โกว๊ก ไข่มุกแห่งเวียดนามใต้ 3 วัน 2 คืน บิน PG 

วันที่แรก   กรุงเทพฯ – ฟูโกว๊ก – นั่งกระเช้าชมวิวเกาะฟูโกว๊ก – ตลาดกลางคืนดิงเกา
08.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway (PG) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
11.30 น. ออกเดินทางสู่ เกาะฟูโกว๊ก โดยเที่ยวบิน PG 991 ** บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
13.15 น. เดินทางถึง สนามบินฟูโกว๊ก ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)
เกาะฟูโกว๊ก เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยู่ในอ่าวไทย โดยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเกียงซาง พื้นที่ 574 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรอยู่ถาวร 85,000 คน เขตการปกครองของเกาะฟูโกว๊กนั้น ประกอบด้วยเกาะใหญ่และเล็กน้อยอีก 21 เกาะ ศูนย์กลางของเกาะตั้งอยู่ที่เมืองใหญ่ที่สุดคือเซืองโดงทางชายฝั่งตะวันตก และยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะอีกด้วย เศรษฐกิจของเกาะขึ้นกับการประมง เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว เกาะนี้ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเวียดนาม จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าอันทันสมัย ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของ Hon Thom Island Vietnam ท่านจะได้เห็นวิวแบบ 360 องศา ตลอดความยาว 7.9 กิโลเมตร นำท่านเพลิดเพลินชอปปิ้ง ณ ตลาดกลางคืนดิงเกา(Dinh Cau Night Market) เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองไว้เป็นของฝากหรือเป็นที่ระลึก ชิมอาหารท้องถิ่นและรสชาติอันแสนอร่อย
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ GOLDEN DAISY / GAIA HOTEL 3* หรือเทียบเท่า

วันที่สอง  เรือนจำฟูโกว๊ก- วัดโฮโกว๊ก- วัดดิงชาว- ดำน้ำตื้นเกาะฮอมดำ- Long Beach Center
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชม เรือนจำฟูโกว๊ก(Prison Phu Quoc) ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเกยเหยื่อ ตำบลอานเท้ย ซึ่งเดิมนั้นเป็นเรือนจำที่นักล่าเมืองขึ้นฝรั่งเศสสร้างขึ้นเพื่อคุมขังชาวเวียดนามที่รักชาติ ถึงปี 1967 ทางการไซ่ง่อนได้ทำการก่อสร้างเรือนจำเกยเหยื่อใหม่ โดยเรียกว่า เรือนจำเชลยสงครามฟูโกว๊ก หรือ เรือนจำเชลยคอมมิวนิสต์ฟูโกว๊ก ด้วยพื้นที่ 400 เฮกต้าร์ เป็นเรือนจำที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้โดยคุมขังนักโทษที่เป็นนักโทษการเมืองช่วงต่างๆกว่า 4 หมื่นคน จากนั้น นำท่านต่อไปยัง เจดีย์โฮโกว๊ก (Ho Quoc Pagoda) วัดแห่งใหม่ที่เพิ่งสร้างขึ้นบนเกาะแห่งนี้ ตั้งตระหง่านอยู่บนเขาอันเขียวชะอุ่ม ท่านจะเห็นวิวทิวทัศน์ของอ่าวไทย ซึ่งวัดนี้ใช้เงินสร้างถึง 166 ล้านบาท
จากนั้นนำท่านสู่ วัดดิงชาว (Dinh Cau Temple) ศาลเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่บนโขดหินกลางทะเล เนื่องจากอาชีพหลักของชาวฟูโกว๊ก คือ อาชีพการทำประมง ดังนั้นก่อนที่ชาวบ้านจะออกไปหาปลานั้น จะต้องทำการไหว้เทพเจ้าแห่งท้องทะเลก่อน เพื่อให้การออกไปจับปลาแต่ละครั้ง เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีอุปสรรคอันตรายใดๆเกิดขึ้น ศาลเจ้าแห่งนี้มีลักษณะที่โดนเด่นสวยงามโดยตั้งตระหง่านอยู่บนโขดหิน ซึ่งเป็นสัญลักาณ์สำคัญของเกาะฟูโกว๊กแห่งนี้ จากนั้นออกเดินทางสู่ ท่าเรือซาว นำท่านล่องเรือเดินทางสู่ จุดดำน้ำตื้น ชมปะการังที่สวยงามที่สุดบนเกาะฟูโกว๊ก เป็นแหล่งดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นชั้นดี มีแหล่งปะการังน้ำตื้นสวยงามให้ชมอยู่รอบเกาะแถมยังมีปลาหลากหลายชนิดและชุกชุม และมีทรายสีขาวให้ชมอีกด้วย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน บนเรือ
นำท่านเดินทางสู่ Long Beach Center นำท่านชมไข่มุกสินค้าขึ้นชื่อที่เกาะแห่งนี้ เนื่องจากเกาะฟูโกว๊กล้อมรอบด้วยทะเล จึงทำให้เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติอันอุดมสมบูณร์ ท่านจะได้ชมกรรมวิธีตั้งแต่การเลี้ยง จนกระทั้งกว่าจะมาเป็นเครื่องประดับอันสวยงามที่ให้เราได้ใส่กัน
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ GOLDEN DAISY / GAIA HOTEL 3* หรือเทียบเท่า

วันที่สาม   ฟาร์มผึ้ง – ไร่พริกไท – ซิมไวน์ – หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง – กรุงเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มผึ้ง และ ไร่พริกไท ถ้าพูดถึงสินค้าส่งออกของคนเวียดนาม ก็คือพริกไทดำ เป็นสินค้าส่งออกระดับต้นของโลก ซึ่งที่ดินที่นี่ เหมาะแก่การเพาะปลูกพริกไทดำเป็นอย่างมาก จากนั้นพาท่านไป ซิมไวน์(Sim wine) ลักษณะของลูกซิมจะมีขนาดเท่ากับลูกมะกอกสีออกม่วง มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว ชาวบ้านที่นี่จึงนำลูกซิมมาหมักเป็นไวน์แทนองุ่น นำท่านเดินทางสู่ เมืองเยืองดอง หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง (Ham Ninh Fishing Village) อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสโลว์ไลฟ์ของเกาะ ด้วยความเงียบสงบของที่นี่ ชมวีชีวิตของชาวบ้านไปเพลินๆ
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติฟูโกว๊ก
13.35 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG948 *มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง *
15.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 


Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ และ วันเดินทาง

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กมีเตียง

พักเดี่ยว

24 พ.ค.62

26 พ.ค.62

24+1

12,900

12,900

11,900

4,000

31 พ.ค.62

02 มิ.ย.62

24+1

12,900

12,900

11,900

4,000

07 มิ.ย.62

09 มิ.ย.62

24+1

12,900

12,900

11,900

4,000

21 มิ.ย.62

23 มิ.ย.62

24+1

13,900

13,900

12,900

4,000

28 มิ.ย.62

30 มิ.ย.62

24+1

12,900

12,900

11,900

4,000

05 ก.ค.62

07 ก.ค.62

24+1

13,900

13,900

12,900

4,000

12 ก.ค.62

14 ก.ค.62

24+1

13,900

13,900

12,900

4,000

19 ก.ค.62

21 ก.ค.62

24+1

14,900

14,900

13,900

4,000

02 ส.ค.62

04 ส.ค.62

24+1

13,900

13,900

12,900

4,000

23 ส.ค.62

25 ส.ค.62

24+1

12,900

12,900

11,900

4,000

30 ส.ค.62

01 ก.ย.62

24+1

13,900

13,900

12,900

4,000

13 ก.ย.62

15 ก.ย.62

24+1

13,900

13,900

12,900

4,000

20 ก.ย.62

22 ก.ย.62

24+1

12,900

12,900

11,900

4,000

27 ก.ย.62

29 ก.ย.62

24+1

13,900

13,900

12,900

4,000


Visitors: 499,729