ทัวร์ทอดกฐิน 5 วัน บิน SL -P013 ทัวร์ศรีลังกา ต้น สุชาติ ชวางกูร ร่วมเดินทาง ทำบุญ ทอดกฐิน ณ ประเทศศรีลังกา พฤศจิกายน

รหัสสินค้า : HMT-P013-KATIN

ทัวร์ :ทัวร์ทอดกฐิน 5 วัน

สายการบิน :ไลออน แอร์ (SL)

ช่วงเวลาเดินทาง : 1 -5 พฤศจิกายน 2562

ราคา :29,999 บาท

 รายละเอียด :สักการะองค์พระบรมสารีริกธาตุ ณ “วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว” (THE TEMPLE OF THE TOOTH RELIC) เมืองแคนดี้

พิเศษ :นั่งรถไฟสายโรแมนติก

**หมายเหตุ กรุณาเช็คที่นั่งว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง**

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

29,999.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                             

ทัวร์ทำบุญ ทอดกฐิน 5 วัน  บิน SL
คุณต้น สุชาติ ชวางกูร ขอเชิญร่วมเดินทาง ทำบุญ ทอดกฐิน ณ ประเทศศรีลังกา

วันที่

ไฟล์ท

ต้นทาง

ปลายทาง

เวลาออก

เวลาถึง

1 พ.ย. 62

SL230

ดอนเมือง (DMK)

บันดารานายาเก (CMB)

08.35

10.30

5 พ.ย. 62

SL 231                          

บันดารานายาเก(CMB)

ดอนเมือง (DMK)

09.30

14.45

 

วันที่ 1 พ.ย. 62 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โคลัมโบ (สนามบินบันดารานัยเก) – แคนดี้
06.30 น. คณะทำการเช็คอินด้วยตัวเองที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินโดยสายการบิน LION AIRLINES
08.35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินบันดารานัยเก ประเทศศรีลังกา โดยสายการบิน LION AIRLINES เที่ยวบินที่ SL230 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง, น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องรวมสูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัม ต่อท่าน และถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม)
10.30 น. ถึงสนามบินดารานัยเก (เวลาที่ประเทศศรีลังกา ช้ากว่าที่ประเทศไทย 1ชั่วโมง 30 นาที) ทางบริษัทแนะนำให้ลูกค้าทำการปรับนาฬิกาทันทีที่ไปถึงเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันเวลานัดหมาย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ และศุลกากร ตัวแทนของบริษัท ชูป้ายต้อนรับบริเวณสนามบิน จากนั้นนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ “เมือง เนกอมโบ”
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของ COVANRO HOTEL
นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองแคนดี้ (KANDY) (ระยะทาง 85 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง.) เดินทางถึงเมืองแคนดี้ นำท่านเข้า กราบนมัสการ องค์สมเด็จพระสังฆราช ของประเทศศรีลังกา ณ วัดมัลละวัตตะเมืองแคนดี้ หรือวัดพระอุบาลี พระธรรมทูต ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย ในพ.ศ. 2295 แผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษ แห่งกรุงศรีอยุธยา พระองค์ได้จัดส่งพระสงฆ์ไปให้บรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรชาวศรีลังกา ตามคำขอร้องของพระเจ้ากีรติศิริราชสิงหะ แห่งศรีลังกา ซึ่งส่งราชทูตเขามาขอพระสงฆ์จากสยาม เพื่อไปทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาในประศรีลังกา ซึ่งเสื่อมโทรมลงมากในขณะนั้น ซึ่งในครั้งนั้นคณะธรรมทูตจากกรุงศรีอยุธยา ที่เดินทางไปยังกรุงลงกา ในขณะนั้นมีจำนวน 25 รูปประกอบด้วยพระสงฆ์ 18 รูป สามเณร 7 รูป โดยมีพระอุบาลีมหาเถระและ พระอริยมุนีมหาเถระเป็นหัวหน้า และเป็นจุดเริ่มของการเกิดพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ ในประเทศศรีลังกาอีกด้วย
จากนั้นนำท่านชมการแสดง “โชว์ระบำพื้นเมืองจากชาวแคนเดี้ยน” หรือ KANDY CULTURAL DANCE SHOW โชว์ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นการแสดงพื้นเมืองของเมืองแคนดี้ที่มีชื่อเสียง ในประเทศศรีลังกา โดยระบำแคนดี้ มีลักษณะของการแสดงแบบเข้มแข็ง มีการตีลังกา ผสมผสานกับกายกรรม ใช้เครื่องดนตรี ประเภทกลอง เป็นหลัก เน้นการดนตรีในจังหวะสนุกสนาน ครึกครืนนอกจากนั้น คุณยังจะได้ชมความสวยงามขอบชุดแต่งกายที่มีเอกลักษณ์ ที่มีสีสัน และมีวัสดุที่มีเสียง พวกกระดิ่ง ซึ่งช่วยส่งเสียงสอดคล้องไปกับดนตรีประกอบการแสดง จบการแสดงนำท่านเข้าสู่ที่พักเพื่อทำการเช็คอินโรงแรม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของ GOLDEN CROWN HOTEL
พักที่ GOLDEN CROWN HOTEL ( 5 ดาว) ( http://www.thegoldencrownhotel.com/ ) 

วันที่ 2 พ.ย. 62 วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว – แคนดี้ – รถไฟสายโรแมนติค – เมืองนูวาร่า เอลิยา
05.30 นำคณะเข้าสักการะองค์พระบรมสารีริกธาตุ ณ “วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว” (THE TEMPLE OF THE TOOTH RELIC) ทุกท่านกรุณาแต่งชุดสีขาวทั้งชุดเท่านั้น เพื่อพิธีกรรมทางศาสนา วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ประดิษฐาน พระทันตธาตุ หรือที่รู้จักกันในนาม พระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว ที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นองค์จริงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นเพียงองค์เดียวที่ปรากฏบนโลกมนุษย์ โดยมีหลักฐานรองรับความถูกต้องตรงตามพระคัมภีร์มหาวงศ์ ด้วยว่าพระทันตธาตุหลังจากการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ มีอยู่ด้วยกัน 4 องค์ นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 9 ซึ่งพระบรมธาตุเขี้ยวแก้วได้ประดิษฐานอยู่บนแผ่นดินแห่งนี้มาโดยตลอด มิเคยถูกนำออกไปไว้ ณ สถานที่อื่นเลย หลังจากเสร็จพิธีนำคณะกลับสู่ที่พัก
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ GOLDEN CROWN HOTEL
นำท่านชม เมืองแคนดี้ (KANDY) มาจากคำว่า Kanda เป็นภาษาสิงหล แปลว่า เนินเขา เนื่องจากแคนดี้อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,600 ฟุต ชื่อเดิมคือ ศิริวัฒนานคร หรือ สิงหขันธนคร ตามชื่อของฤาษีตนหนึ่งที่เชื่อกันว่าเคยอาศัยอยู่ที่นี่ ชาวเมืองสิงหลเรียก “ขันธะ” หมายถึง กองหินหรือภูเขา ต่อมาเมื่ออังกฤษเข้าครองเมือง การเรียกขันธะ จึงออกเสียงสำเนียงตามฝรั่งว่า แคนดิ หรือ แคนดี้ เมืองนี้อดีตเคยเป็นที่มั่นสุดท้ายของกษัตริย์สิงหล ก่อนที่เสียดินแดนให้กับจักรวรรดิอังกฤษในปี พ.ศ.2358 นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิวเมืองแคนดี้ ให้ท่านได้มองเห็นบรรยากาศเมืองแคนดี้จากมุมสูง ผ่านชม,จัตุรัสและหอนาฬิกากลางใจเมือง, เทวาลัย, โบสถ์คริสต์, มัสยิต ซึ่งอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน จากนั้นนำท่านชมและช้อปปิ้งที่ร้านอัญมณี หนึ่งในสินค้าหลักที่ทำรายได้ให้ประเทศศรีลังกา
ได้เวลาอันสมควร นำท่านขึ้น รถไฟสายโรแมนติค ของศรีลังกา จาก สถานีเมืองแคนดี้ สู่ สถานีเมืองนูวาร่า เอลิยา (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งได้รับคัดเลือกว่าเป็นหนึ่งในรถไฟสายคลาสสิคที่สุดในเอเชีย จากนิตยาสาร Lonely Planet ประจำปี 2017 โดยบรรยากาศสองข้างทางของเส้นทางรถไฟสายนี้ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี และเริ่มเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมมากขึ้นในหมู่นักเดินทางชาวยุโรปที่ชอบการนั่งรถไฟ ระบบขนส่งทางรถไฟในศรีลังกานั้นเริ่มต้นในปี 1864 โดยรัฐบาลอังกฤษสร้างไว้เพื่อใช้ในการขนส่งใบชา และกาแฟจากยอดเขา มุ่งสู่เมืองหลวงโคลัมโบ ดังนั้นระหว่างทางเราก็จะได้ผ่านไร่ชาบนเนินเขา ป่าไม้เขียวขจี สะพานข้ามแม่น้ำกลางหุบเขา และทิวทัศน์ชนบทและธรรมชาติแบบศรีลังกา
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของ GOLDEN RIDGE HOTEL
นำท่านชมบรรยากาศ เมืองนูวาร่า เอลิยา (NUWARA ELIYA) เมืองเล็กที่ซ่อนตัวอยู่บนหุบเขา และ ได้รับการขนานนามว่า “ลิตเติ้ล อิงแลนด์”(LITTLE ENGLAND) อดีตเมืองตากอากาศของชาว อังกฤษ สมัยที่ประเทศศรีลังกา ยังอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ สัมผัสกลิ่นอายเมืองจำลองของอังกฤษ อาทิ ตึกรามบ้านช่องที่สร้างในสไตล์อังกฤษยุคสมัยพระราชินีแอนน์ ไปรษณีย์ที่มีฉากหลังอันงดงามตั้งอยู่กับเทือกเขาหุบเขาน้ำตก และ วิวที่เต็มไปด้วยความงดงามของไร่ชาซึ่งเป็นต้นกำเนิดของชา Ceylon ชาที่ได้รับการขนานนามว่ามีคุณภาพดีติดอันดับโลก จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองแคนดี้ ระหว่างทางนำท่านแวะชมไร่ชา-โรงงานผลิตชา เข้าชมกระบวนการผลิตชาที่ขึ้นชื่อในโรงงาน เชิญท่านอิสระพักผ่อน ณ ไร่ชา ทดลองจิบชาพร้อมดื่มด่ำกับธรรมชาติและถ่ายรูป เป็นที่ระลึก หรือเลือกซื้อของฝาก ชาซีลอนอันเลื่องชื่อที่มีให้ท่านเลือกมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของ GOLDEN RIDGE HOTEL
พักที่ THE GOLDEN RIDGE HOTEL (5 ดาว) ( http://www.thegoldenridge.com/ ) 

วันที่ 3 พ.ย. 62 เมืองนูวาร่า เอลิยา - พิธีทอดกฐิน - เมืองอูลกอลล่า
06:00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ GOLDEN RIDGE HOTEL
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่วัด SRI SUVISUDDHARAMAYA TEMPLE เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีถวายองค์กฐิน รายได้จากการร่วมทำบุญทอดกฐินในครั้งนี้ จะนำไปบรูณะทำนุบำรุงซ่อมแซมหลังคา ธรรมศาลาที่ชำรุดทรุดโทรมจากกาลเวลาที่ใช้งานมายาวนาน ขบวนพาเหรดแห่งองค์กฐินจะ เริ่มในเวลาประมาณ 10.00 น. ท่านจะได้สัมผัสกับขบวนพาเหรด และการต้อนรับแสนอันอบอุ่นซึ่งแสดงออกมาจากจิตศรัทธาของชาวบ้านและท้องถิ่นใกล้เคียง เทศกาลทอดกฐินนี้ถือเป็นเทศกาลทางพุทธศาสนาที่จะมีขึ้นเพียงปีละครั้ง โดยมีช่วงระยะเวลาประมาณ 1 เดือนหลังจากวันออกพรรษา ในทางจันทรคติจะนับเอาวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันออกพรรษาและเป็นวันเริ่มเทศกาลทอดกฐิน และจะสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ซึ่งตรงกับวันลอยกระทงของไทย โดยพิธีทอดกฐินนี้ถือเป็นประเพณีปฏิบัติกับชาวพุทธ เถรวาท ในประเทศ บังคลาเทศ กัมพูชา ลาว พม่า ศรีลังกา อินเดีย และไทย
12.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Belihuloya
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอูลกอลล่า (AHUNGALLA) (ระยะทาง 185 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง.) เมืองอูลกอลล่า เป็นหนึ่งในเมืองตากอากาศริมทะเลทางด้านใต้ฝั่งตะวันตกออกของประเทศศรีลังกา ระหว่างทางให้ท่านได้ชื่นชมบรรยากาศ และธรรมชาติข้างทางของประเทศศรีลังกา
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของ RIU HOTEL
พักที่ RIU HOTEL (5 ดาว) (https://www.riu.com/en/hotel/sri-lanka/ahungalla/hotel-riu-sri-lanka/) 

วันที่ 4 พ.ย. 62 เมืองอูลกอลล่า – เมืองกอล์ล – โคลัมโบ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ RIU HOTEL
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองกอล์ล GALLE (ระยะทาง 53 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง) เมืองตากอากาศริมชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เป็นเมืองตากอากาศที่สวย มีเอกลักษณ์ และมีเสน่ห์ที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศศรีลังกา นำท่านเยี่ยมชมเขตมรดกโลก เมืองเก่าของเมืองกอล์ลที่มีบ้านเรือนแบบตะวันตกโบราณ ชม THE DUCTH FORT หอนาฬิกา ประภาคารโบราณ ป้อมปืนใหญ่ ซึ่งถูกสร้างโดยชาวดัตส์ เมื่อศตวรรษที่ 17 ในสมัยยุคล่าอณานิคม และปัจจุบันหอนาฬิกาได้มีการบูรณะและซ่อมแซมให้ดูใหม่และทันสมัยขึ้น อิสระให้ท่านเดินชม และถ่ายภาพบรรยากาศ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรม
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของ RIU HOTEL
จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ “กรุงโคลอมโบ” (Colombo) เมืองหลวงของประเทศศรีลังกา (ระยะทาง 76 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) โคลัมโบ มาจากชื่อภาษาสิงหลเดิมว่า โคลาอัมบาโทตา (Kola-Amba-Thata) แปลว่า ท่าเรือที่มีต้นมะม่วง ในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ชาวโปรตุเกสดัดแปลงชื่อนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส โคลัมโบ เป็นเมืองหลวงและเขตเศรษฐกิจสำคัญในปัจจุบัน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศศรีลังกา มีอาณาเขตติดชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ยาวประมาณ 14 กิโลเมตร ชาวสิงหลเรียกโคลัมโบว่า “โคลอมบา” ในช่วงที่ประเทศศรีลังกาได้ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2339 นั้น ทำให้โคลัมโบได้กลายเป็นศูนย์กลางการติดต่อค้าขาย
นำท่านชม “วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร” (KENLANIYA TEMPLE) ซึ่งชาวศรีลังกาเชื่อว่าเมื่อกว่า 2,500 ปี มาแล้วพระพุทธเจ้าได้เคยเสด็จมาประทับนั่งบนรัตนบัลลังก์ทองคำที่วัดแห่งนี้ และพระพุทธเจ้าได้ทรงเทศน์โปรดชาวสิงหลเป็นครั้งแรกยังสถานที่นี้ จึงได้มีการก่อพระเจดีย์ครอบบัลลังก์ทองคำนั้นไว้ ภายในวิหาร มีภาพเขียนแสดงเรื่องราวต่างๆทางพระพุทธศาสนามากมาย ให้ท่านใด้ชม
จากนั้นนำท่านขับรถชมเมืองโคลัมโบ ผ่านชมอาคารที่ระลึกการประกาศอิสระภาพ INDEPENDENCE MEMORIAL HALL ทีถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของประเทศศรีลังกาที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อปี พศ. 2491 หลังจากที่เป็นอาณานิคมของต่างชาติมาเกือบ 500 ปี
ชม “วัดคงคาราม” (GANGARAMAYA TEMPLE) อันเป็นที่สังฆกรรม ชมรูปปั้นสลักปูนอันสวยงามในวิหารและโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของศรีลังกา ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธ รูปปางมารวิชัยสีเหลืองสดใสและประกอบไปด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม นอกจากนั้น ที่วัดนี้ยังมีอาคารที่เก็บรักษาโบราณวัตถุและสิ่งมีค่าต่างๆมากมายทางศาสนา และ ผ่านชม วิหารกลางน้ำ ซึ่งรอบๆวิหารมีพระพุทธรูปมากมายที่นำมาจากประเทศไทย จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ห้าง โคลัมโบ ซิตี้ เซ็นเตอร์ COLOMBO CITY CENTER (CCC) ศูนย์การค้าครบวงจร ทันสมัย แห่งใหม่ใจกลางกรุงโคลอมโบ รวมการบริการทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการเช่น ภัตตาคาร อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า รองเท้า ประเป๋า เครื่องประดับ ทั้งใน และต่างประเทศ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารริมทะเล King Coconut Restaurant
ที่พัก HILTON HOTEL ( 5 ดาว) (https://www3.hilton.com/en_US/hi/search/findhotels/results.htm?view=LIST) 

วันที่ 5 พ.ย. 62 สนามบินบันดารานัยเก - ท่าอากาศยานดอนเมือง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ HILTON HOTEL
ได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินบันดารานัยเก เพื่อเช็คอิน ไฟล์ท SL230 กลับสู่กรุงเทพฯ
09.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบิน LION AIRLINESเที่ยวบินที่ SL230
14.45 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 


Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ และ วันเดินทาง 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ ต่อท่าน พักห้องคู่

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

1 – 5 พฤศจิกายน 2562

29,999

7,000

ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ลด 2,000 บาท


Visitors: 515,928