กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126th บินตรง KQ เฟส1 เฟส2 เฟส3 ต.ค.-พ.ย.62 ล่องแม่น้ำแม่น้ำจูเจียง 4วัน3คืน-M002 ทัวร์กวางเจาแฟร์ CANTON FAIR 126th เดินทาง ตุลาคม พฤศจิกายน

รหัสสินค้า : HMT-M002-CAN126th-KQ01

ทัวร์ : กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126th ( Phase 1,Phase 2,Phase 3 ) 4 วัน 3คืน มองหาช่องทางทางธุรกิจผู้ประกอบการ มากกว่า 8,000 ราย มารวมกันซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีน รวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท

สายการบิน : บินตรงเคนย่าแอร์เวย์ (KQ) 

ช่วงเวลาเดินทาง :เฟส 1 : วันที่ 15 – 18 ตุลาคม / 16-19 ตุลาคม 2562 , เฟส 2 : วันที่ 23-26 ตุลาคม / 24-27 ตุลาคม 2562 ,เฟส 3 : วันที่ 01 – 04 พฤศจิกายน 2562

ราคา : เริ่มต้น 20,900 บาท

รายละเอียด : เข้าชมงานแสดงสินค้าที่ถูกจับตามองจากนักธุรกิจทั่วโลก กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126th (CANTON FAIR) อย่างเต็มที่ 2 วัน  มองหาแนวธุรกิจที่ใหม่ ณ เมืองกวางโจว ที่ท่านจะได้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่มากกว่าคำว่าคุ้ม ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศ แสง สี เสียง 2 ฟากฝั่ง ยามค่ำคืนอันตระการตาริมฝั่งแม่น้ำจูเจียง ช้อปปิ้ง ถนนซ่างเซี่ยจิ่ว ถนนคนเดินที่ทำให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนกวางโจว ตามตรอกซอกซอยต่างๆจะเต็มไปด้วยร้านค้า ถนนปักกิ่ง แหล่งช้อปปิ้งแบบถนนคนเดินเป็นย่านการค้าที่รุ่งเรือง และมีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง มีสินค้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างชาติหลากหลายมากมาย

>>เข้าชมงานแฟร์ 2 วันเต็ม ,อิ่มอร่อยกับเมนู หมูหันอาหารจีนแคระ อาหารแต้จิ๋ว อาหารกวางตุ้งเป็ดย่าง

>>ฟรีบัตรเข้าชมงานสำหรับผู้เดินทางเข้างานแฟร์เป็นครั้งแรก

>>โดยสายการบิน เคนย่า แอร์เวย์ พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 2 ใบ 46 กิโลกรัม 

**ราคายังไม่รวม : ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์ มาตรฐานวันละ 50 หยวน x 4 วัน = 200 หยวน ตลอดการเดินทาง

**หมายเหตุ กรุณาเช็กที่นั่งว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง**

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

20,900.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                             

มองหาแนวธุรกิจที่ใหม่ได้ที่ กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่  126th  
ทัวร์กวางเจาแฟร์ บินตรงโดยสายการบินเคนย่า แอร์เวย์ 4 วัน 3 คืน
**เข้าชมงานแสดงสินค้าที่ถูกจับตามองจากนักธุรกิจทั่วโลก (CANTON  FAIR)  ครั้งที่ 126th อย่างเต็มที่ 2 วัน 
**มองหาแนวธุรกิจที่ใหม่ ณ เมืองกวางโจว  ที่ท่านจะได้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่มากกว่าคำว่าคุ้ม
**ล่องเรือสัมผัสบรรยากาศ แสง สี เสียง  2 ฟากฝั่ง ยามค่ำคืนอันตระการตาริมฝั่งแม่น้ำจูเจียง
**ถนนซ่างเซี่ยจิ่ว ถนนคนเดินที่ทำให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนกวางโจว ตามตรอกซอกซอยต่างๆจะเต็มไปด้วยร้านค้า
**ถนนปักกิ่ง แหล่งช้อปปิ้งแบบถนนคนเดินเป็นย่านการค้าที่รุ่งเรือง และมีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง มีสินค้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างชาติหลากหลายมากมาย
**อิ่มอร่อยกับเมนู  หมูหันอาหารจีนแคระ อาหารแต้จิ๋ว  อาหารกวางตุ้งเป็ดย่าง
**เดินทางโดยสายการบิน เคนย่า แอร์เวย์  พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 2 ใบ 46 กิโลกรัม
**ฟรี!! บัตรเข้าชมงานสำหรับผู้เดินทางเข้างานแฟร์ป็นครั้งแรก

เดินทางเดือน : ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562
เฟส 1 : วันที่ 15 – 18 ตุลาคม / 16-19 ตุลาคม  2562   ราคา 21,900.-บาท
เฟส 2 : วันที่ 23-26 ตุลาคม  / 24-27 ตุลาคม 2562   ราคา 20,900.-บาท
เฟส 3 : วันที่ 01 – 04 พฤศจิกายน 2562                  ราคา 20,900.-บาท

วันแรก  กรุงเทพฯ -กวางเจา- โรงแรมที่พัก   (-)

12.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์M สายการบิน เคนย่า แอร์เวย์  ( KQ )
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร
15.00 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองกวางเจา ประเทศจีน โดยสายการบินเคนย่า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่  KQ 886
19.00 น.เดินทางถึง สนามบินไป๋หยุน เมืองกวางเจา(เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.)นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย กวางเจาเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้งมีประชากรประมาณ   2  ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ก่อนราชวงศ์ฉิน มีแม่น้ำจูเจียงไหลผ่านกลางเมืองจึงทำให้มีการจราจรทางน้ำที่สะดวกยิ่งและได้กลายเป็นเมืองท่าที่มีชื่อเสียงของโลกในเวลาต่อมาจนได้รับขนานนามว่าเป็นประตูด้านใต้ของประเทศจีน ( ฟรีน้ำดื่ม 1 ขวด )
ที่พัก  HAOYIN  GLORIA PLAZA  HOTEL GUANGZHOU หรือเทียบเท่า 4*
http://guangzhou-plaza.gloriahotels.com/
** เพื่อความสะดวกในการทำบัตรเข้าชมงานในวันรุ่งขึ้น รบกวนท่านเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 1.หนังสือเดินทาง   2.รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป    3.นามบัตร

วันที่สอง   ร้านบัวหิมะ - ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126th *** ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง  (B/-/D)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเลือกซื้อสินค้าประเภทยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิงหรือ บัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้, น้ำร้อนลวก, แมลงสัตว์กัดต่อย, แพ้, คัน, แผลสด, ผื่น, เป็นหนอง, สิวอักเสบ, บวมแดง, การอักเสบของผิว, กลากเกลื้อน, โรคผิวหนังต่างๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่126th เพื่อเข้าชมศูนย์แสดงสินค้านานาชาติแหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิเช่น สินค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ เป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ออกร้านพบปะกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ ให้ท่านอิสระกับการดูงานตามอัธยาศัย (ฟรีน้ำดื่ม 1 ขวด)
***รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย***
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  --- พิเศษ เมนูอาหารกวางตุ้ง
พิเศษ Night Life!!!!! นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำจูเจียงหรือแม่น้ำไข่มุกซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของมณฑลกวางตุ้ง ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแสง สี เสียง 2 ฟากฝั่ง ยามค่ำคืนอันตระการตาริมฝั่งจูเจียงที่ทางรัฐบาลกวางเจาได้ตั้งข้อกำหนดให้พัฒนาทิวทัศน์ให้ทันสมัยและสวยงาม ปัจจุบันสองฝากฝั่งแม่น้ำเต็มไปด้วยอาคารสูง โรงแรมระดับ 5 ดาวและแหล่งช้อปปิ้งมากมาย ตอนล่องเรือจะมีการยิงเลเซอร์ลำแสงยาวๆ จากตึกสูงๆยิงไปรอบๆ เมืองด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ทำให้รู้จักเมืองกวางเจายุคใหม่ได้ดีขึ้น
ที่พัก  HAOYIN  GLORIA PLAZA  HOTEL GUANGZHOU หรือเทียบเท่า 4*
http://guangzhou-plaza.gloriahotels.com/

วันที่สาม  ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126th *** (ต่อ) - ถนนปักกิ่ง (B/-/D)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126th เพื่อเข้าชมศูนย์แสดงสินค้านานาชาติแหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิเช่น สินค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ เป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ออกร้านพบปะกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ ให้ท่านอิสระกับการดูงานตามอัธยาศัย (ฟรีน้ำดื่ม 1 ขวด)  (ต่อ)
***รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย***
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ***พิเศษ เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ***
นำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนปักกิ่ง ถนนโบราณที่มีชื่อเสียง ท่านสามารถส่องพื้นกระจกใสดูร่องรอยถนนเก่าแก่ได้จากการขุดเจาะของรัฐบาล สองข้างทางมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า และของที่ระลึกมากมาย ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย เพื่อเป็นของที่ระลึกแด่ญาติมิตรของท่าน
ที่พัก  HAOYIN  GLORIA PLAZA  HOTEL GUANGZHOU หรือเทียบเท่า 4*
http://guangzhou-plaza.gloriahotels.com/

วันที่สี่   ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126th  *** (ต่อ) - ถนนซ่างเซี่ยจิ่ว - กวางเจา-กรุงเทพฯ   (B/L/-)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126th (ต่อ)  (ฟรีน้ำดื่ม 1 ขวด)
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร ***พิเศษ เมนูติ่มซำ***
นำท่านเดินทางสู่ ถนนซ่างเซี่ยจิ่วซึ่งเป็นถนนโบราณที่เชื่อมไปท่าเรือ พระราชสำนักราชวงศ์ชิงอนุมัติให้เป็นศูนย์การค้าระหว่างประเทศในสมัยนั้นจัดเป็นย่านการค้าที่ติดต่อกับยุโรปโดยเฉพาะปัจจุบันได้กลายมาเป็นถนนคนเดินที่มีของขายมากมายและสองข้างทางยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่นให้เห็น ชมตึกแถวยุคเก่าและอาคารต่างๆยังคงรักษาไว้แบบทรงโบราณอย่างสวยงามซึ่งตอนหลังคนจีนนำมาสร้างแถวเยาวราชในประเทศไทยและปัจจุบันก็ยังเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีความนิยมอยู่ซึ่งมีสินค้าอันทันสมัยต่างๆให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายอาทิเสื้อผ้า,กระเป๋า,สินค้าแบรนด์เนมจีน ฯลฯ
***รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย***
ได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
22.10 น.  นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพมหานคร  โดยสายการบินเคนย่า แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ KQ 887
00.05 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

**ข้อควรควรทราบมีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ บัวหิมะ  ซึ่งจำเป็นต้องใส่ไว้ในรายการทัวร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจีน จึงขอเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทราบว่า จำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทไม่มีส่วนได้เสียในการขายสินค้าจากร้านช้อปปิ้งขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักสินค้าทุกชิ้นไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนได้

Happy Time… Happy Tour…  Happy Mail Travel

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการและวันเดินทาง

กำหนดการดินทาง
2562

PHASE

ผู้ใหญ่ พัก
ห้องละ
2-3 ท่าน

เด็ก อายุ 2-12 ปี

 

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

พักกับ
1 ผู้ใหญ่

พักกับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียง

15-18 ตุลาคม  2562

1

21,900

21,900

21,900

4,000

16-19 ตุลาคม  2562

1

21,900

21,900

21,900

4,000

23-26 ตุลาคม  2562

2

20,900

20,900

20,900

4,000

24-27 ตุลาคม  2562

2

20,900

20,900

20,900

4,000

01-04 พฤศจิกายน  2562

3

20,900

20,900

20,900

4,000

 

Visitors: 500,129