Chengdu Super Pro Leshan 4 Days 3 Nts By MU - ZZB2 CTUMU001 ทัวร์จีน เฉิงตู ง้อไบ๊ กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

รหัสสินค้า : HMT-ZZB2-CTUMU001

ทัวร์ :Chengdu Super Pro Leshan 4 Days 3 Nts

สายการบิน :ไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ (MU)

ช่วงเวลาเดินทาง : กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

ราคา :เริ่มต้น 11,900 บาท

 รายละเอียด :หลวงพ่อโตเล่อซาน ง้อไบ๊ วัดฝูหู ถนนโบราณจิ่งหลี่ ซอยกว้างซอยแคบ ถนนซุนซีลู่

**หมายเหตุ กรุณาเช็กที่นั่งว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง**

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

11,900.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                     

 

Chengdu Super Pro Leshan 4 Days 3 Nts By MU 

หลวงพ่อโตเล่อซาน (ล่องเรือ) | ง้อไบ๊ | เป้ากว๋อ | วัดฝูหู
ถนนโบราณจิ่งหลี่ | ซอยกว้างซอยแคบ | ถนนซุนซีลู่ | อิสระช้อปปิ้ง 

วันแรก   กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู(ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว)-เมืองโบราณหวงซี-เฉิงตู-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-เล่อซาน-ง้อไบ๊ (MU5036 : 03.10-07.30)
OPTION : โชว์กังฟู, ศุนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่), สุกี้เสฉวน
00.20 น. คุณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้า10 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าอีสเทิร์น (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
03.10 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว เมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ MU5036
07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว เมืองเฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้
เช้า รับประทานอาหารเช้า จัดเป็นชุด KFC
นำท่านสู่ เมืองโบราณหวงหลงซี ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศเก่า ๆ ของหมู่บ้านสมัยราชวงศ์หมิง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหวงหลงซี ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าการค้าขายที่คึกคัก ปัจจุบันเมืองนี้เป็นเมืองที่มี ทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองหวงหลงซีได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารฉบับหนึ่ง เมื่อ 10 กว่าปีก่อน ก็กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว และเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ย้อนยุคอีกหลายเรื่อง ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศ โรงน้ำชา วัดเก่าแก่ ต้นไม้โบราณ และวิถีชีวิตของชาวบ้านที่มักไปจับกลุ่มเล่น ไพ่นกกระจอก และดื่มน้ำชาใต้ร่มไม้
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเล่อซาน(ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติสองข้างทางที่อุดมไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมณฑลเสฉวน ซึ่งยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบเดิมของชาวจีนและธรรมชาติ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน ลงเรือเพื่อชมเกาะเล่อซาน ซึ่งมีรูปพรรณดั่งพระกลางทะเล ท่านจะมองเห็น หลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่งใช้เวลาสร้างนานถึง 90 ปี โดยหลวงพ่อไท่หง ใช้เงินบริจาคของชาวบ้าน เพื่อเป็นสิริมงคลและปกป้องภัยน้ำท่วมจากแม่น้ำหมิงเจียง มีความยาวกว่า 600 กิโลเมตร พระพักตร์ของหลวงพ่อโตหันออกไปสู่แม่น้ำหมิงเจียงเป็นพระพุทธรูปนั่งที่สกัดเข้าไปในภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก สูงถึง 71 เมตร
เดินทางสู่ ง้อไบ๊ (เอ๋อเหมยซาน) (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) เอ๋อเหมยแปลว่าคิ้วโก่ง เพราะทิวเขามีลักษณะเหมือนคิ้ว นักพรตในลัทธิเต๋าเริ่มเข้ามาสร้างศาลเจ้าในเทือกเขาแห่งนี้ในศตวรรษที่ 2 หลังจากนั้นศาสนาก็เริ่มเฟื่องฟูมาจนถึงศตวรรษที่ 6 เอ๋อเหมยซานจึงกลายมาเป็น 1 ใน 4 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา (เอ๋อเหมยซาน, อู่ไถซาน, จิ่วหัวซาน, ผู่โถซาน)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ท่านสามารถเลือกซื้อ Option เสริมที่น่าสนใจได้
•โชว์กังฟู เป็นโชว์ที่บอกเล่าถึงเณรน้อยรูปหนึ่งที่บอกลาคุณแม่ เพื่อไปที่ภูเขาแสวงหาอาจารย์เพื่อเรียนกังฟู ผ่านการทอดสอบมากมายจนสุดท้ายได้เป็นปรมาจารย์ เป็นการแสดงที่ประสมประสานของนักแสดงกับแสงสีและเครื่องเสียงที่ทันสมัย (ราคา 240 หยวน/ท่าน)
• ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร รัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศต่างๆ (ราคาท่านละ 240 หยวน)
• สุกี้เสฉวน ลิ้มรสสุกี้รสชาตเผ็ดร้อน ต้นตำรับของชาวเสฉวน (ราคาท่านละ 240 หยวน)
**หากท่านใดสนใจซื้อทั้ง 3 ออฟชั่น พิเศษในราคาเพียง 580 หยวน/ท่านเท่านั้น**
**ติดต่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมกับรายการได้ที่เจ้าหน้าที่และชำระเงินกับไกด์ท้องถิ่น**
ที่พัก GARDEN CITY HOTEL OR SAME 4* 

วันที่สอง  วัดเป้ากว๋อ-วัดฝูหู-ง้อไบ๊-เฉิงตู-ห้างสรรพสินค้า GLOBAL CENTURY
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านสู่ วัดเป้ากั๋ว ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และสวยงามที่สุดของง้อไบ๊ สร้างขึ้นในสมัยหมิงเพื่อบูชาพระโพธิสัตว์ผู่เสียนโพธิสัตว์แห่งปัญญาผู้สถิตย์ ณ เขาง้อไบ๊ ผสมผสาน ความเชื่อของ 3 ศาสนาคือ พุทธ เต๋า และลัทธิขงจื๊อ ตั้งอยู่บริเวณด้านล่างของที่ราบฟ้งหวง สูงจากระดับน้ำทะเล 533 เมตร ต่อมารัชสมัยคังซีฮ่องเต้ แห่งราชวงศ์ชิงได้ เปลี่ยนชื่อเป็นวัดเป้ากั๋วมาจนปัจจุบัน ภายในมีโบราณสถานสำคัญคือ ซานเหมิน (ประตูเขา) ตำหนักหมีเล่อ วิหารหลัก และหอพระคัมภีร์ ต่อมาในปี 1983 ถูกจัดเป็นอีกหนึ่งในจำนวนวัดที่สำคัญที่สุดในจีน วัดเป้ากั๋วได้รับการบูรณะใหม่โดยพระชาวไต้หวันแห่งเมืองเกาสูงซึ่งได้บริจาคเงินถึง 100,000 อเมริกันดอลล่าร์ ซึ่งเป็นวัดและพิพิธภัณฑ์เก็บของเก่าที่มีค่าทั้งรูปภาพ องค์พระ และในพิพิธภัณฑ์มีงวงช้าง ของสำริดคล้ายหน้าคน เหมือนเทพเจ้าซึ่งใส่หน้ากากทำจากทองสำริดใหญ่ที่สุด มีความยาวถึง 1.38 เมตร นำท่านสู่ วัดฝูหู เป็นวัดมีโครงสร้างที่ทำมาด้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดของง้อไบ๊ ถูกสร้างขึ้นในสมัยซ่งใต้ ถือเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศจีน มีเรื่องเล่าว่าในสมัยก่อน ที่แห่งนี้มักมีเสือออกมาทำร้ายผู้คน จึงมีการสร้างวัดขึ้นมา ทั้งในสมัยโบราณยังเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าที่สำคัญของผู้คนในพื้นที่นี้อีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) มีภูมิประเทศล้อมไปด้วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม ต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ทิเบต เมี้ยว หุย เชียง นำท่านสู่ ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร
นำท่านสู่ ห้างสรรพสิน GLOBAL CENTURY ห้างศูนย์การสินค่าต่างๆๆมากมาย เป็นที่นิยมของวัยรุ่นในเมืองเฉิงตู
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก ACME HOTEL OR SAME 4* 

วันที่สาม   ร้านยางพารา-ร้านหยก-ถนนโบราณจิ่งหลี่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านสู่ ร้านยางพารา ให้ท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าเพื่อสุขภาพ หลังจากนั้นให้ท่านแวะชม หยก สินค้าที่มีชื่อเสียงของจีน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบราณจิ่งหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆ มากมายให้ท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก ACME HOTEL OR SAME 4* 

วันที่สี่   ร้านบัวหิมะ-สวนว่านเจียงโหลว-ซอยกว้างซอยแคบ-ถนนซุนซีลู่-เฉิงตู(ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (MU5036 : 23.30-02.25)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านสู่ ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร นำท่านสู่ สวนว่านเจียงโหลว เป็นสวนที่เต็มไปด้วยไม้ไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในแผ่นดินจีน มีพันธุ์ไม้ไผ่เป็นร้อยๆชนิด สวนนี้ตั้งอยู่ทางตะวันออกริมแม่นํ้าจิ่นเจียง เชื่อกันว่าเป็นบ้านพักเก่าของนักกวีชาวซินเทา ในสมัยราชวงศ์ถัง บุคคลมีความสามารถเชี่ยวชาญในเรื่องของดนตรี การขับร้อง แต่งบทกวี ให้ท่านสัมผัสบรรยาการ่มรื่นภายในสวน
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ ซอยกว้างซอยแคบ ซึ่งถนนแห่งนี้มีอายุกว่าพันปี ถนนคนเดินแห่งนี้แบ่งเป็น 2 สาย มีทั้งถนนกว้างและถนนแคบ และให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย และนำท่านแวะเลือกซื้อ ผ้าไหม สินค้าอันเลื่องชื่อของจีน เป็นของฝากคนทางบ้าน
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งต่อที่ย่าน ถนนคนเดินชวนซีลู่ ซึ่งเป็นย่านวัยรุ่น และขายสินค้าที่ทันสมัยเป็นถนนที่ปิดไม่ไห้รถสามารถวิ่งผ่านได้
ค่ำ อิสะรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว
23.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ MU 5035
02.25 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ 


Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ และ วันเดินทาง  

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่ 04-07 ก.ค. 62

11,900.-

14,900.-

14,900.-

3,000.-

ไม่รับจอย

วันที่ 16-19 ก.ค. 62

13,900.-

16,900.-

16,900.-

3,000.-

ไม่รับจอย

วันที่ 25-28 ก.ค. 62

13,900.-

16,900.-

16,900.-

3,000.-

ไม่รับจอย

วันที่ 01-04 ส.ค. 62

12,900.-

15,900.-

15,900.-

3,000.-

ไม่รับจอย

วันที่ 15-18 ส.ค. 62

12,900.-

15,900.-

15,900.-

3,000.-

ไม่รับจอย

วันที่ 22-25 ส.ค. 62

12,900.-

15,900.-

15,900.-

3,000.-

ไม่รับจอย

วันที่ 31 ส.ค. – 03 ก.ย. 62

11,900.-

14,900.-

14,900.-

3,000.-

ไม่รับจอย

วันที่ 05-08 ก.ย. 62

13,900.-

16,900.-

16,900.-

3,000.-

ไม่รับจอย

วันที่ 19-22 ก.ย. 62

13,900.-

16,900.-

16,900.-

3,000.-

ไม่รับจอย

วันที่ 26-29 ก.ย. 62

13,900.-

16,900.-

16,900.-

3,000.-

ไม่รับจอย

วันที่ 11-14 ต.ค. 62

16,900.-

19,900.-

19,900.-

3,000.-

ไม่รับจอย

วันที่ 19-22 ต.ค. 62

15,900.-

18,900.-

18,900.-

3,000.-

ไม่รับจอย

วันที่ 30 ต.ค. -02 พ.ย. 62

15,900.-

18,900.-

18,900.-

3,000.-

ไม่รับจอย

วันที่ 03-06 พ..ย 62

12,900.-

15,900.-

15,900.-

3,000.-

ไม่รับจอย

วันที่ 06-09 พ.ย. 62

12,900.-

15,900.-

15,900.-

3,000.-

ไม่รับจอย

วันที่ 14-17 พ.ย. 62

13,900.-

16,900.-

16,900.-

3,000.-

ไม่รับจอย

วันที่ 28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62

13,900.-

16,900.-

16,900.-

3,000.-

ไม่รับจอย

วันที่ 04-05 ธ.ค. 62

15,900.-

18,900.-

18,900.-

3,000.-

ไม่รับจอย

วันที่ 08-11 ธ.ค. 62

15,900.-

18,900.-

18,900.-

3,000.-

ไม่รับจอย

วันที่ 19-22 ธ.ค. 62

14,900.-

17,900.-

17,900.-

3,000.-

ไม่รับจอย

วันที่ 26-29 ธ.ค. 62

14,900.-

17,900.-

17,900.-

3,000.-

ไม่รับจอย

 

Visitors: 535,711