Iceland More Than Imagination ไอซ์แลนด์ 10 วัน 7 คืน บิน AY -ZZB2 ทัวร์ยุโรป ไอซ์แลนด์ ทัวร์พรีเมี่ยม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

รหัสสินค้า : HMT-ZZB2-KEFAY002

ทัวร์ : Iceland More Than Imagination ไอซ์แลนด์ 10 วัน 7 คืน 

สายการบิน :ฟินแลนด์ (AY)

ช่วงเวลาเดินทาง :กันยายนย - ธันวาคม 2562

ราคา :เริ่มต้น 114,900 บาท

 รายละเอียด :เรคยาวิค ภูเขาเคิร์กจูเฟล GOLDEN CIRCLE น้ำตกกูลฟอสส์| ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ ล่องเรือทะเลสาบโจกุลซาลอน แช่น่ำแร่บลูลากูน  

ล่องเรือชมปลาวาฬ

**หมายเหตุ กรุณาเช็กที่นั่งว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง**

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

114,900.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

      

 

    

                     

Iceland More Than Imagination ไอซ์แลนด์ 10 วัน 7 คืน บิน AY

เดินทาง กันยายน – ธันวาคม 62
เรคยาวิค| ภูเขาเคิร์กจูเฟล| GOLDEN CIRCLE| น้ำตกกูลฟอสส์| ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ | ล่องเรือทะเลสาบโจกุลซาลอน |แช่นำแร่บลูลากูน | ล่องเรือชมปลาวาฬ


วันแรก   กรุงเทพฯ
20.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทางเข้าประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินน์แอร์ พบเจ้าหน้าที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
23.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิด้วยเที่ยวบิน AY144
*** สำหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่ 13 พ.ย. 62 จะออกเดินทางเวลา 23.05 น. และไปถึงกรุงเฮลซิงกิเวลา 05.20 น.***

วันที่สอง  เฮลซิงกิ – เรคยาวิค – ภูเขาเคิร์กจูเฟล - เรคฮอลท์
05.55 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิรอเปลี่ยนเครื่อง
07.45 น. ออกเดินทางต่อสู่ประเทศไอซ์แลนด์ด้วยเที่ยวบิน AY991
*** สำหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่ 13 พ.ย. 62 จะออกเดินทางเวลา 07.40 น. และไปถึงกรุงเรคยาวิคเวลา 09.30น.***
08.35 น. เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิค (Reykjavik) ประเทศไอซ์แลนด์ นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางต่อสู่ภูเขาเคิร์กจูเฟล (Kirkjufell) หรือ ภูเขาโบสถ์ (Church Mouuntain) ตัวภูเขาจะมีลักษณะเป็นชั้นๆ ต่างสีกัน สูง 463 เมตร ชั้นล่างสุดจะเป็นฟอสซิล ซึ่งเชื่อกันว่าเกิดตั้งแต่ยุคน้ำแข็งเป็นล้านปีมาแล้ว ส่วนชั้นบนซึ่งเป็นหินลาวา เกิดในช่วงที่ยุคน้ำแข็งเริ่มอุ่นขึ้นและมีอายุหินน้อยกว่าชั้นล่าง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านขมความสวยงามของ ภูเขาเคิร์กจูเฟล (Kirkjufell) โดยภูเขาแห่งนี้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของไอซ์แลนด์ที่นักท่องเที่ยวและช่างภาพมืออาชีพจากทั่วโลกต้องมาเยือน ด้วยภูมิทัศน์สุดแปลกตาจากหาดทรายและชายทะเล นอกจากนั้นบริเวณใกล้ๆก็เป็นที่ตั้งของน้ำตกเคิร์กจูเฟลอีกด้วย อิสระให้ท่านถ่ายรูปภูเขาและน้ำตกตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองเรคฮอลท์ (Reykholt) เมืองทางฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์ นำท่านชมความน่ารักของเมืองเล็กๆ และ แวะถ่ายรูปกับโบสถ์ประจำเมือง (Reykholt Church) ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก HUSAFELL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม   เรคฮอลท์ – น้ำตกเฮินฟอซซ่า – บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ - เรคยาวิค - เพอร์ลัน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่าน ชมความสวยงามของน้ำตกเฮินฟอซซ่า (Hraunfossar Waterfalls) ซึ่งเป็นน้ำตกสาขาหนึ่งของน้ำตกใหญ่ที่ก่อกำเนิดจากแหล่งลำธาร และแม่น้ำสายต่างๆเป็นระยะทางกว่า 900 ม. ของทุ่งลาวาที่เกิดจากภูเขาไฟที่อยู่ภายใต้ธารน้ำแข็งแลงค์โจคูล (Langjokull) หลังจากนั้นนำท่านชมบ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ (Deildartunguhver Thermal Spring) ที่มีอุณหภูมิน้ำสูงที่สุดถึง 97 องศาเซลเซียสเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ และไหลเร็วที่สุดในยุโรปอีกด้วย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางต่อสู่กรุงเรคยาวิค (Reykjavik)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านชมเมืองหลวงแห่งของประเทศไอซ์แลนด์ นำท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็นจุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมือง โบสถ์นี้มีความสำคัญในฐานะเป็น ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ของสถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) ซึ่งเป็นผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิสท์ เริ่มสร้างในปี ค.ศ.1945 จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1986 รวมเวลาก่อสร้างกว่า 38 ปี แล้วนำท่านชมเพอร์ลัน (Perlan) หรือ The Pearl เป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไว้สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองโดยสถาปนิกชื่อดัง อิงกิ มูนดูร์ เป็นผู้ออกแบบ อาคารรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวงตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำมองเห็นได้ในระยะไกล แบ่งเป็นส่วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านไอศกรีม, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไวกิ้ง, สวนน้ำ และร้านขายของที่ระลึก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL STROM หรือเทียบเท่า

วันที่สี่   เรคยาวิค – Golden Circle – อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ - น้ำตกกูลฟอสส์ – เฮกลา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคำ หรือ (Golden Circle) ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ วัว และม้าไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ นำท่านชมความงามของธรรมชาติที่สรรสร้างขึ้นภายในอุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ (Thingvellir national park) ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ตั้งอยู่ระหว่างรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ใกล้กับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ Hengill เป็นจุดกำเนิดทางประวัติศาสตร์และทางธรณีวิทยา เพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลกเป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร ซิงเควลลิร์ตั้งอยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Singvellavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ใกล้กับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และ ภูเขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill) เป็นจุดกำเนิดทางด้านประวัติศาสตร์และทางธรณีวิทยา เพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลกระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร ระหว่างทางแวะชม ร่องรอยปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้วมีน้ำท่วมขังจนเป็นทะเลสาบกว้าง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย จากนั้นนำท่านชม น้ำตกกูลฟอสส์ หรือ ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ (Gullfoss) ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศนี้ และยังจัดว่าเป็น 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ในเส้นทางเส้นทางวงกลมทองคำ (Golden Circle) ที่ผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาท่องเที่ยวน้ำตกทองคำ(Gullfoss) โดยมาจากคำว่า Gull ที่แปลว่าทองคำ และ Foss ที่แปลว่าน้ำตก ถือว่าหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่างที่มีความสูงกว่า 30 เมตร จากนั้นชมน้ำพุร้อนหรือเกย์ซีร์ (Geysir) ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า กีเซอร์ ที่ใช้กันทั่วโลก น้ำพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ในทุกๆ 7-10 นาที ประเทศไอซ์แลนด์เหมือนพระเจ้าบรรจงสร้างขึ้นมาอย่างประณีต พลังงานที่อยู่ใต้หินเปลือกโลก ขับเคลื่อนออกมาเป็นน้ำพุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นเย็นสบาย และรัฐบาลได้แปลงความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าส่งใช้ทั่วประเทศ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก STRACTA หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า   เฮกลา – น้ำตกสโกก้าฟอสส์ – น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ – ทุ่งน้ำแข็งไมดรัลโจกูล – ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ – วิค
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางต่อสู่ ทางใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ ระหว่างทางชมทัศนียภาพสองข้างทางที่เต็มไปด้วยฟาร์มปศุสัตว์ของชาวนาและฉากหลังเป็นภูเขาไฟเฮกลา (Hekla) ที่มีความสูงถึง 1,491 เมตรเหนือระดับน้าทะเลและมีชื่อเสียงที่สุดในไอซ์แลนด์ ผ่านการระเบิดมาแล้วถึง 18 ครั้งและครั้งล่าสุดในปี 2000 นำท่านถ่ายรูปกับน้ำตกสโกก้าฟอสส์ (Skogafoss Waterfalls) ที่มีความสูง 62 เมตร เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของประเทศไอซ์แลนด์ โดยน้ำตกแห่งนี้จะตกลงมาจากหน้าผาสูง แรงกระเทกของน้ำจะแผ่ละอองออกไปทั่วอาณาบริเวณ รอบๆจะเต็มไปด้วยหญ้าตระกูลมอสและเฟิร์นโอบล้อมน้ำตกไว้อย่างสวยงาม จากนั้นนาท่านชมน้ำตกอีกแห่งที่สวยงามไม่แพ้กันคือน้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ (Seljalandsfoss Waterfalls) ที่มีความสูงใกล้เคียงกันอยู่ที่ 60 เมตร เป็นอีกหนึ่งน้ำตกที่มีชื่อเสียงของไอซ์แลนด์ ซึ่งน้ำตกแห่งนี้ท่านสามารถเดินผ่านม่านน้ำเข้าไปสัมผัสวิวด้านหลังได้อีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ทุ่งน้ำแข็งไมดรัลโจกูล (Myrdalsjokull Glacier) บนดินแดนที่สูงที่สุดในโลก มีความกว้างใหญ่เป็นอันดับ 4 พื้นที่กว่า 596 ตารางกิโลเมตร นำท่านขับรถสโนโมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ ให้ท่านได้สนุกตื่นเต้นกับลานน้ำแข็งกว้างใหญ่ ซึ่งเป็นประสบการณ์สุดสนุกและเร้าใจเป็นอย่างยิ่ง ** หากมีเหตุปัจจัยที่ทำให้ไม่สามารถขับรถสโนว์โมบิลได้ เช่นสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย หรือปัจจัยด้านความปลอดภัย ทางบริษัทจะขอคืนเงินท่านล่ะ 5,800 บาท ** หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านวิค (Vik) หมู่บ้านเล็กๆทางตอนใต้สุดของไอซ์แลนด์ ที่มีรายชื่อในการจัดอันดับชายหาดที่สวยที่สุดในโลกเมื่อปี 1991 เป็นหมู่บ้านที่มีฝนตกมากที่สุดในไอซ์แลนด์ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ชายหาดที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นสถานที่น่ามหัศจรรย์ที่น่าไปชมเป็นอย่างยิ่ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก DYRHOLAEY หรือเทียบเท่า

วันที่หก   วิค – ทะเลสาบโจกุลซาลอน - ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบน้ำแข็ง – อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล์ – วิค
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบโจกุลซาลอน (Jokulsarlon) เพื่อล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบน้ำแข็ง หรือ ไอซ์เบิร์ก (Iceberg) ทะเลสาบธารน้ำแข็งที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ เกิดจากการละลายธารน้ำแข็ง ปัจจุบันมีพื้นที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความความลึกของน้ำในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื่นตาตื่นใจกับไอซ์เบิร์ก (Iceberg) หรือ ภูเขาน้ำแข็งก้อนโต เรียงรายโผล่พ้นพื้นน้ำของทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสันสวยงามที่มีอยู่ไม่กี่แห่งในโลก ** หากมีเหตุปัจจัยที่ทำให้ไม่สามารถล่องรือได้ เช่น สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย หรือปัจจัยด้านความปลอดภัย ทางบริษัทจะขอคืนเงินท่านล่ะ 1,800 บาท **
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล์ (Skaftafell National Park) ระหว่างทางผ่านเมือง Kirkjubaejarklaustur ชมมวลลาวา(Lava) ขนาดใหญ่เป็นแนวกว้างที่เกิดการเย็นลงอย่างช้าๆ ทำให้เกิดแนวแตกเป็นเสาเหลี่ยม เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติอันน่าทึ่ง จนเข้าสู่เขตอุทยานฯที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ตั้งอยู่ใต้ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดเรียกว่าวาตนาเยอคูตล์ (Vatnajökull) มีขนาด 8,300 ตารางกิโลเมตร เท่ากับธารน้ำแข็งในทวีปยุโรปรวมกันและขนาดความหนามากที่สุดประมาณ 1,000 เมตร นำท่านแวะชมหาดทรายสีดำ (Black Beach) ซึ่งเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวาและแนวหินบะซอลต์ นับเป็นหนึ่งในชายหาดที่แปลกตาและมีความสวยงามที่หนึ่งบนโลก มหัศจรรย์กับแท่งหินที่ตั้งซ้อนขึ้นเป็นทิวแถว ลดหลั่นมากมาย ริมฝั่งมหาสมุทร นับเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่น่ามหัศจรรย์อย่างยิ่ง หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่หมู่บ้านวิค
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก DYRHOLAEY หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด   วิค – กรินก์วิก – บลูลากูน - เรคยาวิค
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองกรินก์วิก (Grindavik) เพื่อนำท่านสู่บลูลากูน (Blue Lagoon) แหล่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงโด่งดังของไอซ์แลนด์ เป็นเขตที่มีการเคลื่อนตัวของหินหลอมละลายใต้ดิน มากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง การเคลื่อนตัวนี้ทำให้น้ำในบ่อร้อนขึ้นและมีไอน้ำระเหยขึ้นมา เป็นสถานที่อาบน้ำแร่ขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในโลก เป็นบ่อน้ำร้อนที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์หลายชนิด ซึ่งช่วยรักษาผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง เชิญอิสระตามอัธยาศัยให้ท่านแช่ตัวในสระธรรมชาติ ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง ทดสอบพอกหน้าด้วยโคลนสีขาวของบลูลากูนที่ทำให้ผิวพรรณผ่องใสเรียบลื่นขึ้นตั้งแต่ครั้งแรก ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหลากชนิดของบลูลากูนเป็นสินค้ายอดนิยมของผู้ไปเยือน (มีบริการผ้าเช็ดตัวรวมอยู่ในค่าทัวร์ และ มีชุดว่ายน้ำให้เช่า)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินทางกลับกรุงเรคยาวิค เมืองหลวงประเทศไอซ์แลนด์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL STROM หรือเทียบเท่า

วันที่แปด   เรคยาวิค – ล่องเรือชมปลาวาฬ – เรคยาวิค
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเข้าสู่ท่าเรือเรคยาวิค เพื่อให้ท่านได้สนุกไปกับกิจกรรมล่องเรือชมปลาวาฬ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ในการชมวาฬแบบธรรมชาติ วาฬมิงค์ (Minke Whale) หรือ ในสำเนียงภาษาไอซ์แลนด์เรียกว่า มิงคี (Minke) โดยการล่องเรือชมวาฬใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง *** หากมีเหตุปัจจัยที่ทำให้ไม่สามารถล่องเรือชมปลาวาฬได้ เช่น สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย หรือปัจจัยด้านความปลอดภัย ทางบริษัทจะขอคืนเงินท่านล่ะ 2, 500 บาท **
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองเรคยาวิค โดยเมืองหลวงแห่งนี้นั้นเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุด โดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก โดยบ้ายเรือนของเมืองหลวงแห่งนี้จะเต็มไปด้วยสีสันสวยงาม บางหลังมีการวาดการ์ตูนและทำเป็นกราฟฟิตี้ที่ดูดีมีเรื่องราว นำท่านเดินทางสู่ย่านเมืองเก่า ให้ท่านเดินเล่นซื้อสินค้าที่ระลึกหรือถ่ายรูปกับบ้านเรือและวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทาอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักHOTEL STROM หรือเทียบเท่า

วันที่เก้า   เรคยาวิค– สนามบิน
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง (Breakfast Box)
นำคณะเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
09.25 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบิน AY992
*** สำหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่ 13 พ.ย. 62 จะออกเดินทางเวลา 10.20 น. และไปถึงกรุงเฮลซิงกิเวลา 15.50น.***
15.50 น. เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ รอเปลี่ยนเครื่อง
17.30 น. เดินทางต่อกลับสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบิน AY141
*** สำหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่ 13 พ.ย. 62 จะออกเดินทางเวลา 16.50 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 07.25 น.***

วันที่สิบ   กรุงเทพ
07.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ


Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ และ วันเดินทาง

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

วันที่ 10-19 ก.ย. 62

125,000.-

125,000.-

125,000.-

90,900.-

22,900.-

วันที่ 15-24 ต.ค 62

119,900.-

119,900.-

119,900.-

84,900.-

18,900.-

วันที่ 13-22 พ.ย. 62

114,900.-

114,900.-

114,900.-

82,900.-

17,900.-

วันที่  7-16 ธ.ค. 62

115,900.-

115,900.-

115,900.-

82,900.-

17,900.-

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล


Visitors: 527,734