HAN01 ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 3 วัน 2 คืน บิน THAI LION AIR (SL) -ZZGS ทัวร์เวียดนามเหนือ มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน

SKU : HMT-ZZGS-HAN01

ทัวร์ :ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 3 วัน 2 คืน

สายการบิน :ไทยไลออนซ์ แอร์ (SL)

ช่วงเวลาเดินทาง : มิถุนายน - พฤศจิกายน 2562

ราคา :เริ่มต้น 8,989 บาท

 รายละเอียด :เวียดนามเหนือ สัมผัสหลังคาอินโดจีน ยอดเขาฟานซิปัน ขึ้นรถราง นั่งกระเช้า ชมทุ่งนาขั้นบันได  น้ำตกสีเงิน ทะเลสาบคืนดาบ ช้อปปิ้งจุใจ

พิเศษ!! : ชมโขว์การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ , อิ่มไม่อั้น SEN บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ

**หมายเหตุ กรุณาเช็กที่นั่งว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง**

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

8,989.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                          

 

ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 3 วัน 2 คืน บิน THAI LION AIR (SL) 

สัมผัสหลังคาอินโดจีน ยอดเขาฟานซิปัน
ขึ้นรถราง นั่งกระเช้า ชมทุ่งนาขั้นบันได
น้ำตกสีเงิน ทะเลสาบคืนดาบ ช้อปปิ้งจุใจ
พิเศษ ชมโขว์การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
พิเศษ !! อิ่มไม่อั้น SEN บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ 

บินด้วยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ (SL) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง (DMK)
SL 180 DMK(กรุงเทพ) – HAN(ฮานอย) 07.40 – 09.30
SL 185 HAN(ฮานอย) – DMK(กรุงเทพ) 20.20 – 22.20
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

วันแรก   กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) – เมืองลาวไก – เมืองซาปา - น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปา
04.30น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 ประตูทางเข้าหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI LION AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
07.40น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL 180
09.30น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย ...นำท่านออกจาก เมืองฮานอย เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองลาวไก ใกล้กับชายแดนจีน ตั้งอยู่บนระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชม.)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!เฝอเวียดนามอันลือชื่อ
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา ใช้เวลาเพียง 45 นาที เมืองซาปา เป็นเมืองเล็กๆ แห่งนี้เริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจำ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยว จึงทำให้ปัจจุบันที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาฟานสีปัน ที่สูงที่สุดในอินโดจีนที่ความสูง 3,143 เมตรจากระดับน้ำทะเล นำท่านเดินทางไปชม น้ำตก Silver Water Fall (น้ำตก ThacBac) น้ำตกสีเงิน ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปาหลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และเทือกเขาเหล่านี้ก็ได้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆ คือฟานซีปัน(Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซินนี้ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT
พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน

พักที่ Holiday Sapa Hotel / Chapa Dew Boutique Sapa Hotel 3* หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง   เมืองซาปา – หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – นั่งรถรางเมืองซาปา – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน- เมืองลาวไก
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม หมู่บ้านชาวเขา กั๊ตกั๊ต หรือ CAT CAT VILLAGE หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได การเดินทางไปหมู่บ้านก๊าตก๊าต สามารถเดินทางเท้าหรือนั่งรถยนต์ก็ได้ ในกรณีที่นั่งรถยนต์ รถนำเที่ยวจะพาทุกท่านมาที่หน้าหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต และจากนั้นจึงเดินเท้าเลาะตามไล่เขาซึ่งเป็นถนนของหมู่บ้านเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพื้นเมือง ที่พึ่งพาธรรมชาติในการดำเนินชีวิตอันเรียบง่าย ตลอดการเดินทางเท้าจะมีบ้านเรือนของชาวเขาที่เปิดร้านวางจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน นั่งรถรางใหม่สุด จากสถานีซาปา สู่ สถานีกระเช้า เพื่อขึ้น ยอดเขาฟานซีปัน ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง ถึงสถานีกระเช้า นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนจนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร การเดินเท้าสู่ยอดเขาแห่งนี้ไม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางที่ค่อนข้างชัน จนมีเฉพาะผู้พิสมัยการเดินป่าจากทั่วโลกเลือกเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการทดสอบกำลังใจและชื่นชมความงามของผืนป่าดินร้อนแห่งเอเชีย
หมายเหตุ : กระเช้าฟานซีปันอาจจะมีการปิดปรับปรุงซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะทำการคืนเงินค่ากระเช้าหน้างานท่านละ 1,000 บาทค่ะ ในกรณีที่ไม่ได้ขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลาวไก (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทาง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Lao Cai Royal Hotel / Red River View Hotel 3* หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม   เมืองลาวไก – เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – วัดหงอกเซิน อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมช่าติทั้ง 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!!เซนบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
หลังอาหารนำทานสู่ใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ ข้ามไปสู่เกาะหยกชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และข้างๆ ศาลเจ้ามีอาคารหลังเล็กๆ ที่มีเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเต่าที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ ภายในวัดยังมีตะพาบศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งอานุสาวรีย์ของ ตรันคว็อกตวน ซึ่งเป็นแม่ทัพเอกในการต่อสู้กับกองทัพมองโกลและขับเคลื่อนทัพมองโกลกลับไปได้สำเร็จเมื่อปี ค.ศ.1257 วัดหง็อกเซิน หรือวัดเนินหยก เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่สำคัญมากๆของเมืองฮานอยสะพานสีแดงนั้นเป็นสะพานไม้ที่มีนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์เวียดนามที่เป็นคู่รักมักจะมาถ่ายรูปพรีเวสดิ้งกันที่นี่ เมื่อผู้ที่มาทัวร์เวียดนามข้ามสะพานไปก็จะเข้าสู่ประตูวัด ภายด้านในนั้นจะมีตะพาบอยู่ 1 ตัว ที่สต๊าฟไว้ประวัติและความเป็นมานั้นกล่าวไว้ว่า ทะเลสาบแห่งนี้มีตะพาบทั้งหมด 2 ตัว อีกตัวหนึ่งยังมีชีวิตอยู่และอาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ จากนั้นนำท่าน อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ นำท่านชม การแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปะกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) นำเสนอเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
20.20น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL185
22.20น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ และ วันเดินทาง

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พักห้องละ

2-3 ท่าน /ท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน

12 ปี) ท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน

12 ปี) ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม

ห้องละ

ไม่ใช้ตั๋ว
ท่านละ

วันเดินทางเดือน มิถุนายน 2562

07 – 09 มิถุนายน 62

8,989

8,989

7,989

2,500

6,900

14 – 16 มิถุนายน 62

9,989

9,989

8,989

2,500

6,900

28 – 30 มิถุนายน 62

9,989

9,989

8,989

2,500

6,900

วันเดินทางเดือน กรกฎาคม 2562

05 – 07 กรกฎาคม 62

9,989

9,989

8,989

2,500

6,900

12 – 14 กรกฎาคม 62

10,989

10,989

9,989

2,500

6,900

15 – 17 กรกฎาคม 62

11,989

11,989

10,989

2,500

6,900

17 – 19 กรกฎาคม 62

11,989

11,989

10,989

2,500

6,900

24 – 26 กรกฎาคม 62

11,989

11,989

10,989

2,500

6,900

26 – 28 กรกฎาคม 62

11,989

11,989

10,989

2,500

6,900

31 ก.ค. – 02 ส.ค. 62

11,989

11,989

10,989

2,500

6,900

วันเดินทางเดือน สิงหาคม 2562

02 – 04 สิงหาคม 62

9,989

9,989

8,989

2,500

6,900

07 – 09 สิงหาคม 62

10,989

10,989

9,989

2,500

6,900

09 – 11 สิงหาคม 62

10,989

10,989

9,989

2,500

6,900

14 – 16 สิงหาคม 62

11,989

11,989

10,989

2,500

6,900

21 – 23 สิงหาคม 62

9,989

9,989

8,989

2,500

6,900

23 – 25 สิงหาคม 62

9,989

9,989

8,989

2,500

6,900

28 – 30 สิงหาคม 62

9,989

9,989

8,989

2,500

6,900

30 ส.ค. – 01 ก.ย. 62

9,989

9,989

8,989

2,500

6,900

วันเดินทางเดือน กันยายน 2562

04 – 06 กันยายน 62

11,989

11,989

10,989

2,500

6,900

09 – 11 กันยายน 62

10,989

10,989

9,989

2,500

6,900

11 – 13 กันยายน 62

10,989

10,989

9,989

2,500

6,900

13 – 15 กันยายน 62

11,989

11,989

10,989

2,500

6,900

18 – 20 กันยายน 62

10,989

10,989

9,989

2,500

6,900

20 – 22 กันยายน 62

11,989

11,989

10,989

2,500

6,900

25 – 27 กันยายน 62

10,989

10,989

9,989

2,500

6,900

27 – 29 กันยายน 62

11,989

11,989

10,989

2,500

6,900

30 ก.ย. – 02 ต.ค. 62

10,989

10,989

9,989

2,500

6,900

วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2562

02 – 04 ตุลาคม 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

04 – 06 ตุลาคม 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

09 – 11 ตุลาคม 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

11 – 13 ตุลาคม 62

14,989

14,989

13,989

2,500

6,900

14 – 16 ตุลาคม 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

16 – 18 ตุลาคม 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

23 – 25 ตุลาคม 62

14,989

14,989

13,989

2,500

6,900

28 – 30 ตุลาคม 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

30 ต.ค. – 01 พ.ย. 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

วันเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562

01 – 03 พฤศจิกายน 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

06 – 08 พฤศจิกายน 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

13 – 15 พฤศจิกายน 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

15 – 17 พฤศจิกายน 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

20 – 22 พฤศจิกายน 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

22 – 24 พฤศจิกายน 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

27 – 29 พฤศจิกายน 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900


Visitors: 483,532