ซีอาน เกี๊ยวซ่า กองทัพทหารดินเผาจิ๋๋นซี 5 วัน 3 คืน บิน XW - S005

รหัสสินค้า : p632

                           ซีอาน เกี๊ยวซ่า กองทัพทหารดินเผาจิ๋๋นซี 5 วัน 3 คืน บิน XW - CSXIYXW03

วันแรก  ดอนเมือง-ซีอาน

18.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (Terminal 1) ชั้น 3 ประตู 5 แถวที่ 6 สายการบิน NOK SCOOT (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

21.40 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองซีอาน ประเทศจีน เที่ยวบินที่ XW890 (บนเครื่องไม่มีบริการอาหารและน้ำดื่มฟรี แต่มีจำหน่ายบนเครื่อง)

02.25+1 น. เดินทางถึง สนามบินซีอานเสียนหยาง เมืองซีอาน ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

พักที่ SKYTEL HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สอง  กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่)-โรงงานเครื่องปั้นดินเผา-ร้านหมอน ยางพารา-ซีอาน-ลั่วหยาง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)

นำท่านเดินทางสู่ กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่) สิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก ได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ.1987 เป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ของโลกที่เกิดขึ้นโดยความบังเอิญของชาวนาคนหนึ่งที่ขุดหลุมเพื่อหาแหล่งน้ำใต้ดินในเมืองซีอาน ในปี ค.ศ.1974 สำหรับหลุมขุดค้นที่พบเจอกองทหารดินเผานี้ ปัจจุบันมีทั้งหมด 3 หลุม โดย หลุมที่ 1 เป็นหลุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ภายในหลุมมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งมีหุ่นทหารกว่า 6,000 หุ่นดินเผาทุกตัวมีโครงหน้า สีหน้าและทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่เหมือนกันแม้แต่ตัวเดียว ส่วน หลุมที่ 2 มีลักษณะเป็นรูปตัว L อยู่ห่างจากหลุมที่ 1 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 20 เมตร มีหุ่นทหารดินเผาอยู่ประมาณ 1,000 ตัว ม้าศึก 500 ตัวและรถม้าที่ทำจากไม้ 89 คัน และ หลุมที่ 3 เป็นรูปตัว U เป็นหลุมที่เล็กที่สุด แต่มีความสำคัญที่สุดยิ่งกว่า หลุมที่ 1 และ 2 เนื่องจากเป็นกองบัญชาการสูงสุด จากนั้นนำท่านแวะชม โรงงานเครื่องปั้นดินเผา ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้า และของที่ระลึกอันเป็นเอกลักษณ์แห่งเมืองซีอาน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) เมนูพิเศษ !! สุกี้ซีอาน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ร้านหมอนยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลั่วหยาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) ถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน 7 ราชธานีเก่าแห่งแผ่นดินจีน

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3) เมนูพิเศษ !! เป็ดย่าง

พักที่ XIN YUAN HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม  ลั่วหยาง-เติงเฟิง-วัดเส้าหลิน (รวมรถแบตเตอรี่)-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟู-เติงเฟิง ลั่วหยาง-ประตูเมืองโบราณลี่จิ่ง-ลั่วหยาง-เมืองหลิงเป่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเติงเฟิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)ราชธานีโบราณในสมัย

ราชวงศ์เซี่ย นำท่านสู่ วัดเส้าหลิน(รวมรถแบตเตอรี่) มีความเก่าแก่อายุมากกว่า 1,500 ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทือกเขาซงซาน 1 ใน 5 ยอดเขาอันศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน ให้ท่านชมสถานที่สำคัญในวัดเส้าหลินอันได้แก่ วิหารสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค์ ชม ป่าเจดีย์ หมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน จากนั้นนำท่าน ชมการแสดงกังฟู ที่มีการสืบทอดและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมภายในวัดเส้าหลิน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)

บ่าย นำท่านเดินทางกลับ เมืองลั่วหยาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่ ประตูเมืองโบราณลี่จิ่ง ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศ ที่เต็มไปด้วยร้านค้าขายของของชาวบ้าน ทั้งอาหาร ชา ขนม เครื่องเคลือบ ผ้าพันคอ ของฝาก ของที่ระลึกต่างๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหลิงเป่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนชมวิวธรรมชาติอันสวยงาม

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)

พักที่ ZIJIN GONG HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่  หลิงเป่า-ซีอาน-เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-ร้านกระเบื้องสามสี-เจดีย์ห่านป่า ใหญ่(ชมภายนอก)-ร้านผ้าไหม-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง-ตลาดมุสลิม-โชว์ราชวงศ์ถัง-สนามบินซีอาน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)

นำท่านเดินทางกลับ เมืองซีอาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านชม“เจดีย์ห่านป่าเล็ก อยู่ห่างจากตัวเมืองซีอานไปทางตอนใต้ราว 2 กิโลเมตร โดดเด่นด้วยเจดีย์สูง 13 ชั้น นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ซีอาน ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบจากสุสานโบราณและของเก่าจากพื้นที่ต่างๆ จากนั้นนำท่านแวะ ร้านกระเบื้องสามสี ให้ท่านเลือกชมและเลือกซื้อ สินค้าพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของมณฑลเหอหนาน ซึ่งเป็นหัตถกรรมโบราณของจีนยุคราชวงค์ถัง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) เมนูพิเศษ !! เกี๊ยวซีอาน

บ่าย นำท่านแวะ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกชม เอกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตด้วยผ้าไหม นำท่านเดินทางสู่ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ชมภายนอก) ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกำแพงเมืองซีอาน สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 652 องค์เจดีย์มีรูปแบบเรียบง่าย เดิมนั้นสร้างเพียง 5 ชิ้น ปัจจุบันองค์เจดีย์มี 7 ชั้น นำท่าน ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซีอานนำท่านสู่ ตลาดมุสลิม แหล่งรวมของอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อหลากชนิด รวมถึงร้านขายของที่ระลึกและร้านขายผลไม้แห้ง เช่น พุทธา อินทผาลัม และถั่วต่างๆ ก็มีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายหลายร้าน จากนั้นนำท่านชม โชว์ราชวงศ์ถัง อันตระการตา ชม การแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรือง

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9)

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซีอานเสียนหยาง

วันที่ห้า  ซีอาน-ดอนเมือง

03.35 น. กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW889 (บนเครื่องไม่มีบริการอาหารและน้ำดื่มฟรี แต่มีจำหน่ายบนเครื่อง)

06.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

จำนวน
18,899.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 500,127