Delight France 6 Days 3 Nts By EK - ZZFH ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน วันจักรี

SKU : HMT-ZZFH-HG10

ทัวร์ : Delight France 6 Days 3 Nts

สายการบิน :เอมิเรตส์ (EK)

ช่วงเวลาเดินทาง : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2562

ราคา :เริ่มต้น 39,900 บาท

 รายละเอียด :ปารีส มหาวิหารซาเคร-เกอร์ ขึ้นหอไอเฟล ล่องเรือแม่น้ำแซน เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ช้อปปิ้ง La Vallee Village Outlet  มงแซงต์มิเชล 

พิเศษ!! : เข้าสวนสนุก Disneyland Paris

**หมายเหตุ กรุณาเช็กที่นั่งว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง**

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

39,900.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                             

 

Delight France 6 Days 3 Nts By EK 
ปารีส มหาวิหารซาเคร-เกอร์ ขึ้นหอไอเฟล ล่องเรือแม่น้ำแซน เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
ช้อปปิ้ง La Vallee Village Outlet มงแซงต์มิเชล


วันแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
17.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก
20.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่สอง   ดูไบ - ปารีส - มหาวิหารซา-เคร-เกอร์ - ขึ้นหอไอเฟล
00.50 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
03.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที EK71 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
08.00 น. เดินทางถึงปารีส ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองก่อนจะออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองปารีส นั่งรถโค้ชมุ่งหน้าสู่ มหาวิหารซาเคร-เกอร์ (Sacre Coeur Basilica) มหาวิหารชั้นรองที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา มงมาทร์ (Montmarte) เนินเขาที่สูงที่สุดในกรุงปารีส และยิ่งโดดเด่นขึ้นไปอีกด้วยตัวโบสถ์สีขาวล้วนจากหินปูนและโดมสูงถึง 83 เมตร ส่วนภายในเน้นการตกแต่งด้วยแผ่นกระเบื้องโมเสก โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1875 เพื่อเป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก และได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิหารในปี 1919 โดยมีการออกแบบอย่างอลังการในสไตล์โรมันไบแซนไทน์ และที่ด้านหน้าก็จะเห็นรูปปั้นของพระเจ้าหลุยส์และโจนออฟอาร์ค บุคคลสำคัญในอดีตตั้งอยู่ โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นมากแห่งหนึ่งของปารีส
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม หอไอเฟล (Eiffel Tower) ประติมากรรมสูงเสียดฟ้าที่สร้างขึ้นจากโครงเหล็กกล้า สัญลักษณ์อันดับหนึ่งของปารีสที่รู้จักกันทั่วโลกและเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลก หอไอเฟลตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแซน ชื่อ “ไอเฟล” นั้นตั้งขึ้นตามผู้ออกแบบ “กุสตาฟ ไอเฟล” โดยมีความสูงรวมถึง 300 เมตร ใช้โลหะมากถึง 15,000 ชิ้นโดยถูกยึดติดกันด้วยน็อตมากถึง 2,500,000 ตัว นำท่าน ขึ้นลิฟต์สู่ชั้น 2 ของหอไอเฟล เพื่อชมวิวสวยๆ ของตัวเมืองปารีสในอีกมุม ที่สามารถเห็นตัวเมืองได้โดยรอบถึง 360 องศา เพราะในปารีสนี้ไม่มีจุดชมวิวไหนดีเท่ากับบนหอไอเฟลอีกแล้ว นำทุกท่าน ล่องเรือแม่น้ำแซน แม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านปารีส นั่งเรือชมความสวยงามของปารีส โดยเรือจะนำเราชมอาคารสวยสถาปัตยกรรมยุโรป มองเห็นอาคารรัฐสภา ลอดใต้สะพานใหญ่ ได้ชมหอไอเฟลในอีกมุม สัมผัสวิถีชีวิตของชาวปารีสได้ชัดเจนตลอดริมฝั่งแม่น้ำ
ผ่านชมแลนด์มาร์กของปารีส ไม่ว่าจะเป็น ประตูชัยอาร์คเดอทรียงฟ์ (Are de Triomphe) อนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะขนาดใหญ่แห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลาง จัตุรัสชาร์ล เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) จุดเริ่มต้นของถนน 12 สายสำคัญของปารีส ซึ่งรวมถึง ถนนชองเซลิเซ (Champs-Elysees) ถนนที่นักช้อปปิ้งทุกคนต้องรู้จักดี เพราะตลอดความยาว 1.9 กิโลเมตรจะเรียงรายไปด้วยร้านค้ามากมาย เต็มไปด้วยแบรนด์ชั้นนำให้ได้เลือกช้อปกันอย่างเต็มที่ เพราะหนึ่งในจุดเด่นของปารีสก็ต้องบอกว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งชั้นนำนี่เอง
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Appart’City Confront Paris Velizy หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม   ปารีส – สวนสนุกยูโรดิสนีย์ – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่านเดินทางสู่ เมืองมาร์น ลา วาเล (Marne La Vallee) ที่ตั้งของ “สวนสนุกยูโรดิสนีย์” (Disneyland Paris) ที่รวบรวมความหฤหรรษ์ไว้ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับครอบครัวอย่างเต็มอิ่ม ภายในมีเครื่องเล่นถึง 12,000 ชิ้น และเครื่องเล่นบางชิ้นมีเฉพาะในฝรั่งเศสที่เดียว ให้ท่านและครอบครัวได้สนุกไปกับเครื่องเล่นของวอล์ทดิสนีย์ที่เด็กๆหลงใหล อาทิ บ้านผีสิง, It’s Small World, หรือผจญภัยไปในดินแดนซาฟารี, เครื่องเล่นอันเร้าใจกับ Big Mountain, Splash Mountain, และโลกแห่งอนาคตด้วยเครื่องเล่นอันทันสมัย Star Tour หรือชมภาพยนต์ 360 องศาที่จัดแสดงไว้อย่างน่าชม **อิสระอาหารกลางวันเพื่อการเล่นเครื่องเล่นอย่างต่อเนื่อง **
บ่าย นำท่านเข้าชมภายใน พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ชื่อดังที่ตั้งอยู่กลางเมืองใหญ่แห่งนี้ โดดเด่นสะดุดตาด้วยทางเข้าที่เป็นทรงโดมพีระมิดแก้วที่เป็นสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ เป็นพิพิทธภัณฑ์ที่เก็บรักษาผลงานศิลปะเอาไว้มากกว่า 380,000 ชิ้น และจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมประมาณ 35,000 ชิ้น รวมถึงผลงานศิลปะชื่อก้องโลกอย่าง ภาพวาดโมนาลิซ่า รูปปั้นวีนัส เดอ ไมโล และผลงานจากศิลปินชั้นนำอีกหลายต่อหลายท่านที่จัดแสดงเอาไว้ในหลายโซน และนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องผลงานศิลปะทั้งหลายแล้ว ตัวพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เองก็โดดเด่นไม่แพ้กันเลยด้วยการเคยเป็นพระราชวังหลวงมาก่อนตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 13 ก่อนจะกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี 1793 เพื่อรวบรวมงานศิลปะยุโรปยุคกลางจนถึงผลงานศิลปะในช่วงศตวรรษที่ 19 ให้เราได้ชมกันนั่นเอง
นำทุกท่านช้อปปิ้งสินค้า Duty Free ที่ร้าน เบนลักซ์ (Benlux) ร้านค้าที่มากมายด้วยสินค้าชั้นนำจากแบรนด์ดัง ในราคาปลอดภาษี ไม่ว่าจะเป็นน้ำหอม เครื่องสำอาง นาฬิกา เครื่องประดับ และอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Armani, Calvin Klein, Burberry, Dior และอีกหลายแบรนด์ให้เลือกซื้อ
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Appart’City Confront Paris Velizy หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่   ปารีส – เซอร์ริส – La Vallee Village Outlet – แชงต์มาโล
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางไปยังเมือง เซอร์ริส (Serris) เพื่อไปช้อปปิ้งกันให้เต็มที่ที่ La Vallee Village Outlet เอาท์เลทกลางแจ้งที่อัดแน่นไปด้วยสินค้าและแบรนด์คุณภาพจากทั่วโลกกว่า 110 แบรนด์ CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC, BLEU 
FRANCOIS GIRBAUD, PAUL SMITH, BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLIEN DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, CERRUTI, DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ แถมเป็นเอาท์เลทที่อยู่ห่างจากปารีสเพียงแค่ 30 นาที และราคาโปรโมชั่นที่รับรองว่าถูกใจขาช้อปทั้งหลายแน่นอน
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแซงต์มาโล (Saint Malo) เมืองเก่าแก่ที่เป็นทั้งเมืองท่าสำคัญและเป็นศูนย์กลางการค้าทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส เมืองแซงต์มาโลยังเคยเป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ สังเกตุเห็นได้ง่ายด้วยกำแพงสูงที่ล้อมรอบตัวเมืองเอาไว้ เมืองแซงต์มาโลยังเป็นที่นิยมในการเป็นเมืองที่ยังอนุรักษ์อาคารบ้านเรือนหรือสถาปัตยกรรมเก่าแก่เอาไว้มากอีกด้วย
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Mercure Saint Malo Balmoral หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า   แซงต์มาโล – มองแซงต์มิเชล – ปารีส
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เกาะมงแซงต์มิเชล (Mont Saint Michel) เกาะกลางนั้นขนาดเล็กในแคว้นนอร์มังดี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆ ของฝรั่งเศส เป็นรองเพียงแค่หอไอเฟลและพระราชวังแวร์ซายส์เท่านั้น เกาะมงแซงต์มิเชลนั้นเป็นเกาะที่มีขนาดไม่ใหญ่ด้วยเส้นรอบวงรอบเกาะเพียงแค่ 960 เมตรเท่านั้น ตัวเกาะเป็นหินแกรนิต โดยจะมีถนนเชื่อมระหว่างแผ่นดินใหญ่ไปยังเกาะ ทำให้สะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ้น ประวัติศาสตร์ของเกาะนี้เริ่มมาตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 8 จนถึงปัจจุบันบนเกาะก็ยังคงรักษาความเก่าแก่ของยุคกลางเอาไว้ให้เราได้เห็นกันอยู่ นำท่านเข้าชมภายใน วิหารมงแซงต์มิเชล (Mont Saint Michel Abbey) วิหารที่เป็นจุดเด่นของเกาะชื่อเดียวกัน สามารถเห็นได้ตั้งแต่ไกลด้วยยอดจั่วสูง แรกเริ่มเดิมทีวิหารได้สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 ก่อนจะมาเสร็จเรียบร้อยในปี 1532 เป็นวิหารในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่สวยงดงามด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค อีกหนึ่งจุดเด่นของวิหารนี้ก็คือรูปปั้นของอัครทูตสวรรค์ มิคาเอลที่อยู่บนยอดวิหารเป็นเหมือนผู้มาโปรดและปกป้อง ด้านในวิหารก็สวยสง่าไม่แพ้ภายนอกด้วยโถงใหญ่ที่หลังคาสูงและตกแต่งอย่างวิจิตรตามสไตล์โกธิค ทั้งวิหารและเกาะมงแซงต์มิเชลนี้ได้ถูกยกให้เป็นโบราณสถานแห่งฝรั่งเศสและขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปในปี 19799
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางกลับสู่ปารีส
ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย
21.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK76 แวะเปลี่ยนเครื่อง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่หก   ดูไบ – สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
07.20 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
09.30 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK372 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

 อัตราค่าบริการ และ วันเดินทาง 

วันเดินทาง  2562

                ราคา

กุมภาพันธ์

6-11 ก.พ. 62

39,900

มีนาคม

13-18 / 20-25 มี.ค. 62

เมษายน

3-8 / 25-30 เม.ย. 62

42,900

 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียง​ลด   ท่านละ​ 2,000​ บาท
​​พักเดี่ยว ​​​​                               เพิ่มท่านละ​ 10,000​ บาท


Visitors: 483,533