Beautiful Guilin 6 Days 5 Nts By CZ - M003 ทัวร์จีน กุ้ยหลิน มีนาคม

SKU : HMT-M003-BEAUTIFULGUILIN

ทัวร์ :Beautiful Guilin 6 Days 5 Nts

สายการบิน :ไชน่า เซาเทิร์น แอร์ไลน์ (CZ)

ช่วงเวลาเดินทาง : 15 - 20 มีนาคม 2562

ราคา :24,900 บาท

รายละเอียด :ล่องเรือแม่น้ำลีเจียง หมู่บ้านโบราณซิงผิง เขางวงช้าง นั่งกระเช้า ชมนาขั้นบันไดจินเคิง

พิเศษ!! :อาหารรสชาติคนไทย ไม่เสียเวลาลงร้าน Shopping

**หมายเหตุ กรุณาเช็กที่นั่งว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง**

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

24,900.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                             

 

Beautiful Guilin 6 Days 5 Nts By CZ

ไฮล์ไลท์
•ไม่เสียเวลาลงร้าน Shopping (ที่คนอื่นอ้างว่าเป็นร้านรัฐบาล)
•พักหรูโรงแรม 5 ดาวอินเตอร์ ใจกลางเมืองกุ้ยหลิน Sheraton 2 คืน
•เดิมตามรอยอดีตประธานาธิบดีอเมริกา บิล คลินตัน
ล่องเรือแม่น้ำลีเจียง จากท่าเรือซิงผิง ถึงหมู่บ้านชาวประมง
หมู่บ้านโบราณซิงผิง ที่ยังคงมีกลิ่นอายของสมัยก่อน
•ชมวิวหลายด้านของเขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน
•นั่งกระเช้า ชมนาขั้นบันไดจินเคิง ที่สวยที่สุดของจีน
•พิเศษ! อาหารรสชาติคนไทย


กำหนดการเดินทาง
วันแรก  กรุงเทพฯ-กุ้ยหลิน
10.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U สายการบินไชน่าเซาเธิร์นแอร์ไลน์ CZ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้ที่สนามบิน
13.10 น. ออกเดินทางไปกุ้ยหลิน เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางสี โดยเที่ยวบินที่ CZ 6100
16.30 น. แวะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ที่นครหนานหนิง แล้วกลับขึ้นเครื่องบินลำเดิม
17.30 น. เดินทางต่อไปยังเมืองกุ้ยหลิน โดยเที่ยวบินที่ CZ 6100
18.40 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองกุ้ยหลิน ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของมณฑลกวางสี
19.30 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ Guilin Woterfall Hotel หรือเทียบเท่า 5 ดาว
www.waterfallguilin.com 1 north Shanhu Road Guilin
TEL:0773-2822881 2823050 FAX:0773-2822891 2825992

วันที่สอง   กุ้ยหลิน-เขาชวนซาน-ถ้ำชวนซาน –หมู่บ้านวัฒนธรรมหลูเจีย-สวนจื่อโจว-หยังซั่ว
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านสู่สวนชวนซาน ซึ่งมีความหมายว่า เขาทะลุ ตั้งอยู่ชานเมืองทางใต้ของเมืองกุ้ยหลิน มีพื้นที่ 2 ตารางกิโลเมตร ทัศนียภาพบริเวณนี้ประกอบด้วยภูเขาและแม่น้ำซึ่งมีความสวยงามมาก ตั้งอยู่คนละฝากกับเขางวงช้าง จึงสามารถมองเห็นเขางวงช้างได้จากที่นี้ หลังจากนั้นนำท่านชมถ้ำชวนซาน ถ้ำใหม่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ยาวประมาณ 500 เมตร ภายในมีหินงอกหินย้อย ซึ่งมีแสงระยิบระยับเหมือนคริสตัลทำให้ถ้ำนี้ความแปลกตาและสวยงาม
นำชมหมู่บ้านวัฒนธรรมหลู่เจีย เป็นหมู่บ้านเก่าที่ตั้งอยู่บริเวณ 2 แม่น้ำ 4 ทะเลสาบ ซึ่งเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในด้านของเต้าหู้และผลิตภัณฑ์จาก ถั่วเหลือง ท่านจะได้พบเห็นหมู่บ้านโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และสัมผัสวัฒนธรรมแบบโบราณของชนกลุ่มน้อย
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร *เมนูพิเศษ อาหารพื้นเมือง
นำชมสวนจื่อโจว ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆใจกลางเมืองกุ้ยหลินฝั่งตะวันออกของแม่น้ำหลีเจียง ซึ่งอยู่ตรงข้ามเขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน ถือเป็น 1 ใน จุดท่องเที่ยว 8 แห่งที่ได้รับความนิยมของเมืองกุ้ยหลิน ก่อตั้งโดยหลิ่วจงหยวน นักคิดและนักเขียนที่มีชื่อเสียงในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นผู้เขียนหนังสือชื่อ ZIZHOU'S PAVILION กล่าวถึงความงดงามของสวนจื่อโจวในช่วงฤดูใบไม้ร่วง สวนแห่งนี้เริ่มเปิดให้ชมอย่างเป็นทางการ ในปี 2011 ภายในสวนแห่งนี้ท่านจะพบรูปสลักของหลิวจงหยวน และยังได้ชมวิวของภูเขางวงช้างในมุมมองที่แปลกตาออกไปจากที่เคยผ่านมา
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หยังซั่ว เมืองเล็กริมแม่น้ำหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี หยังซั่ว มีพื้นที่ 1,428 ตร.ม. มีประชากรประมาณ 300,000 คน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพนับว่าเป็นสวรรค์บนดินที่มีชื่อเสียงที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือนเมื่อมาถึงกุ้ยหลิน
18.00 น. ถึงหยังซัว รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร *สุกี้เห็ด
พักที่ Yangshuo New West Street Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สาม   หยังซั่ว-ล่องแม่น้ำลี่เจียง-หมู่บ้านชาวประมง-เมืองโบราณซิงผิง-ถนนฝรั่ง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านล่องเรือ ตามรอยประธานธิบดี บิล คลินตัน ที่ท่าเรือซิงผิง เพื่อชมความสวยงามของแม่น้ำหลีเจียง ที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำที่มีทัศนียภาพสวยที่สุดแห่งหนึ่งของจีน (ล่องสั้นปลายน้ำ // ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1.15 ชั่วโมง)
จากนั้นเดินทางไปเยือน หมู่บ้านชาวประมงที่มีชื่อเสียงในซิงผิง และเป็นแหล่งรวมของชาวประมงโบราณที่ขยันขันแข็ง รวมทั้งได้รับการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงเอาไว้ ชาวประมงพร้อมเครื่องมือจับปลาจะออกหาปลาในช่วงกลางคืนและหลอดไฟแสงสีส้มดึงดูดปลาให้เข้าหาเรือมากยิ่งขึ้น ปกติแล้วการถ่ายภาพชาวประมงจะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อย
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร *อาหารพิเศษของเมืองหยังซั่ว
นำชม หมู่บ้านโบราณซิงผิง เป็นหมู่บ้านโบราณที่ยังมีกลิ่นอายของสมัยก่อนที่ยังคงอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังมีสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ให้ท่านได้เลือกชม
เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง ที่ขนาบข้างด้วยทิวเขา หน้าตาคล้ายคลึงกับถนนข้าวสาร มีทั้งโรงแรม ผับ บาร์ ร้านอาหาร และยังมีสินค้าแบบจีนวางขายมากชนิด
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร *เมนูพิเศษ ปลาอบเบียร์
พักที่ Yangshuo New West Street Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สี่   หยังซั่ว-กุ้ยหลิน-สวนเจ็ดดาว-กู่หนานเหมิน-ย่านตงซีกั่ง-โชว์MIRAGE
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางกลับกุ้ยหลิน
ชมสวนเจ็ดดาว อุทยานท่ามกลางหุบเขาเขียวขจี สวนเจ็ดดาวเป็นสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในเมืองกุ้ยหลินตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ำหลีเจียง ภายในอุทยานมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่เนินเขา 7 ลูกที่เรียงกันเหมือนกลุ่มดาวหมีใหญ่ มีสถาปัตยกรรมจีนโบราณตั้งเรียงรายให้ท่านได้ผ่อนคลายอารมณ์ ถ่ายรูปเขาอูฐ ด้านมีแท่นหินที่ท่าน บิล คลินตั้น อดีตประธาณาธิบดีสหรัฐอเมริกา เคยมาเยือนและกล่าวคำปราศัยที่นี่
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร *อาหารจีนพื้นเมือง
นำท่านชมเขตท่องเที่ยวทะเลสาบหยงซานหู ประตูโบราณกูหนานเหมิน ประตูโบราณกูหนานเหมิน ตั้งอยู่ที่ริมทะเล สาปหยงซานหู สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงค์ถัง อายุประมาณ 1,300 ปี ได้รับการปรับปรุงล่าสุดหลังสงครามจีนกับญี่ปุ่น ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและชมต้นไทรพันปี ผ่านชมที่พำนักข้าราชการเก่า
จากนั้น นำท่านไปชมถนนตนเดินแห่งใหม่ของกุ้ยหลิน ย่านตงซีเซี่ยง
อิสระช้อบปิ้ง เสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ของที่ระลึก ที่ถนนคนเดินเท้า “ปู้สิงเจีย” ถนนจงซาน และตลาดใต้ดินกลางใจเมืองกุ้ยหลินตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
20.00 น. ชมโชว์ MIRAGE GUILIN บนเวทีอลังการ LIJIANG THEATRE (ความจุ 1,182 ที่นั่ง) ประทับใจกับเพลงหลิวซานเจี่ย ในภาพยนตร์มนต์รักชาวเรือ ที่นำมาทำดนตรีใหม่ให้เข้ากับยุคสมัย พริ้วไหวกับบัลเลย์กายกรรม ล้ำสมัยด้วยเทคนิค ปิดฉากสุดท้ายเร้าใจกับกับชุดมอเตอร์ไซด์ไต่ลูกโลก ที่เรียกเสียงปรบมือดังกระหึ่ม I WANT TO GO TO GUILIN.
พักที่ Sheraton Hotel หรือเทียบเท่า
https://www.marriott.com/hotels/travel/kwlsi-sheraton-guilin-hotel/

วันที่ห้า   กุ้ยหลิน-นาขั้นบันไดจินเคิง(รวมกระเช้าขึ้นลง)-เจดีย์เงิน-เจย์ดีทอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่หลงเซิ่น (ประมาณ 2 ช.ม.) เมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แร่ธาตุต่างๆ นำท่านขึ้นกระเช้าชมนาขั้นบันไดจินเคิงหรือนาขั้นบันไดหลุมทองคำ ซึ่งเป็นแปลงนาขั้นบันไดที่อยู่สูง 880 ถึง 1,180 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่านาขั้นบันไดนี้ส่วนใหญ่ถูกสร้างในสมัยราชวงศ์หมิงหรือประมาณ 600 ปีก่อน ชมวิวของนาขั้นบันไดที่มีสีเขียวขจีของข้าวที่ปลูกใหม่หรือสีทองอร่ามในช่วงเก็บเกี่ยว สมควรแก่เวลานำท่านลงเขา
13.00 น. รับประมาณอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร * อาหารจีนพื้นเมืองชาวจ้วง
นำท่านชมวิถีชีวิตของชาวจ้วง ชาวจ้วงมีอารยะธรรมและภาษาพูดหลายคำเหมือนภาษาไทย เช่น คำว่า ไปเที่ยว มึง กู เป็ด ไก่ กินข้าว กินเหล้า และการนับเลข เป็นต้น แล้ว เดินทางกลับกุ้ยหลิน
ถึงกุ้ยหลิน ชมเจดีย์เงิน-เจดีย์ทอง(ไม่ขึ้นเจดีย์) แล้วนำท่านเดินชมสวนสวยริม ทะเลสาบซาหู-หลงหู ชมสะพานแก้วคริสตัล
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ Sheraton Hotel หรือเทียบเท่า 5 ดาว

วันที่หก   กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
08.40 น. เดินทางสู่กลับสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ CZ6099
09.40 น. ขากลับผ่านสนามบินหนานหนิง พักรอต่อเครื่องกลับสุวรรณภูมิ
11.00 น. โดยเที่ยวบินที่ CZ6099 อำลามณฑลกวางสี
12.10 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ


Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ และ วันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคา

พักเดี่ยวเพิ่ม

วีซ่าเดียว

15 – 20 มี.ค. 2562

24,900.-

5,000.-

รวม

ราคารวมวีซ่าแล้ว / ไม่รวมค่าทิปไกด์ คนขับรถ หน้าทัวร์ 270 หยวน


Visitors: 483,530