KOMATSU MATSUMOTO TOYAMA ซุปตาร์ บ้านหิมะ 6 วัน 4 คืน บิน TG-T007 บินตรง โคมัตสึ ญีปุ่น กุมภาพันธ์

รหัสสินค้า : HMT-T007-TG53

 KOMATSU MATSUMOTO TOYAMA 6D4N BY TG - T007 

ซุปตาร์ บ้านหิมะ

บินตรงลงโคมัตสึ โดยสายการบินไทย พรีเมี่ยมเซอร์วิส

ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็น ท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน

เยือนเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ และ หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ

ชมสวนเค็นโรคุเอ็น 1 ใน 3 สวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของญี่ปุ่น

เยือน ผาโทจินโบ ผาสวยแห่งเมืองฟุคุอิ ชมปราสาทอีกา หรือ ปราสาทมัตสึโมโต้

เที่ยวเมืองโทยาม่า สักการะพระใหญ่ทากาโอกะ แวะขอพร ณ วัดเซริวจิ

>>อิสระ ณ ลานสกีเมืองโทยาม่า ตามอัธยาศัย<<

พิเศษ!! ทานหม้อไฟ สไตล์ญี่ปุ่น ในกระท่อมหิมะ

Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ


วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

22.00 น พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยตอนรับท่าน


วันที่สอง สนามบินโคมัตสึ – ชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – เมืองมัตสึโมโต้

01.20 น ออกเดินทางสู่สนามบินโคมัตสึ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG…

(บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง)

08.50 น. เดินทางถึง สนามบินโคมัตสึ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านนำท่านสู่ ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น เป็นหมู่บ้านชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ไฮไลท์!!! หมู่บ้านแบบกัชโชสึคุริ เป็นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี คำว่า “กัชโช” มีความหมายว่า “พนมมือ” ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะ รูปแบบของบ้านที่มีหลังคามุงด้วยฟางข้าวที่ทำมุมชันถึง 60 องศา คล้ายสองมือที่ประนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร กว้าง 10 เมตร ทั้งหลังถูกสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปู ต่อมาในปี 1995 องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ชิราคาวาโกะเป็นมรดกโลก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

เดินทางสู่ ทาคายาม่า (Takayama) เมืองเก่าแก่อยู่ในหุบเขาล้อมรอบด้วยเทือกเขาเจแปนแอลป์ ถูกขนานนามไว้ว่าเป็น ลิตเติ้ลเกียวโต หรือ เกียวโตน้อย เป็นเมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์ บ้านเรือนสร้างขึ้นด้วยไม้แบบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นร้อยๆปี มี วัด ศาลเจ้า สะพาน ตลาดเช้าที่คึกคักเต็มไปด้วยผู้คน ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ นำท่านเดินเล่น ชมบรรยากาศเมืองเก่าทาคายาม่าที่ ซันมาชิซูจิ ย่านเมืองเก่าที่อนุรักษ์ความเป็นเอโดะเมื่อ 300 ปีก่อนได้เป็นอย่างดี ผ่านชม อาคารทาคายาม่าจินยะ (Takayama Jinya) อดีตทำหน้าที่เป็นสำนักงานรัฐบาลท้องถิ่นประจำภูมิภาคฮิดะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทั่งปี 1969 จนถึงปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนเข้าชมห้องเสี่อทาทามิที่ได้รับการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี ปัจจุบันใช้เป็นที่จัดแสดงข้าวของและเอกสารทางการของขุนนางศักดินา แผนที่ภูมิภาคฮิดะ และประวัติศาสตร์แผนเมือง เป็นต้น (ไม่รวมค่าเข้า จ่ายเพิ่มประมาณ 430 เยน/ท่าน)

เดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโตะ (Matsumoto) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดนากาโน่ นำท่านเข้าชม ปราสาทมัตสึโมโต้ Matsumoto Castle 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากสร้างอยู่บนพื้นที่ราบ ในภาษาญี่ปุ่นจึงเรียกว่า ฮิราจิโระ (Hirajiro) ปราสาทแห่งนี้มีเอกลักษณ์ตรงที่มีหอคอยและป้อมปืนเชื่อมต่อกับโครงสร้างอาคารหลัก และด้วยสีโทนมืดทำให้เกิดความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่และสุขุม จนได้รับฉายาว่าปราสาทอีกา (Fugashi-Jo) ภายในตกแต่งด้วยไม้ จุดที่น่าสนใจ ได้แก่ บันไดไม้สูงชัน ช่องเก็บหินสำหรับโจมตีศัตรู ช่องสำหรับธนู และหอสังเกตการณ์บนชั้น นำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง พร้อมกับสัมผัสบรรยากาศชาวเมืองท้องถิ่น

*** อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย***

พักที่ Matsumoto Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


วันที่สาม คามาคุระ มูระ กระท่อมหิมะ - รับประทานอาหารเที่ยง ในกระท่อมหิมะ – สวนลิงจิโกคุดานิ ชมลิงแช่ออนเซ็น - เมืองมัตสึโมโต้ - ช้อปปิ้งนาคามาชิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

นำท่านเดินทางสู่ Kamakura Mura ณ เมืองอิยาม่า ชม บ้านหิมะ หรือ กระท่อมหิมะ สำหรับภาษาญี่ปุ่นเรียกกันว่า คามาคุระ ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้กลายเป็นสถานที่ถ่ายรูป ประดับไฟ Illumination จัดขึ้น ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

ไฮไลท์!! ท่านจะได้รับประทานอาหารกลางวันในกระท่อมแสนอุ่นท่ามกลางหิมะขาวโพลนกลาง ธรรมชาติ ลิ้มรสชาติอาหารพื้นเมืองที่สะอาดและบริสุทธิ์ ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ กระท่อมหิมะ (3) พิเศษ!! เมนูหม้อไฟ แสนอร่อย สไตล์ญี่ปุ่น

เดินทางสู่ เมืองนากาโน่ เป็นจังหวัดในภูมิภาค Chubu ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ทำให้มีอากาศหนาวเย็น และมีความสวยงามของธรรมชาติอย่างที่สุด ได้ชื่อว่าเป็นหลังคาแห่งญี่ปุ่น เนื่องจากถูกรอบล้อมด้วยภูเขาสูง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนลิงจิโกคุดานิ (Jigokudani Monkey Park) ตั้งอยู่ท่ามกลาง หุบเขาจิโกคุดานิ (Jigokudani valley) ในยามาโนะอูจิ เป็นน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ลิงป่าลงมาอาบน้ำ และเป็นที่อยู่อาศัยของลิงหิมะชนิดนี้อีกด้วย ภายในพื้นที่สวนสาธารณะ มีสระว่ายน้ำที่สร้างขึ้นสำหรับเจ้าลิงทั้งหลาย ซึ่งจากประตูทางเข้าสวนเดินเข้าไปเพียง 5 นาที ไฮไลท์!! ท่านจะพบเห็นลิงตลอดสองข้างเส้นทางระหว่างที่ไปยังสระน้ำ โดยพวกมันจะจับกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ มีความคุ้นเคยกับมนุษย์ อิสระให้ท่านชมความน่ารักของลิงแช่ออนเซนในอิริยาบถต่างๆ ตามอัธยาศัย ข้อควรระมัดระวังห้ามเข้าไปจับหรือให้อาหารโดยเด็ดขาด เดินทางกลับสู่ เมืองมัตสึโมโต้ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ถนนนาคามาชิ (Nakamachi Street) สองข้างทางของถนนเรียงรายไปด้วยอาคารเก่าแก่สไตล์โบราณที่เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี รวมถึงอาคารคลังสินค้าจำนวนหนึ่ง (kura) ที่มีผนังสีขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของย่านการค้าในอดีต นอกจากนี้ยังมีร้านค้าเล็กๆ ขายของแฮนด์เมด ของที่ระลึก ของสะสมต่าง ร้านอาหาร เครื่องดื่ม และที่พักแบบเรียวกังเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย ณ ถนนแห่งนี้

***อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธาศัย***

พักที่ Matsumoto Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


วันที่สี่ เมืองโทยามะ - เล่นสกี ณ เมืองโทยาม่า – เมืองทาคาโอกะ – องค์พระใหญ่ทากาโอกะ - วัดเซริวจิ - อิออน มอลล์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

เดินทางสู่ เมืองโทยามะ (Toyama) จังหวัดโทยามะ หรือชื่อเดิมคือ เอทชู เป็นจังหวัดเล็ก ๆ อยู่ห่างไกลจากเมืองหลวง และยังคงไว้ซึ่งความสงบตามแบบชนบทได้เป็นอย่างดี ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่นอกเมือง โดยรวมแล้วโทยามะอุดมไปด้วยความงดงามของธรรมชาติ ความลึกลับ และประเพณีที่ยังคงหยั่งรากฝังลึก เมืองแห่งหิมะอย่างโทยามะนั้น มีสนามสกีมากมาย นำท่าน

อิสระเล่นสกี เมืองโทยามะ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมฤดูหนาว บนลานสกีหิมะขาวโพลนกว้างสุดลูกหูลูกตา ท่านสามารถเช่าชุดอุปกรณ์สกีสำหรับถ่ายรูปหรือเล่นสกีทั้ง Sled Snow board หรือ กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย (ราคาไม่รวมค่ากิจกรรม – ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ)

*** อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***

นำท่านสู่สักการะ องค์พระใหญ่ทากาโอกะ (Takaoka Daibutsu) ในปี ค.ศ. 1933 กวีหญิงชาวญี่ปุ่นชื่อ Yosano Akiko เดินทางมาสักการะที่วัด เมื่อเห็นองค์พระอันวิจิตร อ่อนโยน กวีจึงกล่าวว่านี่คือหนุ่มที่หล่อที่สุดในญี่ปุ่น อันที่จริงตัวองค์พระสร้างมากว่า 800 ปีแล้วโดยทำด้วยไม้ แต่เกิดเหตุไฟไหม้ รวมทั้งฟ้าผ่าหลายครั้งจึงทำการบูรณะขึ้นใหม่ องค์ปัจจุบันที่เห็นในรูปทำจากบรอนซ์พระใหญ่ทากาโอกะ ประดิษฐานอยู่ที่วัดทากาโอกะไดบุทสึ มีความสูง 15.85 เมตร และ หนัก 65 ตัน สร้างขึ้นโดยเทคนิคการใช้ทองแดงแบบดั้งเดิม ที่เป็นงานฝีมือ (ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม) นำท่าน วัดเซริวจิ (Takaoka Zuiryu-ji Temple) เป็น วัดเซนนิกายโซโต ที่เป็นสิ่งก่อสร้างต้นแบบของวัดเซน ในช่วงยุคแรกเริ่มของสมัยเอโดะ ในปีค.ศ.1645 ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมของจีน ในสมัยที่ศาสนาพุทธ นิกายเซนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ใช้หินทั้งสิ้น 1,200,000 ก้อน เป็นวัดประจำตระกูลของผู้ก่อตั้งเมืองทากาโอกะ แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของตระกูลคางะ ที่ปกครองแคว้นนี้มาเป็นระยะเวลานาน และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติแห่งชาติ ในปีค.ศ.1997 จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง อิออน มอลล์ Aeon Mall ซูเปอร์มาเก็ตชื่อดัง อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่มีตั้งแต่เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอางค์ ของใช้ต่างๆ ตลอดจนร้านอาหารมากมาย

*** อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ***

ที่พัก Toyama Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


วันที่ห้า เมืองฟุคุอิ – หน้าผาโทจินโบ – เมืองคานาซาว่า – สวนเค็นโรคุเอ็น - ช้อปปิ้งคานาซาว่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

เดินทางสู่ เมืองฟุคุอิ นำท่านเที่ยวชมความสวยงามของ หน้าผาโทจินโบ เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดฟุคุอิและยังได้รับการจดทะเบียนให้เป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ จุดเด่นของผานี้คือมีความยาวถึง 1 กิโลเมตรและสูงถึง 25 เมตรด้วยกัน เป็นหน้าผาหินลาวาที่ถูกน้ำทะเลและคลื่นลมกัดเซาะโดยธรรมชาติและเนื่องจากเป็นจุดชมวิวที่สวยงามทำให้มีนักท่องเที่ยวแวะมาเยี่ยมเยือนอย่างไม่ขาดสาย

เดินทางสู่เมืองคานาซาว่า เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจอันรุ่งเรืองและอารยะธรรมอันล้ำค่าตั้งแต่สมัยเอโดะช่วงที่ขุนนางศักดินาชั้นสูงทั้งหลายต่างให้การสนับสนุนในเรื่องของการทำงานฝีมือและวัฒนธรรม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

นำท่านชมสวน สวนเค็นโรคุเอ็น (Kenrokuen Garden) ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ของสวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของประเทศญี่ปุ่น พื้นที่ภายในสวนเค็นโรคุเอ็นนั้น ประกอบไปด้วยวิวทิวทัศน์ของบ่อนํ้า หุบเขาอันสวยงามและบ้านหลังน้อยใหญ่ที่ใช้ในการผลิตชานั่นเอง ความหมายของคำว่า เค็นโรคุ คือ สวนที่มีองค์ประกอบที่ดี 6 อย่างด้วยกัน ก็คือพื้นที่ที่กว้างขวาง, บรรยากาศที่เงียบสงบ, ความลงตัว, ความเป็นมาอันยาวนาน, แหล่งนํ้า, และทัศนียภาพล้อมรอบที่สวยงามตระการตา นักท่องเที่ยวสามารถดื่มดํ่าและผ่อนคลายไปกับบรรยากาศของสวนเค็นโรคุเอ็นที่ผลัดเปลี่ยนมีความสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาลได้ จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง บริเวณหน้าสวนสาธารณะตามอัธยาศัย จากนั้น อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้ง ณ เมืองคานาซาว่าตามอัธยาศัย

***อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ***

ที่พัก KANAZAWA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


วันที่หก สนามบินโคมัตสึ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

10.50 น. เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG...

15.30 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

39,888.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

อัตราค่าบริการ และ วันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

จำนวน

06-11 กุมภาพันธ์ 2562 BUS1

39,888.-

12,000.-

35+1

06-11 กุมภาพันธ์ 2562 BUS2

39,888.-

12,000.-

34+1

06-11 กุมภาพันธ์ 2562 BUS3

39,888.-

12,000.-

34+1

06-11 กุมภาพันธ์ 2562 BUS4

39,888.-

12,000.-

34+1

06-11 กุมภาพันธ์ 2562 BUS5

39,888.-

12,000.-

34+1

 ** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (Infant) ราคา 9,000 บาท // ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ 1,200 บาท/ท่าน/ทริป

 

 

 

 

                                   

 

Visitors: 509,996