Nagya Ise ซุปตาร์ 4 Days 2 Nts By XJ - ZZTN

SKU : ZZTN-XJ76

Nagoya Ise ซุปตาร์ 4 Day2 Nts By XJ

เปิดเส้นทางใหม่ บินตรง พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง

สักการะ ศาลเจ้าอิเสะ ศาลเจ้าที่ครั้งหนึ่งในชีวิตของคนญี่ปุ่นต้องมา

ขอพรความรัก คู่ครอง ณ หินแต่งงาน Meoto Iwa

ชม เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ ฟาร์มไข่มุกน้ำงามเจ้าแรกของโลก

สัมผัสวัฒนธรรมเก่าแก่ ถนนโอฮาไรมาจิ ชุมชนโบราณ ณ เมืองอิเสะชิมะ

สัมผัสประสบการณ์ ที่จำไม่ลืม กับ อามะซัง

ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ

*ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านโอสุ และซาคาเอะ

*FREE WIFI ON BUS

*พิเศษ!!! อาหารทะเลสดๆ ณ หมู่บ้านชาวประมง

*มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

เดินทางตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 ( ราคาและวันเดินทางตามตารางท้ายโปรแกรม )


วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ - เมืองนาโกย่า – เมืองอิเสะชิมะ ถนนโอฮาไรมาจิ

03:30 น. พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

06.55 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ638

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

14.20 น. เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ

นำท่านสู่ มิเอะ Mie ตั้งอยู่ตรงเกือบศูนย์กลางของประเทศญี่ปุ่น ขึ้นชื่อเรื่องใบไม้แดง, การปีนเขา, สกี, และมีจุดชมวิวหาดทรายชายฝั่งแบบเว้าแหว่ง รวมทั้งธรรมชาติที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีแหล่งบันเทิง สวนสนุกอีกจํานวนมาก ยิ่งไปกว่านั้นมิเอะเปรียบเสมือน "คลังสมบัติอาหารทะเลของประเทศ" ที่ประกอบไปด้วย กุ้งอิเซะ(กุ้งขนาดใหญ่เหมือนล็อบสเตอร์), หอยเป๋าฮื้อ, หอยนางรม, ปลาปักเป้า เป็นต้น อาหารอย่างอื่นยังมี เนื้อวัววากิวชั้นสูงอย่างเนื้อวัวมัทซึซากะอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสถานที่ต่างๆ ที่คนญี่ปุ่นชอบมาเยี่ยมชม เดินทางสู่ ถนนโอฮาไรมาจิ Oharaimachi ถือเป็นถนนเส้นสำคัญของเมืองอิเสะชิมะ ถนนย้อนยุค ที่จะนำพาทุกท่าน สัมผัสบรรยากาศร้านค้าของที่นี่สร้างออกมาโดยการจำลองมาจากยุคสมัยเอโดะ-เมจิ ทำให้เราได้หวนนึกถึงอดีตสไตล์ญี่ปุ่น ไฮไลท์!!! ลิ้มรสความอร่อยของขนมระดับภูมิภาค ขนม Akafuku หรือมีอีกชื่อหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อ “ความสุขสีแดง” ทำมาจากข้าวกับถั่วแดงบด และยังมีเส้นอุด้งอิเสะ ซึ่งมีความหนากว่าเส้นอุด้งทั่วไป ที่มีให้ท่านได้ลองซื้อลองชิมตลอดเส้นทางถนนสายนี้

***อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย***

พักที่ Ise Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สอง หินแต่งงาน Meoto Iwa – เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ – ชมโชว์ อามะซัง ดำน้ำ – กะท่อมอามะซัง+ทานอาหารทะเลสดๆ ณ หมู่บ้านชาวประมง - ศาลเจ้าอิเสะ - มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค แจ็สท์ดรีมนางาชิมะ - เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)

นำท่านเดินทางสู่ หินแต่งงาน Meoto Iwa หรือชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า Wedding Rocks ตั้งอยู่ในศาลเจ้าฟุตามิโอคิทามะ ในเมืองอิเสะชิมะในจังหวัดมิเอะ ชื่อเรียกว่า หินแต่งงาน นั้นมาจากการที่หินมีลักษณะเหมือนกับด้ายมงคลบนศีรษะคู่บ่าวสาวในพิธีแต่งงาน โดยลักษณะของหินนั้นแบ่งเป็น 2 ก้อนอยู่ริมทะเล ก้อนหนึ่งเล็กอีกก้อนหนึ่งใหญ่ ถูกเชื่อมโยงเข้าหากันด้วยเชือกฟากเส้นใหญ่ที่เรียก ชิเมนาวะ (Shimenawa Rope) ซึ่งตามตำนานหมายถึงคู่สามีภรรยา คือ เทพอซานาวิ (Izanagi no Okami) และ เทพอิซานามิ (Izanami no Okami) ผู้สร้างสรรพสิ่งบนโลกและให้กำเนิดเทพต่างๆอีกมากมาย ส่วนมากคนที่มาส่วนใหญ่จะมาขอพรด้านคู่ครอง ไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่รักอยู่แล้วก็ตาม ใครที่เป็นโสดก็จะมาขอพรให้เจอเนื้อคู่ ส่วนใครมีคู่อยู่แล้วก็จะขอพรให้รักกันยืนยาวมีความสุขตลอดไป ศาลเจ้าแห่งนี้จึงเป็นที่นิยมของคู่รักคู่แต่งงานในการมาขอพรกันอย่างมาก นับว่าเป็นอีกหนึ่งที่สาวๆน่ามาปักหมุดดูซักครั้งเลยทีเดียวเชียว นำท่านชม เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ Mikimoto Pearl Island นับว่าเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆ ด้านไข่มุกระดับเกรดพรีเมี่ยม เรียกว่าไข่มุกของที่นี่เป็น ราชาไข่มุก อีกทั้งยังเป็นที่แรกที่ประสบความสำเร็จในการผลิตมุกเลี้ยงเป็นเจ้าแรกของโลก โดยผู้ที่ริเริ่มต้นการเพาะไข่มุกเลี้ยงคนแรกอย่างโคคิชิ มิกิโมโตะ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกิจการฟาร์มหอยมุกขึ้นในปี ค.ศ.1888 เนื่องจากปัญหาที่ไข่มุกธรรมชาตินั้นยากต่อการควบคุมคุณภาพด้านต่างๆและการผลิตก็เต็มไปด้วยขั้นตอนที่ยุ่งยากแบบสุดๆ จากความสำเร็จของการเพาะเลี้ยงไข่มุกของเค้านั่นเองนำมาสู่การได้รับเกียรติติด 1 ใน 10 นักประดิษฐ์ชั้นนำของญี่ปุ่นในช่วงปี ค.ศ.1930 ไม่ใช่แค่เพียงการยอมรับภายในประเทศเท่านั้น ไข่มุกของที่นี่เรียกได้ว่าโด่งดังระดับสากลเห็นได้จากการไปถูกนำไปใช้ในการออกแบบมงกุฎมิสยูนิเวิร์สกันเลยทีเดียว ไฮไลท์!! ชมโชว์อามะซัง ดำน้ำเก็บหอย ใต้ท้องทะเล (หมายเหตุ รอบการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและสภาพอากาศ) ได้จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กระท่อม อามะซัง หมู่บ้านชาวประมง ที่จะพาทุกท่านไปร่วมสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่และอีกหนึ่งวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่หาดูได้ยากกับอามะซังและการรับประทานอาหารทะเลสดๆ ณ หมู่บ้านแห่งนี้

***อามะซัง คือ นักดำน้ำผู้หญิงของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นอาชีพท้องถิ่นที่กระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่างๆในประเทศญี่ปุ่น คอยหาสัตว์น้ำในทะเล เช่น หอยเม่น หอยต่างๆ กุ้งล็อบสเตอร์ที่อยู่ตามพื้นผิวทะเล รวมถึงหอยมุก มีมากที่สุดคืออิวาเตะ และจังหวัดมิเอะ***

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) พิเศษ!!! เมนู อาหารทะเลสดๆ ณ หมุ่บ้านชาวประมง

เดินทางสู่ ศาลเจ้าอิเสะ Ise Jingu Shrines ศาลเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ในเมืองอิเสะ จังหวัดมิเอะ มีผู้เดินทางมาสักการะปีละกว่าแปดล้านคน เป็นศาลเจ้าที่ชาวญี่ปุ่น เชื่อว่าต้องมาไหว้สักครั้งหนึ่งในชีวิต นับว่าเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีความเก่าแก่ มีอายุราวๆ 2,000 ปี ที่นี่ชาวญี่ปุ่นมักจะมาสักการะบูชา เทพเจ้าอามะเทระซึ โอมิคามิ Amaterasu เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ ที่ประดิษฐานอยู่ภายในศาลเจ้าแห่งนี้ ซึ่งเชื่อกันว่าราชวงศ์ญี่ปุ่นสืบเชื้อสายมาโดยตรง ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นแหล่งรวมศาลเจ้าถึง 125 แห่ง โดยมีศาลเจ้าหลักคือ ในคู (ศาลเจ้าด้านใน) และ เกะคู (ศาลเจ้าด้านนอก) ระหว่างทางเดินไปนมัสการศาลเจ้าด้านใน จะต้องเดินผ่านป่าสนเขียวชอุ่มและ สะพานอุจิ สะพานที่เป็นเชิงสัญลักษณ์เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ จัดเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการขอพร โดยเฉพาะความโชคดี มีผู้คนนิยมมาขอพรและสักการะจำนวนมาก จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค แจ็สท์ดรีมนางาชิมะ Mitsui Outlet Park – Just Dream Nagashima เอาท์เล็ตมอลล์ที่มีจำนวนร้านค้ามากที่สุดในญี่ปุ่น สินค้าที่นี่จำหน่ายในราคาลด 30 – 70% จากราคาปกติ ที่นี่มีศูนย์อาหารและลานกิจกรรมอยู่หลายจุดเหมือนกับเป็นธีมพาร์คแห่งหนึ่ง อิสระให้ท่านได้หาของถูกใจเป็นของฝาก ของที่ระลึก ในราคาสุดคุ้มตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์คสวนดอกไม้ ที่มีทุ่งดอกไม้ให้ชมตลอดทั้ง 4 ฤดูกาล สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ไฮไลท์!!! ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-มีนาคม) จะได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษ เนื่องจากมีการประดับไฟขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการแสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อุโมงค์แสงไฟ (Tunnel of Light) หรือ การประดับไฟในน้ำ (Water Illumination) นำท่านสู่ นาโกย่า (Nagoya)

***อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ งานแสดงแสงสี Nabana No Sato***

พักที่ Hotel Centmain Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สาม อิสระช้อปปิ้งซาคาเอะ หรือ ท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆของเมืองนาโกย่า เต็มวัน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

หลังอาหารให้ท่านอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในเมืองนาโกย่า

โดยมีไกด์ให้คำแนะนำการเดินทาง (ไม่มีรถบัสบริการ)

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองนาโกย่าและเมืองรอบๆ

• พิพิธภัณฑ์การรถไฟญี่ปุ่น SCMAGLEV and Railway Park เป็นพิพิธภัณฑ์รถไฟของบริษัท Central Japan Railways(JR Central) ให้ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของรถไฟความเร็วสูงในประเทศญี่ปุ่น และจัดแสดงรถไฟต่างๆ เช่น รถไฟหัวรถจักรไอน้ำ

• ท่าเรือนาโงย่า พิพิธภัณท์สัตว์น้ำ และทวีปแอนตาร์ติก Nagoya Port Aquarium Antarctic เป็นหนึ่งในท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ห้างสรรพสินค้า สวนสนุก และพิพิธภัณฑ์อื่นๆ เช่น Antarctic Meseum และ Maritime Meseum ที่มีจุดชมวิวที่ชั้น 63 ด้วย

• พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นาโงย่า Nagoya City Science Museum มีตัวอาคารที่เป็นรูปโลกยักษ์สีเงิน ซึ่งเป็นหนึ่่งในท้องฟ้าจำลองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งโปรแกรมท้องฟ้าจำลองจะเปลี่ยนแปลงเป็นรายเดือนรวมถึงปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ในปัจจุบันอีกด้วย ถึงแม้ว่าการบรรยายมีเพียงภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

• ศาลเจ้าอะสึตะ Atsuta Shrine ตั้งอยู่ในป่าทางทิศใต้ของเมืองนาโงย่า เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดของศาสนาชินโต สร้างแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ญี่ปุ่นชินเมซูคุริ(Shinmei-zukuri) เป็นที่ประดิษฐานของเทพแห่งพระอาทิตย์ Amaterasu และห้องเก็บดาบศักดิ์สิทธิ์ Kusanagi ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของจักพรรดิ (แต่ไม่จัดแสดงให้แก่สายตาผู้เข้าชม)

• รีสอร์ทนางาชิมะ Nagashima Resort เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนอกเมืองนาโงย่า

แนะนำแหล่งช้อปปิ้ง

• เจอาร์เซ็นทรัลทาวเวอร์ JR Central Towers เป็นอาคารเพิ่มเติมจากสถานีรถไฟนาโงย่า ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน 30 ชั้น สูง 245 เมตร ชั้นล่างของอาคารเชื่อมต่อระหว่างห้างสรรพสินค้าทาคาชิมาย่า(Takashimaya department store) ทาวเวอร์พลาซ่าช้อปปิ้งมอลล์(Tower Plaza shopping mall) และ JR Nagoya Station

• ย่านซาคาเอะ เป็นย่านธุรกิจการค้า มีห้างสรรพสินค้ามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใต้ดิน (central park) ที่เต็มไปด้วยร้านต่างๆ เช่น ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น, ร้านของใช้กระจุกกระจิก, ร้านซาลอนความงาม เป็นต้น ที่นี่กินบริเวณตั้งแต่สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ

• อาคารโอเอซิส 21 Oasis 21 แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ของวัยรุ่นนาโกย่า อาคารแห่งนี้รองรับสถานีขนส่งรถบัสของนาโงย่า พร้อมทั้งเป็นแหล่งร้านอาหาร และร้านค้ามากมาย หากมีการจัดกิจกรรมพิเศษก็มีพื้นที่สาธารณะ Milky Way Square นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับประชาชนทั่วไปได้เข้ามาใช้บริการสระน้ำขนาดใหญ่ที่ Water Spaceship roof อีกด้วย

* *อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย**

ที่พัก Hotel Centmain Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สี่ ปราสาทนาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ย่านช้อปปิ้งโอสุ - สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

เดินทางสู่ ปราสาทนาโกย่า Nagoya Castle สร้างขึ้นในยุคเริ่มต้นสมัยเอโดะ ภายในมีพิพิธภัณฑ์ที่ จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของปราสาท สวนหย่อมรอบปราสาทแบ่งเป็น 2 ชั้น คือคูเมือง และกำแพงป้อมปราการ ซึ่งเป็นจุดชมดอกซากุระบานในช่วงปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน จากนั้นนำท่านสู่ วัดโอสุคันนอน Osu Kannon Temple แรกเริ่มสร้างขึ้น ในจังหวัดกิฟุ และเนื่องจากได้รับความเสียหายจากอุทกภัยบ่อยครั้ง ดังนั้นจึงย้ายมาประดิษฐาน ณ เมืองนาโกย่า เป็นหนึ่งในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น โดยวัตถุประสงค์หลักของวัดแห่งนี้ คือการเคารพบูชารูปสลักไม้ของเทพคันนอน เทพแห่งความเมตตา ซึ่งแกะสลักโดยพระสงฆ์ Kobo Daishi ภายใต้ห้องโถงใหญ่ คือห้องสมุดชินปูคุจิ ที่จัดเก็บหนังสือภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน กว่า 15,000 เล่ม หนังสือเหล่านี้เป็นสมบัติของชาติ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงสำเนาที่เก่าแก่ที่สุดของพงศาวดารโคจิคิ ที่รวบรวมประวัติศาสตร์ต้นกำเนินของญี่ปุ่น จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้งโอสุ Osu Shopping Arcade ของเมืองนาโงย่า มีอายุประมาณ 400 กว่าปี มีร้านค้าน้อยใหญ่มากมายกว่า 1,200 ร้านค้าเรียงรายตลอดสองข้างทาง ประกอบด้วยอาหารและสินค้าทันสมัยไม่ว่าจะเป็นน้ำหอม, เสื้อผ้า, เครื่องสำอาง และร้องเท้าจากสารพัดยี่ห้อดังและที่สำคัญคือราคาถูกมาก นอกจากนี้แล้วยังเป็นแหล่งรวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ชุดคอสเพลย์, การ์ตูนอะนิเมะและสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย

**อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย**

จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า

16.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ639

21.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

19,888.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

อัตราค่าบริการและวันเดินทาง

วันเดินทาง  2562

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

บัส 34+1

01-04 มกราคม 2562

30,888.-

7,900.-

1

02-05 มกราคม 2562

26,888.-

7,900.-

1

03-06 มกราคม 2562

26,888.-

7,900.-

1

04-07 มกราคม 2562

26,888.-

7,900.-

1

05-08 มกราคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

06-09 มกราคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

07-10 มกราคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

08-11 มกราคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

09-12 มกราคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

10-13 มกราคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

11-14 มกราคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

12-15 มกราคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

13-16 มกราคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

14-17 มกราคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

15-18 มกราคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

16-19 มกราคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

17-20 มกราคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

18-21 มกราคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

19-22 มกราคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

20-23 มกราคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

21-24 มกราคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

22-25 มกราคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

23-26 มกราคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

24-27 มกราคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

25-28 มกราคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

26-29 มกราคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

27-30 มกราคม 2562

25,888.-

7,900.-

1

28-31 มกราคม 2562

23,888.-

7,900.-

1

29 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2562

24,888.-

7,900.-

1

30 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2562

24,888.-

7,900.-

1

31 มกราคม-03 กุมภาพันธ์ 2562

24,888.-

7,900.-

1

01-04 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

02-05 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

03-06 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

04-07 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

05-08 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

06-09 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

07-10 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

08-11 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

09-12 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

10-13 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

11-14 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

12-15 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

13-16 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

14-17 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

15-18 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

16-19 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

17-20 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

18-21 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

19-22 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

20-23 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

21-24 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

22-25 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

23-26 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

24-27 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

25-28 กุมภาพันธ์ 2562

23,888.-

7,900.-

1

26 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

27 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

28 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

01-04 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

02-05 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

03-06 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

04-07 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

05-08 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

06-09 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

07-10 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

08-11 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

09-12 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

10-13 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

11-14 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

12-15 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

13-16 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

14-17 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

15-18 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

16-19 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

17-20 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

18-21 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

19-22 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

20-23 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

21-24 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

22-25 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

23-26 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

24-27 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

25-28 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

26-29 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

27-30 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

28-31 มีนาคม 2562

24,888.-

7,900.-

1

29 มีนาคม-01 เมษายน 2562

24,888.-

7,900.-

1

30 มีนาคม-02 เมษายน 2562

24,888.-

7,900.-

1

** ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ

 ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,000 บาท/ทริป**

สำหรับลูกค้าท่านที่ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน  หักค่าตั๋วออก 6,000 บาท จากราคาทัวร์

 

 

 

 

 

                                   

Visitors: 457,216