ต้าเหลียน ฮาร์บิน Ice & Snow 5 วัน 4 คืน บิน 3U -G003

SKU : p656

                   

 

 

 

 

ต้าเหลียน ฮาร์บิน Ice & Snow 5 วัน 4 คืน บิน 3U -DLCMF001- ปีใหม่

•ไฮไลท์ ชมเทศกาลน้ำแข็ง ฮาร์บิน 2019 หนึ่งในเทศกาลน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก

•เดินทาง ต้าเหลียน – ฮาร์บิน โดยรถไฟคววามเร็วสูง

•ชมการแกะสลักหิมะ อันน่าตื่นตา ตื่นใจ ณ เกาะพระอาทิตย์

•ชิมรสอาหารท้องถิ่น ขึ้นชื่อ หม้อไฟตงเป่ย หม้อไฟกะทะเหล็ก

•แถมฟรี ผ้าพันคอ หมวกไหมพรม และ ถุงมือ ท่านละ 1 ชุด

•พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว ณ เมืองฮาร์บิน

เดินทาง ธันวาคม 2561 – มกราคม 2562

วันที่แรก กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภุมิ) – ต้าเหลียน(สนามบินต้าเหลียนโจวสุยจื่อ)(15.45-23.50)

12.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 3

เคาน์เตอร์ E สายการบิน XIAMEN AIRLINE (MF)โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

15.45 น. ออกเดินทางสู่ ต้าเหลียน โดยสายการบิน XIAMEN AIRLINE เที่ยวบินที่ MF838

23.50 น. สนามบินนานาชาติต้าเหลียนโจวสุยจึ เมืองต้าเหลียน เป็นเมืองท่าที่มีขนาดใหญ่ที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นนำทุกท่านเข้าที่พัก

ที่พัก พักที่ DALIAN FURONG HOTEL หรือ เท่าเทียบระดับ 4 ดาว

วันที่สอง ต้าเหลียน – ฮาร์บิน(โดยรถไฟความเร็วสูง) ร้านเสื้อกันหนาวตงเป่ย – ชมวิวภายนอกโบสถ์เซนต์โซเฟีย – ถนนจงยาง – อนุสาวรีย์เหอฝ่าง – สวนสตาลิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูงต้าเหลียนเพื่อออกเดินทางสู่เมืองฮาร์บิน (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที โดยประมาณ)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านช้อปปิ้ง ร้านเสื้อกันหนาวตงเป่ย ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายเสื้อกันหนาวที่มีชื่อเสียงของเมืองฮาร์บิ้น

นำท่านเดินทางสู่ โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย ซึ่งออกแบบและสร้างโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย เมื่อก่อนเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญต่างๆ ของชาวรัสเซียแต่มาถูกทำลายตอนปฏิวัติวัฒนธรรม และได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งโดยพยายามรักษารูปแบบเดิมไว้ให้ได้มาก ที่สุด ซึ่งใช้เวลาถึง 9 ปี โดยเริ่มต้นสร้างในปี ค.ศ.1923 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1932 ถือได้ว่าเป็นโบสถ์ Greek Orthodox ที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออก นำท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนจงยางต้าเจีย เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าของฝากและของที่ระลึก ณ ย่านการค้าของเมืองฮาร์บิ้น จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์ฝั่งหง ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณชายฝั่งแม่น้ำซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 ซึ่งน้ำในแม่น้ำซงฮัวเจียงสูงกว่าตัวเมืองฮาร์บิ้น 7 เมตร และเหลือเพียง 20 เซนติเมตร น้ำก็จะทะลักเข้ามาในตัวเมือง จึงได้มีการสร้างเขื่อนให้สูงขึ้นอีก 30 เซนติเมตร ตลอดเขื่อนกว่า 140 กิโลเมตร เป็นเวลา 28 วัน จนในที่สุดน้ำก็ไม่ไหลเข้ามาท่วมเมืองฮาร์บิ้นทั้งๆ ที่กระแสน้ำในปี ค.ศ. 1998 เป็นกระแสน้ำที่สูงที่สุดในรอบ 52 ปี อนุสาวรีย์เป็นเสาทรงกลมแบบโรมัน สูง 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลักกลุ่มกรรมกรชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนักศึกษาที่ร่วมใจร่วมแรงกัน แสดงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นฐานของอนุสาวรีย์สร้างเป็นสระรูปพระจันทร์เสี้ยว 3 ชั้น ชั้นล่างเป็นระดับน้ำในปี ค.ศ. 1932 ที่เคยสร้างความเสียหายให้กับเมืองฮาร์บิ้นเป็นอย่างมาก สระชั้นที่ 2 เป็นระดับน้ำในปี ค.ศ. 1957 เท่ากับระดับน้ำเมื่อ 52 ปีก่อน ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำปี ค.ศ. 1932 ถึง 0.58 เซนติเมตร ปี ค.ศ. 2001 สร้างสระขึ้นเป็นชั้นที่ 3 เพื่อบันทึกระดับน้ำ ซึ่งสูงขึ้นอีก 0.75 เซนติเมตร ด้านหลังประกอบด้วยเสาและระเบียงโค้งแบบโรมัน ซึ่งแสดงถึงความสามัคคีของชาวเมืองฮาร์บิ้นบิ้น จากนั้นชม สวนสตาลิน หรือ ซื่อต้าหลินกงหยวน ริมฝั่งแม่น้ำซงฮัว โดยสวนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1953 ซึ่งมีรูปแบบที่รับอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรป แต่มีความสมบูรณ์แบบกว่าและมีเอกลักษณ์ที่ห้าวหาญ ซึ่งเปรียบเสมือนอุปนิสัยของชาวเหนือของประเทศจีน เพื่อเป็นหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีต่อกัน ระหว่างสองชาติมหาอำนาจแห่งโลก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หม้อไฟกะทะเหล็ก

พักที่ HARBIN SHERATON XIANGRONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่สาม ชมโชว์ว่ายน้ำท้าความหนาว – ศูนย์ผลิตภัณฑ์รัสเซีย – เกาะพระอาทิตย์(รวมรถอุทยาน) – งานเทศกาลน้ำแข็ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

นำท่านชม การแสดงว่ายน้ำที่แม่น้ำซงฮัว เป็นแม่น้ำสายใหญ่และสำคัญที่สุดของมณฑลเฮย์หลงเจียง ซึ่งไหลผ่านกลางเมืองฮาร์บิน มีความยาวประมาณ 1,840 กิโลเมตร ซึ่งในช่วงฤดูหนาว แม่น้ำสายนี้บางส่วนจะกลายเป็นน้ำแข็ง เป็นสถานที่พักผ่อนและเป็นสถานที่จัดกีฬาหน้าหนาว มีทั้งการเล่นสกีน้ำแข็ง สุนัขลากเลื่อนและที่ขึ้นชื่อที่สุดก็คือการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำโดยทนกับอุณหภูมิหนาวจัดถึง -40 องศา เพื่อเป็นการทดสอบความแข็งแรงของร่างกาย นำท่านชม ร้านสินค้ารัสเซีย ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของชาวรัสเซีย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเนื่อย่าง

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เกาะพระอาทิตย์ เกาะขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำซงฮัวเจียง มีเนื้อที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ เดิมเป็นสถานที่พักฟื้นของกรรมกรใช้แรงงานเมืองฮาร์บิ้น สถานที่สวยงามร่มรื่น ชมความงามของเมืองชนบทที่เงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ นับเป็นสถานที่อาบแดดที่วิเศษสุด นอกจากนั้นยังมีเรือ, จักรยาน และรถม้าลากสไตล์ยุโรปไว้บริการให้เช่าอีกด้วย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ) ส่วนในช่วงฤดูหนาวเมื่อเกาะแห่งนี้ถูกปกคลุมด้วยหิมะ ก็จะกลายเป็นสถานหย่อนใจในอุดมคติ ที่เหมาะอย่างยิ่งกับกิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานน้ำแข็ง อาทิเช่น สเก็ตน้ำแข็ง, เลื่อนหิมะ, และชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลักหิมะประจำปีของฮาร์บิ้น เกาะสุริยันถือเป็นสถานที่จัดแสดงการแกะสลักหิมะน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนที่โด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันนี้ท่านสามารถชมการแสดงการแกะสลักหิมะน้ำแข็งในอาคารของเกาะสุริยันนี้ได้ ชมการแกะสลักน้ำแข็งกำแพงเมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลากหลายแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน ท่านสามารถถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหมือนกับท่านได้อยู่ในนิทรรศการแกะสลักหิมะน้ำแข็งอย่างแท้จริง อย่างที่เห็นในปัจจุบัน จากนั้นนำท่านชม เทศกาลน้ำแข็ง (20TH Harbin Ice & Snow World) หรือนิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักน้ำแข็งประจำปีของฮาร์บิ้น ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย ที่เมืองฮาร์บิ้นซึ่งฤดูเยือกแข็งที่ยาวนาน ทำให้ฮาร์บิ้นซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมืองน้ำแข็ง สภาพอากาศเย็นจัดทำให้แม่น้ำซงฮัว กลายเป็นลานน้ำแข็งที่ทั้งหนาและกว้างใหญ่ ที่ผู้มาร่วมงานใช้เล่นสไลเดอร์ ลากเลื่อนและกีฬาต่างๆ อย่างเช่น ฮ็อกกี้, สเก็ตและสกีกันอย่างสนุกสนาน มีการนำน้ำแข็งก้อนโตมาแกะสลักเป็นรูปต่างๆ ให้ท่านชมความงดงามของโคมไฟน้ำแข็งยามค่ำคืนตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หม้อไฟตงเป่ย

พักที่ HARBIN SHERATON XIANGRONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่สี่ ฮาร์บิน – ต้าเหลียน (โดยรถไฟความเร็วสูง) – ผ่านชมถนนปิ่นไห่ – ผ่านชมสะพานเป่ยต้าเฉียว – จัตุรัสหมู่เสือ – รูปสลักร้อยปี – ศูนย์ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลต้าเหลียน – ย่านโกดังท่าเรือหมายเลข 15

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่สถานีรถไฟฮาร์บิน เพื่อออกเดินทางกลับสู่เมืองต้าเหลียน (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านผ่านชม ถนนเลียบชายทะเลปิงไฮ้ เพื่อให้ท่านได้ชมวิวอันสวยงามของชายทะเลในยามเช้า จากนั้นนำท่านผ่านสะพานเป่ยต้าเฉียว เป็นสะพานที่สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์หะหว่างประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสหินแกะสลักฝูงเสือ จัตุรัสแห่งนี้มีพื้นที่ 15,700 ตร.ม. เป็นเขตทิวทัศน์ชายทะเล ภายในจัตุรัส ได้ใช้หินชื่อ''ฮวากังเหยียนต้าหลีสือ"มาแกะสลักเป็นรูปเสือ 6 ตัว ใช้จำนวนหินประมาณ500กว่าก้อน และลักษณะท่าทางของแต่ละตัวยังไม่เหมือนกัน ทำให้นักท่องเที่ยวมากมายต่างพากันมาถ่ายรูปกับฝูงเสือเหล่านี้และจัดได้เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของต้าเหลียน จากนั้นท่านเดินทางสู่ จัตุรัสชิงไฮ้ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของเมืองต้าเหลียนรอบจัตุรัสจะมีกระถางที่มีลักษณะแตกต่างกันทั้งหมด 9 ใบ แต่ละใบจะมีตัวอักษรจีน แกะสลักไว้ว่า “ความสามัคคีของชาติจีนจงเจริญ” จากนั้นนำท่านชม รูปสลักร้อยปี จัตุรัสแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางของจัตุรัสซิงไห่ ริมทะเล ซึ่งเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย สร้างเพื่อฉลองเมืองต้าเหลียนครบรอบ 100 ปี แกะสลักหินทั้งหมดยาวตามริมทะเล มีลอยเท้าของบุคคลท้องถิ่น 1000 คน เดินตามลอยเท้าคนถึงสุดทาง จะเห็นรูปบั้นเด็กสองคนกำลังชิ้มองท้องฟ้าอยู่ นั่นหมายความว่า เมืองต้าเหลียนซึ่งเป็นเมืองที่เคยโดนญี่ปุ่นยึดเมืองไปตอนนี้กำลังก้าวหน้าถึงวันใหม่ จากนั้นนำท่านแวะ ศูนย์ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลต้าเหลียน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต้าหลียน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ปอเป๊ยะฉางชุน

จากนั้นนำท่านเดินพักผ่อนที่ ย่านโกดังท่าเรือหมายเลข 15 เป็นเขตท่าเรือเก่าที่มีการดัดแปลงเป็นย่านคาเฟ่และร้านหนังสือ เนื่องจากอยู่ในบริเวณท่าเรือ จึงมักเป้นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวเรือ ในช่วงกลางคืนจะมีการประดับประดาแสงไฟ อย่างงดงาม

พักที่ DALIAN FURONG HOTEL หรือ เท่าเทียบระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า ต้าเหลียน(สนามบินต้าหลียนโจวสุยจื่อ) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภุมิ) (08.20-14.40)

เช้า รับประทานอาหารเช้า(ข้าวกล่อง)

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินต้าเหลียน

08.20 น. ออกเดินทางกลับสู่ เมืองต้าเหลียน โดยสายการบิน XIAMEN AIRLINE เที่ยวบินที่ MF837

14.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ……

Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

จำนวน
33,900.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 468,398