Italy Saver 8 Days 5 Nts By EK - ZZFH HG13B ทัวร์ยุโรป อิตาลี หมู่บ้านมานาโรล่า เจนัว ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

รหัสสินค้า : HMT-ZZFH-HG13B-ITALY SAVER8D5N-EK

ทัวร์ :อิตาลี Italy Saver 8 วัน 5 คืน

สายการบิน :เอมิเรตส์ (EK)

ช่วงเวลาเดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 2562

ราคา :เริ่่มต้น 39,900 บาท (ไม่รวมค่าวีซ่า)

 รายละเอียด :มิลาน เกาะเวนิส เวโรน่า ฟลอเรนซ์ ชมหอเอนปิซ่า ลา สเปเซีย ชิงเคว เตรเร่ หมู่บ้านริโอแมกจิโอเร่ หมู่บ้านมานาโรล่า เจนัว Serravalle Outlet มิลาน 

พิเศษ!! : นั่งรถไฟชมหมู่บ้านชิงเคว เตรเร 

**หมายเหตุ กรุณาเช็กที่นั่งว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง**

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

39,900.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                          

Italy Saver 8 Days 5 Nts By EK 
มิลาน เกาะเวนิส เวโรน่า ฟลอเรนซ์ ชมหอเอนปิซ่า
ลา สเปเซีย ชิงเคว เตรเร่ หมู่บ้านริโอแมกจิโอเร่
หมู่บ้านมานาโรล่า เจนัว
Serravalle Outlet มิลาน
**พิเศษ!! นั่งรถไฟชมหมู่บ้านชิงเคว เตรเร

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ

17.00 น.  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบิน เอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก
21.25 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่สอง  ดูไบ  - มิลาน

00.50 น.  แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
03.35 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK101 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
08.15น. เดินทางสู่เวโรน่า(Verona)หนึ่งในหัวเมืองใหญ่ของแคว้นและเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่3ทางภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีและยังเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของอิตาลีตอนเหนืออีกด้วยนำท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่าที่ยังคงเสน่ห์ของความเป็นเมืองยุคกลางไว้ได้อย่างครบถ้วน เมืองเวโรน่าแห่งนี้ยังมีชื่อเสียงด้วยการเป็นเมืองโลเกชั่นของวรรณกรรมชื่อดังอย่าง
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม บ้านโรมิโอ & จูเลียต (Casa di Giulietta) บ้านปูนสีขาวที่มีจุดเด่นคือ ระเบียง สถานที่ๆ โรมิโอและจูเลียตได้พบรักกัน จุดนี้เองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายมายังเมืองเวโรน่า เพื่อชมต้นกำเนิดของตำนานความรักชื่อดัง
เย็น  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ SHG BEDBANK Hotel  หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม  เวนิส - พระราชวังดอดจ์ - จัตุรัสเซนต์มาร์ค - สะพานถอนหายใจ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เวนิส (Venice) โดยรถโค้ชปรับอากาศ  สู่จุดหมายแรกของการเดินทางที่ เวนิส เมสเตร (Venice Mestre) ย่านเมืองเก่าของเมืองเวนิส นำทุกท่านนั่งเรือต่อเพื่อไปยัง ท่าเรือซานมาร์โค (San Marco Pier) บนเกาะเวนิส แวะให้ถ่ายรูปสวยๆ เก็บเป็นที่ระลึกกันที่ พระราชวังดอดจ์ (Doge’s Palace) พระราชวังริมน้ำแสนอลังการที่สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ในสไตล์เวเนเชียนโกธิค ที่เคยเป็นที่ประทับของผู้ปกครองแต่เก่าก่อนของเวนิส แต่ตั้งแต่ปี 1923 ก็ได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนทั่วไปได้เข้าชม เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กหลักของเวนิส
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินเที่ยวชมแลนด์มาร์คสำคัญต่างๆในเมืองและเก็บภาพสถานที่ต่างของเมืองแห่งคลองไม่ว่าจะเป็นจัตุรัสเซนต์มาร์ค(St.Mark’s Square) จัตุรัสหลักของเมืองเวนิสและยังเป็นศูนย์กลางเมืองตั้งแต่โบราณ รายล้อมไปด้วยอาคารสวยๆ สไตล์โกธิค และจุดเด่นของจัตุรัสเซนต์มาร์คแห่งนี้ก็คือมหาวิหารเซนต์มาร์ค(St.Mark’sBasilica) ที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของจัตุรัสเซนต์มาร์ค มหาวิหารใหญ่ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก อลังการด้วยการตกแต่งด้วยโดมใหญ่ รูปปั้นมากมายที่ทั้งละเอียดและประณีตและที่อยู่ติดกันและโดดเด่นด้วยความสูงถึง 50 เมตรก็คือหอระฆังถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองที่เห็นได้ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของเมืองก็ตามและที่พลาดไม่ได้เลยก็คือสะพานถอนหายใจ (BridgeOfSighs)สะพานอันโด่งดังแห่งนี้ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำที่คั่นกลางระหว่างคุกเก่ากับพระราชวังดอดจ์ทำจากหินปูนที่แกะสลักและออกแบบอย่างงดงามเช่นเดียวกับพระราชวังดอดจ์และอาคารโดยรอบ
เย็น  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Russott Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่  เวนิส - ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นําท่านเดินทางต่อสู่แคว้นทัสคานี(Tuscany)โดยเมืองหลวงของแคว้นคือฟลอเรนซ์(Florence) ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ซึ่งล้วนแล้วแต่มี โบราณสถานสําคัญ และมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงามจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกจาก องค์กรยูเนสโก้เมื่อ ปี ค.ศ.1982 ทําให้ทัสคานีมีชื่อเสียงในฐานะดินแดนท่องเที่ยวยอดนิยมระดับโลก อิตาลี จากนั้นนําท่านชมความยิ่งใหญ่ และอลังการของ มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซึ่งโดด เด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้อย่างงดงามนําชมจัตุรัสเดลลา ซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่งรายล้อมไปด้วยรูปปั้น อาทิ เช่น รูปปั้นเทพเจ้าเนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า (Perseus with the Head of Medusa), รูปปั้นเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่ จากนั้นนําท่าน มาริมฝั่งแม่น้ำอาร์โน จะพบกับ สะพานเวคคิโอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ที่มีมีร้านขายทอง และอัญมณีอยู่ทั้งสองข้าง สะพาน ให้เวลาท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าทั้งของฝาก ของที่ระลึก รวมทั้งสินค้าแฟชั่นนําสมัย
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) เมืองแห่งศิลปะที่สําคัญของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวันตก ของ Florence ด้านตะวันตกของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แม้ว่าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก นําท่านเข้าสู่บริเวณจัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า หรือ จัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบด้วยกลุ่มอาคาร สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยเริ่มจากหอพิธีเจิมน้ํามนต์ (Baptistery of St. John) ที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี ชมมหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่งดงามและหอเอนแห่งเมืองปิซ่าอันเลื่อง ชมหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุค กลาง เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1173 ใช้เวลาสร้างประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงไปเมื่อสร้างไปได้ถึงชั้น 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึ้นมา และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อเติมขึ้นอีก จนแล้วเสร็จ โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมดถึง 177 ปี โดยที่หอเอนปิซ่านี้ กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นชาวอิตาเลี่ยนได้ใช้เป็นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่ว่า สิ่งของสองชิ้น น้ําหนัก ไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยสิ่งของทั้งสองชิ้นจากที่สูงพร้อมกัน ก็จะตกถึงพื้นพร้อมกัน จากนั้นให้ท่านอิสระ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกราคาถูก ที่มีร้านค้าเรียงรายอยู่มากมาย
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ EURO HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า  ปิซ่า - ลา สเปเซีย  -  เจนัว

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองลา สเปเซีย (La Spezia) เมืองในเขตลิกูเรีย ตอนเหนือของอิตาลีอยู่ ระหว่างเมืองเจนัว และ ปิซ่า ในบริเวณอ่าวลิกูเรหนึ่งในอ่าวที่มีความสําคัญทางด้านการค้าและ การทหาร นําท่านโดยสารรถไฟสู่ชิงเกว แตร์เร (Cinque Terre) หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณริม ชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี ที่มีความหมายว่า “ดินแดนทั้งห้า (Five Land)” ตั้งบนหน้าผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ติดทะเลบริเวณชายฝั่งแคว้นลิกูเรียประกอบด้วยหมู่บ้าน5แห่งได้แก่ MONTEROSSO AL MARE,VERNAZZA, CORNIGLIA,MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทั้ง ห้าหมู่บ้านนี้ มีหุบเขาล้อมรอบ ประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ และได้รับการขึ้น ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้อีกด้วย นําท่านชมความงามของหมู่บ้านที่มีสีสันสวยงาม สร้าง ลดหลั่นกันตามเนินผาริมทะเล นําท่านเดินเล่นชม หมู่บ้านริโอแมกจิโอเร่ (Rio - Maggiore) เป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่มีเสน่ห์และมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตา บ้านเรือนที่ตั้งลดหลั่นกันบนหน้า ผาที่ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจีตัดกับนํ้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ อิสระให้ท่านชมความ งดงามและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านสู่ หมู่บ้านมานาโรล่า (Manarola) อาจได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่เล็กเป็นอันดับสอง แต่มี ความเก่าแก่ที่สุดในบรรดาหมู่บ้านทั้ง 5 ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1338 จากนั้น นําท่านเดินทางสู่เมืองเจนัว (Genoa) เมืองที่ใหญ่ที่สุดของอิตาลีทางภาคตะวันตกเฉียง เหนือชมเขตเมืองเก่าศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองมา ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 มาจนถึง ค.ศ. 1797 ปัจจุบันเป็นเมืองศูนย์กลางเทคโนโลยีและ อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ของอิตาลี่ได้แก่ เฟียต, อัลฟ่าโรมีโอ, แลนเซีย นําท่านชมมหาวิหารประจํา เมืองสถานที่ประกอบศาสนพิธีอันงดงามและศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพของทั้งคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวทั่วไปที่มาเยือน
เย็น  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Star President Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก  เจนัว - Serravalle Outlet - มิลาน

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน ชมบ้านเกิดของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (จากภายนอก) นักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่ค้นพบทวีป อเมริกา เป็นเมืองท่าพาณิชย์สําคัญของอิตาลี ซึ่งมีอายุกว่าสองพันปี มีตึกเก่า สมัยโรมันย้อน ยุค อาคารบ้านเรือนที่ค่อนข้างแออัด บริเวณอ่าวเจนัวเป็นที่ทอดไว้ด้วยเรือสําราญ เรือยอชท์หรู เรือใบสีขาว เรือโบราณจําลองขนาดยักษ์ และมีประภาคารสูงตระหง่าน กลางเมืองที่นี่ มีนํ้าพุ จตุรัสเฟอรารี่ ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูป
กลางวัน  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
บ่าย  นำทุกท่านสู่ SERRAVALLE OUTLET ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม 3 ชั่วโมง กับสินค้ามากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆ อีกมากมาย  นำทุกท่านเดินทางสู่มิลาน
เย็น  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Best Western Hotel Goldenmile หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด  มิลาน – Galleria Vittorio - มหาวิหารมิลาน – สนามบิน

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางถึงมิลานเที่ยวชมเมืองมิลาน(Milan)หนึ่งในเมืองหลักของประเทศอิตาลีเป็นศูนย์กลางเมืองหลวงแห่งแฟชั่นและการออกแบบแวะเที่ยวชมแลนด์มาร์กของเมือง
นำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารมิลาน
(MilanCathedral)มหาวิหารประจำเมืองขนาดใหญ่แห่งนี้คือโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอิตาลีเด่นด้วยศิลปะแบบโกธิคที่ตกแต่งด้านนอกด้วยยอดแหลมจำนวนมากถึง135ยอดพร้อมด้วยรูปแกะสลักจากหินอ่อนจำนวนมากที่ประดับอยู่โดยรอบ
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระช้อปปิ้ง ที่ GalleriaVittorioEmanueleII ที่ตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของมหาวิหารมิลานเป็นห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในอิตาลี โดยสร้างขึ้นในปี1877มากมายด้วยร้านค้าร้านอาหารมากมายในอาคารขนาด4ชั้นสองข้างทางเดินกว้างที่โดดเด่นมากก็คือหลังคาทรงโดมเป็นกระจกใส ทำให้สามารถช้อปปิ้งได้ในทุกสภาพอากาศ ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย
22.20 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่EK92แวะเปลี่ยนเครื่อง (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่แปด  ดูไบ – สุวรรณภูมิ

06.25 น.  ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
08.45 น.  เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK372(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
18.15 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ และ วันเดินทาง

วันเดินทาง 2562

         ราคา

ตุลาคม

19-26 / 23-30 ต.ค. 62

39,900

พฤศจิกายน

20-27 / 30 พ.ย. - 7 ธ.ค. 62

ธันวาคม

5-12 ธ.ค. 62

**เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียงลดท่านละ2,000 บาท
**พักเดี่ยว ​​​​เพิ่มท่านละ10,000บาท

Visitors: 494,978