Ice Breaker Hokkaido 5 Days 3 Nts By XJ - I002 ทัวร์ ญี่ปุ่น ฮอกไกโด มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

SKU : HMT-I002-XJ114

ทัวร์ : Ice Breaker Hokkaido 5 Days 3 Nts

สายการบิน :แอร์เอเซีย เอ็กซ์ (XJ)

ช่วงเวลาเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2562

ราคา :28,900 บาท

 รายละเอียด :ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ โซอุนเคียว อาซาฮิคาวะ เรือตัดน้ำแข็ง เมืองอาซาฮิคาวะ เมืองใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโดเลือกชิมสุดยอดราเมงที่หมู่บ้านราเมน เที่ยวสวนสัตว์อะซาฮิยาม่าที่มีสัตว์ขั้วโลก เช่น หมีขาวและชมพาเหรดแพนกวิ้น!!! โซอุนเคียว โอตารุ

พิเศษ!! : ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+ชาบูหมูไม่อั้น!!!


**หมายเหตุ กรุณาเช็กที่นั่งว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง** 

 

 

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

28,900.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                                   

 

Ice Breaker Hokkaido 5 Days 3 Nts By XJ 

ไฟล์ทบิน
Departure DMK – CTS XJ620 23.55-08.40
Return CTS – DMK XJ621 09.55-16.30

วันที่หนึ่ง   กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
20.30น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติกแท็กกระเป๋า
23.55น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ620 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีบริการจำหน่าย)

วันที่สอง   สนามบินนิวชิโตะเสะ - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ - สวนสัตว์อาซาฮิยามะ – โซอุนเคียว – เทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival – ออนเซ็น
08.40 น. เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ท่าอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมงกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ รับกระเป๋าเรียบร้อยและทำภารกิจส่วนตัว จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ Asahikawa Ramen Village ราเมนของที่นี่มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์และได้รับการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษหมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะได้ถือกำเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 ร้านมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว เสมือนหมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้านดังขั้นเทพไว้ในที่เดียว และยังมีห้องเล็กๆที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านแห่งนี้ให้สำหรับผู้ที่สนใจได้มาศึกษาอีกด้วย
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง แบบราเมนที่หมู่บ้านราเมน (มื้อที่1)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยามะ Asahiyama Zoo ซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้เข้าชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆ ที่ไม่ได้ถูกกักขังในกรงแบบที่ท่านเคยเห็นในสวนสัตว์ทั่วๆ ไปถึงกว่าปีละ 3 ล้านคนจากทั่วโลก
โดยสวนสัตว์แห่งนี้ได้มีแนวความคิดที่ว่า สัตว์ต่างๆ ควรที่จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และเป็นไปตามธรรมชาติของสัตว์นั้นๆ จึงทำให้ทุกท่านได้สัมผัสถึงชีวิตความ เป็นอยู่ที่แท้จริงของสัต ว์แต่ละประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพันธุ์ต่างๆ แพนด้าแดง ไฮไลท์สำคัญ! ของที่นี่คือการชมการเดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินที่ให้ท่านได้ชมอย่างใกล้ชิด (พาเหรดแพนกวิ้น11.00/14.30)
จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่โซอุนเคียวเป็นหมู่บ้านออนเซนขนาดเล็ก ตั้งอยู่เมืองคามิกาวะ ที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาแห่งอุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง มีธรรมชาติทิวทัศน์ที่งดงาม นำท่านชม เทศกาล Sounkyo Hyobaku หรือ เทศกาลน้ำตกน้ำแข็งแห่ง Sounkyo (Sounkyo Ice Waterfall) เทศกาลประจําฤดูหนาวของโซอุนเคียว ซึ่งจัดเป็นประจําทุกปี และในปีนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 18 มีนาคม 2561 โดยจะจัดแสดงประติมากรรมที่ทําจากหิมะ และน้ำแข็ง อาทิ เสาน้ำแข็งอุโมงค์น้ำแข็ง และโดมน้ำแข็งบนพื้นที่กว่า 10,000 ตลอดแนวแม่น้ำอิชิคาริ (Ishikari River) ซึ่งจะมีการประดับประดาไฟ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่
ที่พักโซอุนเคียวออนเซ็น
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่2)
หลังทานอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงามและยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย
ที่พัก: Sounkaku Grand Hotel หรือระดับใกล้เคียง

วันที่สาม    น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ – มอนเบ็ทสึ - เรือตัดน้ำแข็ง Ice Breaking Garingo Cruise – หอคอยโอคอทสก์ - อาซาฮิคาวะ - ห้าง Aeon Mall
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 3)
นำท่านดินทางสู่ น้ำตกริวเซ และน้ำตกกิงกะ น้ำตกสองสายที่ไหลจากบนภูเขาลงมาที่ผาเป็นริ้วสวยงาม น้ำตกทั้งสองสายตั้งอยู่ห่างกันเพียง 300 เมตร สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย ด้านขวาคือน้ำตกริวเซ ซึ่งถูกเรียกว่าเป็ น“น้ำตกแห่งดาวตก”เพราะสายน้ำเส้นใหญ่ไหลลงมาจากซอกผา เวลาถูกแสงอาทิตย์ จะแลดูคล้ายดาวตก เคียงคู่กับน้ำตกกิงกะหรือ“น้ำตกแห่งแม่น้ำสีเงิน” อยู่ด้านซ้าย ในฤดูร้อนจะเห็นสายน้ำเป็นริ้วเล็กๆไขว้กันไปมาดูชดช้อย จัดอยู่ในน้ำตกชื่อดังหนึ่งในร้อยแห่งของญี่ปุ่น ให้ท่านเก็บภาพความงามตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมอนเบ็ทสึ Monbetsu เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด เป็นจุดเริ่มต้นอีกแห่งหนึ่งในการออกเรือไปชม ice drift ที่ลอยมาจากขั้วโลก (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ2.30ชม.)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4)
บ่าย นำท่าน ล่องเรือตัดน้ำแข็ง (Garinko II) เป็นไฮไลท์หนึ่งของเมืองมอนเบ็ทสึ เรือ Garinko II สีแดง จะวิ่งตัดทะเลน้ำแข็งออกไปนอกชายฝั่งทะเลโอคอทสก์ นำนักท่องเที่ยวไปชมก้อนน้ำแข็งที่ลอยมาจากขั้วโลกเหนือ ในช่วงปลายฤดูหนาวเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม เดิมเรือนี้ใช้เพื่อสำรวจน้ำมันในรัฐอลาสก้า เริ่มนำมาใช้เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวตั้งแต่ปี 2004 การล่องเรือแต่ละรอบใช้เวลา 45 นาที-1 ชั่วโมง (หมายเหตุ : การล่องเรือตลอดจนการตัดน้ำแข็ง ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในวันนั้นๆ ซึ่งหากในวันที่ทัศนวิสัยไม่ดี หรือมีลมแรง เรืออาจไม่เปิดให้บริการ) จากนั้นนำท่าน หอคอยโอคอทสก์ Okhotsk Tower สร้างเป็นหอกลมตั้งอยู่ในทะเลปลายสะพานที่ยื่นไปในทะเล ตรงท่าเรือเมืองมอนเบ็ทสึ บริเวณเดียวกับที่จะลงเรือตัดน้ำแข็ง จากหอนี้นักท่องเที่ยวจะสามารถดูทะเลน้ำแข็งได้ทั้งจากด้านบนและลงไปดูสภาพของทะเลน้ำแข็งจากใต้นำได้ด้วย โดนมี หลายชั้นคือชั้นที่ 1 okhotsk Hall ทางเข้าที่เชื่อมกับท่าเรือ แสดงความเป็นมาของหอคอยนี้และร้านขายของที่ระลึก ชั้นที่ 2 observation Hall แสดงเกี่ยวกับทะเลโอคอทสก์และสิ่งมีชีวิตในทะเล เช่น ตัวตัวคลิโอเนะ clione สัตว์ทะเลจิ๋วที่มีเฉพาะในแถบนี้ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างๆ ที่ใช้สำรวจเกี่ยวกับทะเลน้ำแข็ง ชั้นที่ 3 Panorama Hall ห้องชมวิวรอบทิศทาง ในวันที่อากาศดีอาจเห็นไกลถึงคาบสมุทรชิเรโดโกะ ชั้นB1 Aqua Gate ลงลิฟต์ไปที่ก้นทะเลซึ่งลึก 7.5 เมตร เพื่อชมสัตว์ทะเลที่จัดแสดงเป็นAquariumเล็กๆ และยังมีช่องหน้าต่างให้มองเห็นสภาพใต้ทะเลได้อีกด้วย นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาวะ (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ2.30ชม.)
เย็น นำท่านเดินทางสู่ ห้างAeon Mall อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้า
***อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย*** สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก: Asahikawa Smile Hotel/Hotel Cresrnt Asahikawa หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่สี่   โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เครื่องแก้วโอตารุ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ร้าน Duty Free – ทานุกิโคจิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 5)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ Otaru เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เมืองท่าเล็กๆที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งมีร้านขายของอยู่ตลอดสองข้างทาง ด้วยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้นส่วนใหญ่ ได้ถูกออกแบบเป็นตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจาก การทำการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ
นำท่านเที่ยวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วยควา มเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม คลองโอตารุสร้างเพื่อให้เรือเล็กลำเลียงสินค้าจากท่าเรือเอามาเก็บไว้ในโกดังที่อยู่ตามริมคลอง เมื่อวิทยาการเจริญก้าวหน้าเรือใหญ่จึงเปลี่ยนไปเข้าท่าที่ใหญ่และขนส่งเข้าโกดัง ได้ง่ายขึ้น ตึกเก่าเก็บสินค้าริมคลองเหล่านี้ จึงถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหารสไตล์ต่างๆ และพิพิธภัณฑ์ นำท่านเที่ยวชม ชมเครื่องแก้วโอตารุ แหล่งทำเครื่องแก้วที่มีชื่อเสียงที่สุด ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเครื่องแก้วชื่อดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแก้วหลากหลายให้ท่านชื่นชม และเลือกซื้อได้ เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านการทำเครื่องแก้วต่างๆ จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี Otaru Music Box Museum ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวีที่แสนอ่อนหวานชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่องดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะทำให้ท่านผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม ท่านจะได้ชมกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยังสามารถเลือกทำกล่องดนตรีแบบที่ท่านต้องการได้ด้วย ท่านสามารถเลือกกล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกัน มีบริการนำเพลงกล่องดนตรีทั้งเพลงญี่ปุ่นและเพลงสากลมาอัดเป็นซีดีโปสการ์ดส่งได้โดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ์ ให้ท่านได้สัมผัสและชื่นชมกล่องดนตรีน่ารักมากมาย ให้ท่านได้ทำกล่องดนตรีน่ารักๆในแบบที่ท่านชื่นชอบด้วยตัวท่านเอง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่6)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ซัปโปโร ศูนย์กลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด ระหว่างทางนำท่านไปชม โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ (ค่าทัวร์ไม่รวมการเข้าชมการผลิตด้านใน) แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรปแวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านไป ร้านดิวตี้ฟรี ให้ท่านเลือกซื้อของฝากราคาถูก อาทิเช่น เครื่องสำอางค์ เครื่องไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันม้า โฟมล้างหน้าถ่านหิน ผลิตภัณฑ์แบรนด์ 4GF 5GF และ6GF หรือวิตามินบำรุงร่างกายอย่าง Natto สารสกัดจากถั่ว หรือน้ำมันตับปลาฉลาม ยาของดร.โนงุจิ เป็นต้น
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7) เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปู+ชาบูหมูไม่อั้น
หลังอาหารเย็นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่านทานุกิโกจิ เป็นย่านที่คึกคักมีชีวิตชีวิตโดยเฉพาะในเวลาค่ำคืนที่บรรดาป้ายไฟโฆษ ณาบนตึกต่าง ๆ เปิดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินค้ากันรอบๆ บริเวณนี้มีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยามราตรี ทั้งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า 4,000 ร้าน ตั้งอยู่ในตรอกซอกซอย บางร้านก็ซ่อนอยู่ในตึกต้องขึ้นลิฟต์ไป แต่ก็มีพนักงานออกมาเรียกแขกเสนอเมนูและบริการของร้านตนเองอยู่ริมถนนเต็มไปหมด บริเวณใกล้กันท่านสามารถเดินไปช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะได้ จากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม
ทีพัก: Sapporo Tobu Hotel/Vessel Hotel Nakajima Koen

วันที่ห้า    ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หรือบริการแบบ Set Box (มื้อที่ 8)
หมายเหตุ: กรณีห้องอาหารเช้าที่โรงแรมไม่สามารถเปิดบริการช่วง06.00น.ได้ เพื่อความสะดวกในเรื่องระยะเวลาในการเดินทางมาสนามบินทางบริษัทขอปรับเป็น Set Box แทน)
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนิวชิโตเสะ เพื่อเช็คอินเตรียมเดินทางกลับ
09.55 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการ THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ621
(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีบริการจำหน่าย )
16.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ และ วันเดินทาง 

วันเดินทาง  2562

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี

ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว

23 – 27 มกราคม 62

32,900

 

 

ราคาเด็กอายุไม่เกิน2 ปี(Infant) 7,000 บาท

9,500

25 – 29 มกราคม 62

32,900

9,500

30มกราคม - 3กุมภาพันธ์ 62

32,900

9,500

13 – 17 กุมภาพันธ์ 62

33,900

9,500

15 – 19 กุมภาพันธ์ 62

34,900

9,500

20 – 24 กุมภาพันธ์ 62

32,900

9,500

27กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 62

31,900

9,500

6 – 10 มีนาคม 62

30,900

9,500

13 – 17 มีนาคม 62

30,900

9,500

15 – 19 มีนาคม 62

30,900

9,500

20 – 24 มีนาคม 62

29,900

9,500

22 – 26 มีนาคม 62

28,900

9,500

26 – 30 มีนาคม 62

28,900

 

9,500


Visitors: 457,218