เฉิงตู ซุปยาจีน นมัสการผู่เสียน ยอดเขาง้อไบ๊ 4 วัน 2 คืน บิน MU - S005

SKU : p643


เฉิงตู ซุปยาจีน นมัสการผู่เสียน ยอดเขาง้อไบ๊ 4 วัน 2 คืน บิน MU - CSCTUMU02


วันแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

23.55 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

วันที่สอง  กรุงเทพฯ-เฉิงตู-ง้อไบ๊-ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าไฟฟ้า)-องค์ผู่เสียนทรงช้าง-ง้อไบ๊

03.25 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู ประเทศจีน เที่ยวบินที่ MU 5036 (บริการอาหารแบบ Snack Box)

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินซวงหลิง เมืองเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (1)

นำท่านเดินทางสู่ เขาง้อไบ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เอ๋อเหมยแปลว่าคิ้วโก่ง เพราะทิวเขามีลักษณะเหมือนคิ้ว นักพรตในลัทธิเต๋าเริ่มเข้ามาสร้างศาลเจ้าในเทือกเขาแห่งนี้ในศตวรรษที่ 2 หลังจากนั้นศาสนาก็เริ่มเฟื่องฟูมาจนถึงศตวรรษที่ 6 เอ๋อเหมยซานจึงกลายมาเป็น 1 ใน 4 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา (เอ๋อเหมยซาน, อู่ไถซาน, จิ่วหัวซาน, ผู่โถซาน) นำท่านเปลี่ยนนั่งรถของอุทยานขึ้นภูเขา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่าน เดินขึ้นบันได เพื่อ โดยสารกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาจินติ่งที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,077 เมตร ชมทิวทัศน์อันสลับซับซ้อนไปด้วยขุนเขาเหนือชั้นเมฆที่สวยงามดุจดั่งสวรรค์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)

บ่าย นำท่าน นมัสการองค์ผู่เสียนทรงช้าง พระพักตร์ 10 ทิศ สูง 48 เมตร ลักษณะพิเศษขององค์พระปฏิมาจะเป็นพระโพธิสัว์ทรงคชสารเป็นช้างเผือก 6 งา ชมตำหนักทอง ตำหนักเงิน ตำหนักสำริดและตำหนักเหล็ก ซึ่งประหนึ่งว่าได้จำลอง 4 พุทธคีรี ท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์อันสลับซับซ้อนไป ด้วยขุนเขาเหนือชั้นเมฆที่สวยงามดุจดั่งสวรรค์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทาง ลงจากยอดเขาง้อไบ๊

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)

พักที่ LE HUO HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม  ง้อไบ๊-วัดเป้ากั๋ว-พิพิธภัณฑ์พุทธศิลปะ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

นำท่านสู่ วัดเป้ากั๋ว ซึ่งเป็นวัดที่มีอายุนับหลายร้อยปี และเป็นวัดที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณเขาง้อไบ๊ วัดแห่งนี้ได้รับการบูรณะใหม่ โดยพระชาวไต้หวันแห่งเมืองเกาสง ซึ่งบริจาคเงินจำนวน 100,000 อเมริกันดอลล่าร์ ซึ่งเป็นวัดและพิพิธภัณฑ์เก็บของเก่าที่มีค่าทั้งรูปภาพ องค์พระ และในพิพิธภัณฑ์มีงวงช้าง ของสำริดคล้ายหน้าคน เหมือนเทพเจ้าซึ่งใส่หน้ากากทำจากทองสำริดใหญ่ที่สุด มีความยาวถึง 1.38 เมตร

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)

บ่าย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์พุทธศิลปะ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงพระพุทธรูปและสิ่งของต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่ทำจากวัสดุต่างๆ เช่น ดิน ไผ่ ไม้ เป็นต้น

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6)

พักที่ LE HUO HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

ท่านสามารถซื้อ Option เสริมที่น่าสนใจได้ดังนี้..

• โชว์กังฟูง้อไบ๊

**ติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่และชำระเงินกับไกด์ท้องถิ่น**

วันที่สี่  ง้อไบ๊-เฉิงตู-ถนนโบราณจินหลี่-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ร้านหมอนยางพารา-ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินชุนซีลู่-ศูนย์การค้า GLOBAL CENTER-เฉิงตู-กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉิงตู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติอันงดงามระหว่างการเดินทางเมืองเฉิงตู จากนั้นท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน นำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบราณจินหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆ มากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย นำ

เที่ยง อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

ท่านสามารถซื้อ Option เสริมที่น่าสนใจได้ดังนี้..

• เมนูพิเศษ!..สุกี้เสฉวน

**ติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่และชำระเงินกับไกด์ท้องถิ่น**

บ่าย นำท่านแวะ ร้านหมอนยางพารา ให้ท่านได้เลือกซื้อมาฝากคนทางบ้าน จากนั้นนำท่านแวะชม ร้านผ้าไหม ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) เพื่อมาทำใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า, เครื่องหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์การค้า GLOBAL CENTER เป็นศูนย์กลางโลกศตวรรษใหม่ที่เมืองเฉินตู ด้านในจะเป็นที่ตั้งของสำนักงานต่างๆ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ รวมไปถึงศูนย์การค้าขนาดใหญ่อีก 2 แห่ง โรงแรมระดับ 5 ดาว 2 แห่ง โรงภาพยนตร์ไอแมกซ์ หมู่บ้านเมดิเตอร์เรเนียน สวนสนุกจำลองและชายหาดทะเลเทียม โดยเนื้อที่ราว 400,000 ตารางเมตร จะเป็นส่วนของแหล่งช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง

ค่ำ อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

23.30 น. กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) เที่ยวบินที่ MU 5035

(บริการอาหารแบบ Snack Box)

02.25+1 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

จำนวน
13,899.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 483,532