เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ขึ้นกระเช้าฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน บิน VJ -B006 ทัวร์เวียดนาม มีนาคม เมษายน พฤษภาคม เทศกาลสงกรานต์

SKU : HMT-B006-VN006

ทัวร์ :เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ขึ้นกระเช้าฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน

สายการบิน :เวียดเจ๊ท (VJ)

ช่วงเวลาเดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 2562

ราคา :เริ่มต้น 11,900 บาท

 รายละเอียด :ฮานอย ลาวไก ซาปา หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต น้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา ภูเขาฮามลอง ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน ยอดเขาฟานซีปัน ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน ช็อปปิ้งถนน 36 สาย

พิเศษ!! :เมนูชาบูปลาเซลมอน ชมโชว์หุ่นกระบอก

**หมายเหตุ กรุณาเช็กที่นั่งว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง**

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

11,900.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                             


โปรถูกใจ บินสบาย ราคาสุดคุ้ม
เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ขึ้นกระเช้าฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน บิน VJ 

พิเศษ!! เมนูชาบูปลาเซลมอน ชมโชว์หุ่นกระบอก

วันแรก   กรุงเทพฯ - กรุงฮานอย - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
12.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการเวียดเจ็ทแอร์ ประตู 3 Viet Jet Air (VJ ) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
15.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบิน VJ902
17.40 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)
**ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.62 เป็นต้นไป ทางสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน ขาไป ดังนี้**
11.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการเวียดเจ็ทแอร์ ประตู 3 Viet Jet Air (VJ ) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
14.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเที่ยวบิน VJ902
15.50 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)
หมายเหตุ เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Randomไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ที่ตั้งอยู่ภาคเหนือ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี นำท่านเดินทางข้ามแม่น้ำแดง แม่น้ำสายลอยฟ้าที่อยู่สูงกว่าตัวเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของเวียดนาม ที่ออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝรั่งเศส ปัจจุบันใช้เฉพาะรถไฟเท่านั้น กรุงฮานอยในอดีตได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงที่สวย
ที่สุดในเอเชีย เรียกกันว่า“Little Parris”เป็นเมืองหลวงที่ได้รับการวางผังเมืองไว้อย่างดี มีทะเลสาบและแม่น้ำล้อมรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากว่า 12 แห่ง จึงได้ชื่อว่า City of Lakesมีถนนหนทางที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ มีอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ที่งดงามโดดเด่นมากกว่าเมืองใด ๆในอินโดจีน ปัจจุบันฮานอยยังเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นักเดินทางได้ไปสัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงแห่งนี้อย่างไม่เสื่อมคลายชมตัวเมือง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปี ในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สำคัญต่างๆ ยังคงเป็นการก่อสร้าง สไตล์ฝรั่งเศส ต้นไม้สองข้างทางอายุกว่าร้อยปี ให้ความร่มรื่น และสบายตายิ่งนัก นำท่านชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงท่านจะได้ชมเรื่องราวความรักในเทพนิยายความภาคภูมิใจในความเป็นธรรมชาติและวิถีชาวบ้านเช่นการเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวพืชผลการตกปลาการแข่งเรือโดยใช้หุ่นกระบอกน้ำทั้งสิ้น
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

วันที่สอง   ฮานอย - ลาวไก - ซาปา - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - น้ำตกสีเงิน - ตลาดซาปา
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่จังหวัดลาวไกโดยเส้นทางด่วนจากกรุงฮานอยด้วยระยะทางกว่า 245กิโลเมตรเดินทางต่อไปยัง เมืองซาปา ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก ด้วยระยะทางประมาณ40 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 5 ชั่วโมง) ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1500 เมตร
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตาจากนั้นนำท่านเดินทางไปชมน้ำตก Silver Water Fall (น้ำตก ThacBac) น้ำตกสีเงิน ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด
พาทุกท่านชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก HOLIDAY SAPA HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ซาปา - เขาฮามลอง - ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน - นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน - ยอดเขาฟานซีปัน - ฮานอย - ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน - ช็อปปิ้งถนน 36 สาย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวที่สูงที่สุดในซาปา ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขา และเทือกเขาเหล่านี้ก็ได้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆ คือฟานซีปัน(Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซินนี้ นับว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตร นำท่านชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮามลอง ชมสวนไม้ดอกและสวนหินที่สวยงาม ชมทิวทัศน์เมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาปาล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา
จากนั้น นำท่านนั่งรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปา
สู่สถานีกระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง ถึงสถานีกระเช้า นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นสู่ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน สูง 3,143 เมตร จนได้รับการกล่าวขานว่า“หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอย่างยิ่งสภาพป่าก็ยังคงมีความมบูรณ์และสวยสดงดงามมากทว่าการเดินเท้าสู่ยอดเขาแห่งนี้ไม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางที่ค่อนข้างชัน จนมีเฉพาะผู้พิสมัยการเดินป่าจากทั่วโลกเลือกเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการทดสอบกำลังใจและชื่นชมความงามของผืนป่าดินร้อนแห่งเอเชีย
หมายเหตุ : กระเช้าฟานซีปันอาจจะมีการปิดปรับปรุงซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะทำการคืนเงินค่ากระเช้าหน้างานท่านละ 1,000 บาทค่ะในกรณีที่ไม่ได้ขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เมือง ฮานอย เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ(ประมาณ5ชั่วโมง) นำทุกท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์สู่กลางทะเลสาบ แวะถ่ายรูปด้านหน้า วัดหง๊อกเซิน จากนั้น ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย จากนั้น นำท่าน อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึก ต่างๆ ฯลฯ
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า

วันที่สี่  ฮานอย - กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ
12.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน VJ901
14.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
**ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.62 เป็นต้นไป ทางสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน ขากลับ ดังนี้**
11.10 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน VJ901
13.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม


Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ และ วันเดินทาง

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พักห้องละ

2-3 ท่าน /ท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน

12 ปี) ท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน

12 ปี) ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม

ห้องละ

ไม่ใช้ตั๋ว
ท่านละ

วันเดินทางเดือน มิถุนายน 2562

07 – 09 มิถุนายน 62

8,989

8,989

7,989

2,500

6,900

14 – 16 มิถุนายน 62

9,989

9,989

8,989

2,500

6,900

28 – 30 มิถุนายน 62

9,989

9,989

8,989

2,500

6,900

วันเดินทางเดือน กรกฎาคม 2562

05 – 07 กรกฎาคม 62

9,989

9,989

8,989

2,500

6,900

12 – 14 กรกฎาคม 62

10,989

10,989

9,989

2,500

6,900

15 – 17 กรกฎาคม 62

11,989

11,989

10,989

2,500

6,900

17 – 19 กรกฎาคม 62

11,989

11,989

10,989

2,500

6,900

24 – 26 กรกฎาคม 62

11,989

11,989

10,989

2,500

6,900

26 – 28 กรกฎาคม 62

11,989

11,989

10,989

2,500

6,900

31 ก.ค. – 02 ส.ค. 62

11,989

11,989

10,989

2,500

6,900

วันเดินทางเดือน สิงหาคม 2562

02 – 04 สิงหาคม 62

9,989

9,989

8,989

2,500

6,900

07 – 09 สิงหาคม 62

10,989

10,989

9,989

2,500

6,900

09 – 11 สิงหาคม 62

10,989

10,989

9,989

2,500

6,900

14 – 16 สิงหาคม 62

11,989

11,989

10,989

2,500

6,900

21 – 23 สิงหาคม 62

9,989

9,989

8,989

2,500

6,900

23 – 25 สิงหาคม 62

9,989

9,989

8,989

2,500

6,900

28 – 30 สิงหาคม 62

9,989

9,989

8,989

2,500

6,900

30 ส.ค. – 01 ก.ย. 62

9,989

9,989

8,989

2,500

6,900

วันเดินทางเดือน กันยายน 2562

04 – 06 กันยายน 62

11,989

11,989

10,989

2,500

6,900

09 – 11 กันยายน 62

10,989

10,989

9,989

2,500

6,900

11 – 13 กันยายน 62

10,989

10,989

9,989

2,500

6,900

13 – 15 กันยายน 62

11,989

11,989

10,989

2,500

6,900

18 – 20 กันยายน 62

10,989

10,989

9,989

2,500

6,900

20 – 22 กันยายน 62

11,989

11,989

10,989

2,500

6,900

25 – 27 กันยายน 62

10,989

10,989

9,989

2,500

6,900

27 – 29 กันยายน 62

11,989

11,989

10,989

2,500

6,900

30 ก.ย. – 02 ต.ค. 62

10,989

10,989

9,989

2,500

6,900

วันเดินทางเดือน ตุลาคม 2562

02 – 04 ตุลาคม 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

04 – 06 ตุลาคม 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

09 – 11 ตุลาคม 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

11 – 13 ตุลาคม 62

14,989

14,989

13,989

2,500

6,900

14 – 16 ตุลาคม 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

16 – 18 ตุลาคม 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

23 – 25 ตุลาคม 62

14,989

14,989

13,989

2,500

6,900

28 – 30 ตุลาคม 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

30 ต.ค. – 01 พ.ย. 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

วันเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562

01 – 03 พฤศจิกายน 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

06 – 08 พฤศจิกายน 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

13 – 15 พฤศจิกายน 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

15 – 17 พฤศจิกายน 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

20 – 22 พฤศจิกายน 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

22 – 24 พฤศจิกายน 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

27 – 29 พฤศจิกายน 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62

12,989

12,989

11,989

2,500

6,900

 

Visitors: 488,170