Habin The China Snow Town 7 Days By XW - G003

SKU : p653

                   

 

 

 

 

ฮาร์บิน หมู่บ้านหิมะเทพนิยาย 7 วัน 5 คืน บิน XW - SHEXW002

•ท้าพิสูจน์ความหนาวเย็นสุดขั้ว ณ ฮาร์บิ้นเมืองแห่งน้ำแข็งและหิมะ

•สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกที่หมู่บ้านหิมะ The China Snow Town เต็มไปด้วยหิมะสีขาวโพลน

•ชมวิวบนเขาแกะหญ้า (YANG CAOSHAN) ถือเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและลง ที่งดงามมาก

•สนุกสนานกับกิจกรรม ณ สวนสนุก SNOW WORLD

•แจกฟรี ถุงมือ ที่ปิดหู และผ้าพันคอ 1 ชุด รับที่ฮาร์บิ้น

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 16 – 22 พ.ย. 61 29,888.-

วันที่ 30 พ.ย. – 06 ธ.ค. 61 32,888.-

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่แรก กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)

23.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินนก สกู๊ต (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

วันที่สอง กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง) – เสิ่นหยาง(สนามบินเสี่นหยางเถาเซียน)(02.20-08.35) – ฮาร์บิ้น(โดยรถไฟความเร็วสูง) – ร้านเสื้อกันหนาว - ถนนจงยาง

02.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองเสิ่นหยาง โดยเที่ยวบินที่ XW878 (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)

08.35 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองเสิ่นหยาง (Tao Xian International) หรือที่มีชื่อเรียกในภาษาแมนจูว่า มุคเดน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง ปัจจุบันเป็นหนึ่งในเมืองอุตสาหกรรมที่ใหญ่และมีความสำคัญที่สุด และยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือตงเป่ยของจีน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านนั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ เมืองฮาร์บิ้น (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ สุดของประเทศจีนมีพรมแดนตั้งแต่ทิศเหนือไล่ลงมาถึงทิศตะวันออกติดชายแดนชื่อในฐานะเป็นเมืองน้ำแข็งของประเทศ ซึ่งมีการจัดเทศกาลฤดูหนาว นำท่านแวะร้านเสื้อผ้ากันหนาว ให้ท่านได้เลือกซื้ออุปกรณ์กันหนาว อาทิเช่น เสื้อกันหนาว กางเกง หมวก ผ้าพันคอ ถุงมือ รองเท้าสำหรับกดินบนหิมะ เป็นต้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู....หมูตงเป่ยทอดซีอิ๊ว

นำท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนจงยางต้าเจีย (Zhongyang Street) เป็นถนนที่ปูด้วยหินสีเขียวอ่อนทั้งสาย เป็นถนนการค้าที่ขึ้นชื่อของเมืองฮาร์บิน ตามสองข้างทางของถนนสายนี้มีสิ่งก่อสร้างสไตล์ต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ในแต่ละวันจะเห็นผู้คนเดินไปมาขวักไขว่ไม่ขาดสาย อิสระทุกท่านถ่ายรูปและเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

พักที่ Wanda Realm Harbin Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่สาม ฮาร์บิ้น – ลานสกี YABULI (รวมสกีม้าลากเลื่อน) – หมู่บ้านหิมะ (THE CHINA SNOW TOWN )

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ลานสกี YUBULI (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน ซึ่งเป็นแห่งแรกที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของสกีรีสอร์ทเพื่อรับกิจกรรมขนาดใหญ่โดยมีการเล่นสกีระดับสูงปานกลางมีความยาวรวม 30 ก.ม. นอกจากนี้ ยังมีลานสกีที่ยาวที่สุดในโลก 2,660 ม. เป็นลานสกีแบบแห้งสำหรับการแข่งช่วงฤดูร้อน นำเข้าจากเยอรมัน นำท่านนั่งรถม้าลากเลื่อน ซึ่งเป็นการเล่นสกีอีกแบบที่สนุกสนาน (นั่งได้ 4-5 ท่านต่อ 1 คัน)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านหิมะ ซึ่งห่างจากลานสกียาปู้ลี่ 93 กิโลเมตร ตั้งอยู่ตะวันตกเฉียงใต้ของแม่น้ำมู่ตานเจียง เป็นหมู่บ้านที่มีหิมะหนากว่า 1 เมตร วิวหมู่บ้านงดงามมาก การก่อสร้างแต่ละบ้านเป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด เมื่อได้เข้าไปหมู่บ้านนี้เหมือนเข้าไปในโลกของเทพนิยาย ที่นี่มีหิมะตกนานถึง 7 เดือนใน 1 ปี มีแค่ 2 ฤดู คือฤดูร้อน และฤดูหนาว หน้าร้อนจะมีฝนเยอะ หน้าหนาวหิมะเริ่มตกตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤษภาคม ความหนาของหิมะเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 2 เมตร หมู่บ้านแห่งนี้ถือว่ามีปริมาณหิมะที่หนาและสะอาดที่สุดในประเทศจีน ชาวจีนจึงตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ว่า ”THE CHINA SNOW TOWN”

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูหม้อไฟกระทะเหล็ก

พักที่ Xuexiang Taipinggou Laoma Family Inn หรือเทียบเท่า อยู่ในหมู่บ้านหิมะ

หมายเหตุ : เนื่องจากหมู่บ้านหิมะ รถบัสไม่สามารถเข้าไปหมู่บ้านได้ ต้องจอดไว้ด้านนอก และที่พักไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ฉะนั้นลูกค้าต้องเตรียมกระเป๋าใบเล็กที่ใช้สำหรับพัก 2 คืน (เนื่องจากต้องหิ้วกระเป๋าเอง ) ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้กับรถใหญ่ที่จอดรอด้านนอก...และกรุณาเตรียมผ้าเช็ดตัว แปรงสีฟัน และยาสีฟันไปด้วยค่ะ

วันที่สี่ DREAM HOME (รวมค่าเข้า) - ชมเขาแกะหญ้า( YANG CAOSHAN) – ชมแสงสีกลางคืน ถนนแส่ยุ่นเจีย (XUE YUN JIE)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม เมนู อาหารเช้าพื้นเมือง

นำท่านเข้าชม DREAM HOME (รวมค่าเข้าชม) สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นที่ถ่ายทำหนัง ละคร และรายการต่างๆ ซึ่งมีความงดงามมาก ตั้งอยู่ใกล้กับถนนคนเดิน XUEYUN ที่นี่ท่านสามารถเห็นความหลากหลายของ "เห็ดหิมะ" ที่สวยงาม เห็ดหิมะที่จริงแล้วเป็นบ้านแต่ละบ้านที่ติดกัน เป็นบ้านเล็กๆ ความสูงเท่ากันหมด ตอนหิมะลงบนหลังคา ดูเหมือนเห็ด จึงตั้งชื่อเห็ดหิมะ เป็นรูปทรงธรรมชาติของประติมากรรมหิมะ ในที่นี่ท่านสามารถชมความสวยงามของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นหิมะที่ขาวและสะอาดที่สุด ถือว่าเป็นจุดเด่นที่สุดของหมู่บ้านแห่งนี้เลยเลยทีเดียว

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม เขาแกะหญ้า( YANG CAOSHAN) ซึ่งเป็นเขาที่สุงที่สุดในหมู่บ้านนี้ แล้วห่างจากเมืองหิมะประมาณ 4.5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดอีกจุดของหมู่บ้าน สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,235 เมตร ซึ่งเป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ขึ้นตกที่ดีที่สุดเลยทีเดียว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ Xuexiang Taipinggou Laoma Family Inn หรือเทียบเท่า ภายใน Snow Town

หมายเหตุ : เนื่องจากหมู่บ้านหิมะ รถบัสไม่สามารถเข้าไปหมู่บ้านได้ ต้องจอดไว้ด้านนอก และที่พักไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ฉะนั้นลูกค้าต้องเตรียมกระเป๋าใบเล็กที่ใช้สำหรับพัก 2 คืน(เนื่องจากต้องหิ้วกระเป๋าเอง ) ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้กับรถใหญ่ที่จอดรอด้านนอก...และกรุณาเตรียมผ้าเช็ดตัว แปรงสีฟัน และยาสีฟันไปด้วยค่ะ

นำท่านชมแสงสียามกลางคืน ณ ถนนคนเดิน ซึ่งเป็นถนนหลักเพียงแห่งเดียวของหมู่บ้านหิมะ มีความยาว 500 เมตร เต็มไปด้วยความหลากหลายของสินค้าท้องถิ่น ขนม ผลไม้แช่แข็ง ของกิน ปิ้งย่าง ร้านขายเสื้อผ้ากันหนาว และร้านอาหาร ต่างๆ ยามค่ำคืนสถานที่แห่งนี้จะแขวนโคมไฟสีแดงหน้าบ้านเต็มไปตลอดทั้งสองข้างทาง ดูคล้ายๆเหมือนช่วงเทศกาลตรุษจีนเลยทีเดียว อิสระให้ท่านถ่ายรูป ชมบรรยากาศอันสวยงาม เกินบรรยามตามอธยาศัย

วันที่ห้า หมู่บ้านหิมะ – ฮาร์บิ้น–ร้านสินค้ารัสเซีย – สวนสนุก SNOW WORLD

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

อำลาหมู่บ้านหิมะ เพื่อเดินทางกลับสู่ เมืองฮาร์บิ้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 - 6 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านสามารถชมความสวยงามของหิมะที่ปกคลุมต้นไม้ตลอดสองข้างได้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านแวะ ร้านสินค้าชาวรัสเซีย ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า อาทิ เช่น นาฬิกา ผ้าพันคอ ตุ๊กตารัสเซีย เป็นต้น จากนั้นนำท่านเที่ยวชม SNOW WORLD สวนสนุกชื่อดังของเมือง เป็นสวนสนุกอินดอร์อยุ่ภายใต้โดมครอบไว้ ทำให้แม้แต่ในฤดูร้อนก็ยังสามารถรักษาสภาพของรูปสลักน้ำแข็งให้คงรูปอยู่ได้ดังเดิม ให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมเช่น เล่นสเก็ตน้ำแข็ง(ไม่รวมค่าอุปกรณ์) หรือถ่ายรูปกับ รูปสลักน้ำแข็งที่ทำออกมาได้อย่างวิจิรตระการตา อีกทั้งประดับประดาไฟ ช่วยเพิ่มความสวยงามได้เป็นอย่างมาก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูปิ้งย่าง

พักที่ Wanda Realm Harbin Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่หก ถ่ายรูปด้านนอกโบสถ์เซนต์โซเฟีย – สวนสตาลิน – เมืองรัสเซียจำลอง – เสิ่นหยาง(โดยรถไฟความเร็วสูง) – ถนนคนเดินจงเจีย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

นำท่าน ถ่ายรูปด้านนอกโบสถ์เซนต์โซเฟีย ซึ่งเป็น 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธิพลในฮาร์บิ้น โบสถ์โซเฟีย เป็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ 1907 ภายหลังจากที่ทหารรัสเซียต้องประสบกับความพ่ายแพ้ในสงครามรัสเซีย–ญี่ปุ่น (ค.ศ.1904–1905) โดยชาวรัสเซียได้สร้างโบสถ์แห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่พักพิงทางใจ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กองทหารรัสเซียที่เข้ามาประจำอยู่ ณ ที่นี้ โบสถ์แห่งนี้ได้รับบูรณะอีกครั้งในปี ค.ศ.1923 และหลังจากที่ใช้เวลาในการซ่อมแซมต่อเติมนานถึง 9 ปี โบสถ์เซนต์โซเฟียก็ได้กลายเป็นโบสถ์ออร์โธด็อกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเซียตะวันออก ตัวโบสถ์สูง 53 เมตร มีโถงหลักที่มีหลังคารูปหัวหอมสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์คล้ายกับสถาปัตยกรรมของจัตุรัสแดงในกรุงมอสโคว พาท่านชม สวนสตาลิน ริมฝั่งแม่น้ำซงฮัว โดยสวนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1953 ซึ่งมีรูปแบบที่รับอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรป แต่มีความสมบูรณ์แบบกว่าและมีเอกลักษณ์ที่ห้าวหาญ ซึ่งเปรียบเสมือนอุปนิสัยของชาวเหนือของประเทศจีน เพื่อเป็นหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีต่อกัน ระหว่างสองชาติมหาอำนาจแห่งโลก นำท่านเข้าชม เมืองรัสเซียจำลอง ท่านจะได้สัมผัสกับบ้านโบราณสไตล์รัสเซียในยุค คริสต์สตวรรษที่ 19 ซึ่งชาวรัสเซียในสมัยหลังการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ได้มีชาวรัสเซีย อพยพมายังฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเป็นจำนวนมาก ได้มีการสร้างหมู่บ้านขึ้นมาในบริเวณเมืองชีชีฮาร์ ต่อมาหลังจากที่ชาวบ้านเดิมได้อพยพออกไป ตัวบ้านดั้งเดิมก็ได้ขาดการดูแลจนเริ่มทรุดโทรมไป ต่อมาในปี ค.ศ. 2003 ได้มีการบูรณะและได้ทำการย้ายบ้านมาไว้ที่เมืองฮาร์บิ้น ในปัจจุบัน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองเสิ่นหยาง โดยรถไฟความเร็วสูง (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองเอกขนาดใหญ่ที่สุดแห่งอีสานเหนือของจีน ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการเมือง เศรษฐกิจ การคมนาคมของมณฑลเหลียวหนิง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนักและการแปรรูปวัตถุดิบล้วนตั้งอยู่ในเสิ่นหยาง เสิ่นหยางเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี ตามตำนานเล่าว่าเมืองใหญ่ทางภาคอีสานแห่งนี้เคยเป็นเมืองหลวงมาก่อน ซึ่งต่อมาหัวหน้าเผ่าแมนจูได้ยกทัพเข้าตีปักกิ่ง โค่นล้มราชวงศ์หมิง สถาปนาเป็นราชวงศ์ชิงและย้ายเมืองหลวงจากเดิมเมืองเสิ่นหยางมาอยู่ที่กรุงปักกิ่งแทน นำท่านสู่ ถนนจงเจีย เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าต่างๆมากมาย เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่คักคักมากที่สุดแห่งหนึ่งในเสืนหยางเลยทีเดียว ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ Rosedale Hotel Shenyang หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่เจ็ด เสิ่นหยาง(สนามบินเสิ่นหยางเถาเซียน) – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)(10.05-14.40)

สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเสิ่นหยาง

10.05 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน นกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW877 (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)

14.40 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองด้วยความประทับใจ

Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

จำนวน
29,888.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 468,398