กุ้ยหลิน ปลาตุ๋นเบียร์ แม่น้ำหลีเจียง 6 วัน 4 คืน บิน CZ -S005

SKU : p628

กุ้ยหลิน ปลาตุ๋นเบียร์ แม่น้ำหลีเจียง 6 วัน 4 คืน บิน CZ -CSKWLCZ04

วันแรก  กรุงเทพฯ-กุ้ยหลิน

10.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

13.15 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองกุ้ยหลิน ประเทศจีน เที่ยวบินที่ CZ6100 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

** แวะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง จากนั้นกลับขึ้นเครื่องเพื่อเดินทางต่อสู่ สนามบินกุ้ยหลิน***

18.45 น. เดินทางถึง สนามบินเหลียงเจียง กุ้ยหลิน ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)

พักที่ GUILIN VIENNA HOTEL 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สอง  กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง-หลงเซิ่น-กุ้ยหลิน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองหลงเซิ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แร่ธาตุ เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ นาขั้นบันไดหลงจี๋ นาขั้นบันไดที่แลดูเหมือนกับมังกรเลื้อยรอบเนินเขา เนื่องจากบริเวณนั้นไม่มีพื้นที่ราบ ชาวบ้านจึงทำนาบนภูเขาในลักษณะขั้นบันได โดยไล่ตั้งแต่ตีนเขาจนถึงยอดเขา เนินเขาเตี้ยก็ดูเหมือนกับขดก้นหอย ส่วนภูเขาสูงก็ดูเหมือนเจดีย์ ช่างอัศจรรย์ยิ่ง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

บ่าย นำท่าน ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง ซึ่งมีอารยธรรมและภาษาพูดหลายคำเหมือนภาษาไทย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกุ้ยหลิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่ได้รับขนานนามว่า เมืองแห่ง เขาเขียว น้ำใส ถ้ำแปลก หินงาม ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนชมวิวธรรมชาติอันสวยงาม

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)

พักที่ GUILIN VIENNA HOTEL 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม  ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-สวนผลไม้ตามฤดูกาล-กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-ถ้ำเขาทะลุ-ถนนฝรั่ง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

นำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ตามฤดูกาล สดๆ ให้ท่านได้พบกับวิถีชีวิตชาวไร่ของชาวจีน ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษาผลไม้ และให้ท่านอิสระเลือกเก็บ และเลือกชิมได้สดๆจากไร่ (จำกัดให้ท่านชิมผลผลไม้ได้ท่านละ 7-8 ลูก) ** หมายเหตุ : การเข้าชมสวนผลไม้ตามฤดูกาล ขึ้นอยู่กับฤดูกาลนั้นๆ หาก ณ วันเดินทางหากไม่มีผลไม้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องจากไม่มีค่าเข้าชม **

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซั่ว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองเล็กริมแม่น้ำหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี นำท่านชม ถ้ำเขาทะลุ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมีหินงอกหินย้อย ซึ่งมีแสงระยิบระยับเหมือนคริสตัลทำให้ถ้ำนี้ความแปลกตาและสวยงาม มีขนาดใหญ่เป็นลำดับ 3 ของถ้ำในตัวเมืองกุ้ยหลิน

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7) เมนูพิเศษ !! ปลาอบเบียร์

อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม โชว์แม่น้ำที่มีชื่อเสียงของเมืองหยางซั่ว อัฒจันทร์ริมแม่น้ำ ความจุ 2,000 ที่นั่ง โรงละครธรรมชาติ ชื่อชุด โชว์หลิวซานเจี่ย หรือ THE IMPRESSION OF LIU SANJIE เป็นการแสดงที่บอกเล่านิทานพื้นเมืองชาวจ้วง โดยใช้ท้องน้ำเป็นพื้นเวที และหุบเขาเป็นฉากหลังสวยงาม การแสดงชุดนี้กำกับการแสดงโดย จางอวี้โหมว ผู้กำกับหนังชื่อดังที่มีผลงานระดับโลก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนฝรั่ง ลักษณะคล้ายกับถนนข้าวสาร มีทั้งโรงแรม ผับ บาร์ ร้านอาหาร และยังมีสินค้าพื้นเมืองวางขายมากชนิด อิสระให้ท่านเดินเล่น หรือ ช้อบปิ้งตามอัธยาศัย

พักที่ STARWAY HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่  ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)-ร้านหมอนยางพารา-เขาเซียงกง–หยางซั่ว-กุ้ยหลินชว์มิราจ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)

นำท่าน ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) ชมความงามของแม่น้ำหลีเจียงที่สวยงามใส ไหลเรื่อยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อยนับพัน มีรูปร่างต่างๆ กันตามจินตนาการต่างๆ (1 แพ นั่งได้ 4 ท่าน ใช้เวลา ล่องไป-กลับ โดยประมาณ 30-45 นาที) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านหมอนยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) เมนูพิเศษ !! เผือกอบน้ำผึ้ง

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เขาเซียงกง ให้ท่านชมวิวแม่น้ำหลีเจียงจากบนเขานี้ ถ้าอากาศเป็นใจ ท่านสามารถเห็นทะเลหมอกที่สวยงาม ซึ่งเป็นที่นิยมของนักถ่ายภาพยิ่งนัก จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกุ้ยหลิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนชมวิวธรรมชาติอันสวยงาม

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10)

นำท่านชม โชว์มิราจ ประทับใจกับเพลงหลิวซานเจี่ย ในภาพยนตร์ มนต์รักชาวเรือ ที่นำมาทำดนตรีใหม่ให้เข้ากับยุคสมัย พริ้วไหวกับบัลเลย์กายกรรม ล้ำสมัยด้วยเทคนิค

พักที่ GUILIN VIENNA HOTEL 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า  ร้านหยก-เมืองจำลองสมัยซ่ง-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ชมด้านนอก)-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-ต้นไทรพันปี-ตลาดใต้ดิน-เขางวงช้าง+โชว์ ELEPHANT LEGEND

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)

นำท่านเดินทางสู่ ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจำลองสมัยซ่ง มีความสวยงามไม่แพ้ เมืองจำลองซ่งในเมืองหังโจว ชมการแสดงวัฒนธรรมต่างๆ และชมการแสดงนกจับปลา ซึ่งเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหลีเจียงมาช้านาน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12) เมนูพิเศษ !! สุกี้เห็ด

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ริมทะเลสาบหรงซานหู ชมและถ่ายรูป เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง เพื่อเป็นสิริมงคล เจดีย์หนึ่งสร้างด้วยทองเหลือง ถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้างด้วยปูนเป็นสีเงิน (ชมด้านนอก ไม่รวมค่าขึ้นเจดดีย์) นําท่านชม ประตูโบราณกูหนานเหมิน สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงค์ถัง อายุโดยประมาณ 1,300 ปี ได้รับการปรับปรุงล่าสุดหลังสงครามจีนกับญี่ปุ่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและชม ต้นไทรพันปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดใต้ดิน ใจกลางเมืองกุ้ยหลินพบกับสินค้าต่างๆหลากหลายชนิด สินค้าพื้นเมืองกุ้ยหลิน ยาแก้เจ็บคอ ผลไม้กุ้ยหลินต่างๆ อาทิ ลูกพลับอบแห้ง ส้มจี๊ด เป็นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (13) เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง

นำท่านชม เขางวงช้าง ให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านหน้าเขางวงช้าง และชมวิวสองฝั่งแม่น้ำหลีเจียง ชมโชว์ ELEPHANT LEGEND โดยใช้เขางวงช้าง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลิน เป็นฉากในการแสดง บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยว กับตำนานเทพช้าง ผสมผสานมัลติมีเดีย

พักที่ GUILIN VIENNA HOTEL 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่หก  กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (14)

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

08.40 น. กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) เที่ยวบินที่ CZ6099 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

** แวะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง จากนั้นกลับขึ้นเครื่องเพื่อเดินทางต่อสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ***

12.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

จำนวน
15,899.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 483,476