กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126th เฟส1ต.ค.62 บินตรง TG ล่องแม่น้ำแม่น้ำจูเจียง 4วัน3คืน-P001 ทัวร์กวางเจาแฟร์ CANTON FAIR เดินทาง ตุลาคม

รหัสสินค้า : HMT-P001-CAN126th4D3N-TG

ทัวร์ : กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126th ( Phase 1 ) ชมงานแสดงสินค้าที่ถูกจับตามองจากนักธุรกิจทั่วโลก 

สายการบิน : บินตรง ไทยแอร์เวย์ ( TG )

ช่วงเวลาเดินทาง :เฟส 1 วันที่14-17 ตุลาคม 2562 , 15-18 ตุลาคม 2562 ,16-19 ตุลาคม 2562

ราคา : 23,900 บาท

รายละเอียด : มองหาแนวธุรกิจที่ใหม่ ณ เมืองกวางโจว งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126th (CANTON FAIR) เพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่มากกว่าคำว่าคุ้ม ช้อปปิ้ง ณ แหล่งค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลกวางตุ้ง ถนนอี้เต๋อลู่ ล่องเรือชมสีสันเมืองกวางเจายามค่ำคืน  ณ แม่น้ำจูเจียง ช้อปปิ้งจุใจ ถนนคนเดินชื่อดังใจกลางเมืองกวางเจา ถนนซ่างเซี่ยจิ่ว

>>เข้าชมงาน 3 วัน , พักสบายกับโรงแรมระดับ 4 ดาว ในกวางเจา 3 คืน , เต็มอิ่มหลากหลายเมนูสุดพิเศษ กุ้งมังกร + ห่านย่าง + อาหารเสฉวน

>>ฟรีบัตรเข้าชมงานสำหรับผู้เดินทางเข้างานแฟร์ป็นครั้งแรก 

**หมายเหตุ กรุณาเช็กที่นั่งว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง**

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

23,900.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                             

กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126th 4 วัน 3 คืน เฟส 1 บินตรงโดย TG 
**เข้าชมงาน CANTON  FAIR  ครั้งที่ 126 th  อย่างเต็มอิ่ม 3 วัน
**มองหาแนวทางธุรกิจแห่งใหม่ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจที่มากกว่าคำว่าคุ้ม
**ช้อปปิ้ง ณ แหล่งค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลกวางตุ้ง ถนนอี้เต๋อลู่
**ล่องเรือชมสีสันเมืองกวางเจายามค่ำคืน   ณ  แม่น้ำจูเจียง
**ช้อปปิ้งจุใจ ถนนคนเดินชื่อดังใจกลางเมืองกวางเจา ถนนซ่างเซี่ยจิ่ว
**พักสบายกับโรงแรมระดับ 4 ดาว ในกวางเจา 3 คืน
>>เต็มอิ่มหลากหลายเมนูสุดพิเศษ  กุ้งมังกร + ห่านย่าง + อาหารเสฉวน
>>ฟรี!!  บัตรเข้าชมงานสำหรับผู้เดินทางเข้างานแฟร์เป็นครั้งแรก

วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ กวางเจา   (-/-/D)

07.00นคณะพร้อมกันณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น4ประตู2 เคาน์เตอร์D  สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG) โดยมีเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านในด้านเอกสาร ตั๋วเครื่องบิน และสัมภาระในการเดินทาง
10.40น.นำท่านบินลัดฟ้าเพื่อเดินทางสู่เมืองกวางเจาสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสายการบินTHAIAIRWAYS INTERNATIONAL(TG)  เที่ยวบินที่ TG 668  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
14.30 น.เดินทางถึง สนามบินไป๋หยุน เมืองกวางเจา( เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.)นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร “กวางเจา” เป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง มีประชากรประมาณ 2 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ก่อนราชวงศ์ฉิน มีแม่น้ำจูเจียงไหลผ่านใจกลางเมือง จึงทำให้มีการคมนาคมทางน้ำที่สะดวกอย่างยิ่ง และได้กลายเป็นเมืองท่าที่มีชื่อเสียงของโลกในเวลาต่อมา จนได้รับการขนานนามว่าเป็นประตูด้านใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)  ( พิเศษ...กุ้งมังกร )
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าเช็คอินสู่ที่พักหรู สุดสบาย ระดับ 4 ดาว
ที่พัก HAOYIN  GLORIA PLAZA  HOTEL GUANGZHOU หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
http://haoyingloriaplazahotel.com/
**เพื่อความสะดวกในการทำบัตรเข้าชมงานในวันรุ่งขึ้น รบกวนท่านเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้**

  1. หนังสือเดินทางเล่มจริง
  2. รูปถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  3. 3. นามบัตรภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ใบ

วันที่สอง  ร้านบัวหิมะ – **งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126th** – ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง (B/-/D)    

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม(2)
จากนั้น นำท่านเลือกซื้อสินค้าประเภทยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิงหรือ บัวหิมะ สมุนไพรที่ถือเป็นยาสามัญประจำบ้านที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้, น้ำร้อนลวก,แมลงสัตว์กัดต่อย, แพ้, คัน, แผลสด, ผื่น,เป็นหนอง, สิวอักเสบ, บวมแดง, ผิวหนังอักเสบ, กลาก, เกลื้อน และโรคผิวหนังต่างๆ ฯลฯ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126th เพื่อเข้าชมศูนย์แสดงสินค้านานาชาติแหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิ สินค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ เป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ออกร้านพบปะกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกที่ให้ความสนใจ ให้ท่านอิสระกับการดูงานตามอัธยาศัย
***อิสระอาหารกลางวัน  เพื่อให้ท่านเยี่ยมชมงานได้อย่างเต็มที่***
***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย  เพื่อเดินทางสู่ภัตตาคารอาหารมื้อค่ำ***
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)  ( พิเศษ!!!  เมนู ห่านย่าง )
พิเศษ Night Life!!!!! นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำจูเจียงหรือแม่น้ำไข่มุกซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของมณฑลกวางตุ้ง ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแสง สี เสียง ยามค่ำคืนอันตระการตา ตลอดทั้ง 2 ฟากฝั่งของแม่น้ำจูเจียง ที่ทางรัฐบาลกวางเจาได้ตั้งข้อกำหนดให้พัฒนาทิวทัศน์ให้ทันสมัยและสวยงาม ปัจจุบันสองฟากฝั่งของแม่น้ำจูเจียงสายนี้ล้วนเต็มไปด้วยอาคารสูง โรงแรมระดับ 5 ดาว และแหล่งช้อปปิ้งอีกมากมาย ตลอด ระยะเวลาในการล่องเรือนั้น ท่านจะได้พบเห็นการยิงเลเซอร์ลำแสงยาวๆ จากตึกสูงๆยิงไปรอบๆ เมืองอีกด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์สุดประทับใจที่ทำให้ได้รู้จักเมืองกวางเจายุคใหม่มากยิ่งขึ้น
ที่พัก  HAOYIN  GLORIA PLAZA  HOTEL GUANGZHOU หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
http://haoyingloriaplazahotel.com/

วันที่สาม  ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126th *** (ต่อ)  ถนนคนเดินซ่างเซี่ยจิ่ว  (B/-/D)

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม(4)
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ งานกวางเจาเทรดแฟร์  ครั้งที่ 126th มอบอิสระท่าน ในการเยี่ยมชมงาน พร้อมกับพบปะผู้ประกอบการในหมวดหมู่ธุรกิจที่ท่านสนใจ กับสุดยอดงานแสดงสินค้าถูกจับตามองจากนักธุรกิจทั่วโลก  ***ต่อเป็นวันที่สอง***
***อิสระอาหารกลางวัน  เพื่อให้ท่านเยี่ยมชมงานได้อย่างเต็มที่***
***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย  เพื่อเดินทางสู่ถนนคนเดินซ่างเซี่ยจิ่ว***
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินซ่างเซี่ยจิ่ว (Shang Xia Jiu Street)เดิมเป็นถนนโบราณที่เชื่อมไปยังท่าเรือแต่ตอนนี้กลายมาเป็นถนนคนเดินชื่อดังของกวางเจาที่มีของขายมากมายตลอดสองข้างทางจะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่นให้ได้เห็นตลอดสายโดยประกอบด้วยถนนสองสายสั้นๆมาเชื่อมต่อกันบรรยากาศจะคล้ายๆกับย่านช้อปปิ้งในฮ่องกง มีการเปิดไฟสว่างไสวสวยงาม ถนนคนเดินแห่งนี้มีร้านอาหารอร่อยๆเยอะแยะมากมาย รวมถึงร้านค้าต่างๆ ทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ ให้เลือกซื้อมากมาย ซึ่งจะคึกคักมากในช่วงเวลากลางคืน
***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย  เพื่อเดินทางสู่ภัตตาคารอาหารมื้อค่ำ***
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) ( พิเศษ!!!! เมนูอาหารเสฉวน )
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก มอบอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก HAOYIN  GLORIA PLAZA  HOTEL GUANGZHOU หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
http://haoyingloriaplazahotel.com/

วันที่สี่  ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126h*** (ต่อ) – อิสระช้อปปิ้งย่านอี้เต๋อลู่ – กวางเจากรุงเทพฯ  (B/L/-)    

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (6)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่งานกวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่126thพร้อมมอบอิสระแก่ท่านในการเยี่ยมชมงานและพบปะกับผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าและธุรกิจที่ท่านสนใจตามอัธยาศัย 
***ต่อเป็นวันสุดท้าย***
***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย  เพื่อเดินทางสู่ภัตตาคารอาหารกลางวัน***
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งย่านดังของเมืองกวางเจา ย่านอี้เต๋อลู่ (Yi De Lu)แหล่งค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลกวางตุ้งซึ่งเป็นลักษณะของย่านค้าส่งสำเพ็งของเมืองไทยเรานั่นเองย่านอี้เต๋อลู่ถือเป็นย่านการค้าที่เก่าแก่มีประวัติมาอย่างยาวนานและเป็นย่านที่ขายของกระจุกกระจิกทั่วไป ไม่ได้มีให้เลือกช้อปเพียงเสื้อผ้าอย่างเดียวเท่านั้น เพราะยังมีทั้งของตกแต่งบ้าน กิ๊ฟช้อป เครื่องเขียน ของเล่นเด็ก ของใช้ภายในบ้าน รวมถึงสินค้าอื่นๆที่หาซื้อได้ยาก หรือหาซื้อที่ไหนไม่ได้ ก็สามารถมาซื้อได้ที่ย่านนี้ จึงเป็นย่านค้าส่งที่รวบรวมสินค้าไว้อย่างครบวงจรเลยทีเดียว ทั้งยังมีราคาส่งที่ถูกกว่าเมืองไทยอีกด้วย
***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย  เพื่อเดินทางสู่สนามบิน***
21.05 น.  นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG) เที่ยวบินที่ TG 679 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.05 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้าชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ.

Happy Time… Happy Tour…  Happy Mail Travel

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการและวันเดินทาง #เฟส1

กำหนดการดินทาง
2562

รายละเอียดเที่ยวบิน

ผู้ใหญ่
2-3 ท่าน/ห้อง

เด็ก
(เสริมเตียง)

เด็ก
(ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยว

ทารก

14-17  ตุลาคม 2562

ขาไป    TG668 (10.40-14.30)
ขากลับ TG679 (21.05-23.05)

23,900

22,900

21,900

6,000

10,000

15-18  ตุลาคม 2562

ขาไป    TG668 (10.40-14.30)
ขากลับ TG679 (21.05-23.05)

23,900

22,900

21,900

6,000

10,000

16-19  ตุลาคม 2562

ขาไป    TG668 (10.40-14.30)
ขากลับ TG679 (21.05-23.05)

23,900

22,900

21,900

6,000

10,000

Visitors: 500,127