Russia Siberia Baikal Lake 8Days 5Nts By EK - ZZFH ทัวร์รัสเซีย ไซบีเรีย ไบคาล มกราคม กุมภาพันธ์

ไม่พบสินค้า

                             

 

Russia Siberia Baikal Lake 8Days 5Nts By EK

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ถนนอารบัท จัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน
เมืองอีร์คุตส์ ไบคาลเลค เกาะโอลคอน แหลมบูร์คาน แหลมโคบอย

วันแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ
23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมบริการติดป้ายชื่อพร้อมริบบิ้นให้กับกระเป๋าทุกท่าน

วันที่สอง   สุวรรณภูมิ - ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัท – ระบำบัลเล่ต์
02.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
06.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
10.00 น. เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 133 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
14.20 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโว สหพันธรัฐรัสเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) ที่สร้างขึ้นโดย “พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1” ในปี 1839 และก็ดำเนินการสร้างกันนานถึง 45 ปีสวยงามอลังการตั้งแต่แรกเห็น ตัวอาคารสีขาวสะอาด ตัดกันด้วยยอดโดมสีทอง เป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและถวายแด่พระผู้เป็นเจ้าหลังจากที่รัสเซียรอดพ้นจากสงครามนโปเลียนแห่งฝรั่งเศสมาได้ จากนั้นเดินเที่ยวชม ถนนอารบัท ย่านถนนคนเดินที่จะมากมายไปด้วยร้านค้าร้านอาหาร ในย่านนี้เราจะได้เห็นศิลปินพร้อมงานศิลปะสวยๆ มากมายให้ชมและเลือกซื้อ และของที่ระลึกหลากหลายแบบก็มีให้เช่นกัน
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ชมการแสดง ระบำบัลเล่ต์ สุดอลังการ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Holiday Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – หอระฆังพระเจ้าอีวาน – สแปร์โรว์ฮิลล์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าชมภายใน พระราชวังเครมลิน (Kremlin Palace) สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์และเป็นหน้าเป็นตาของรัสเซียมายาวนาน ที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าอีวานที่ 3 ยิ่งใหญ่และสวยงามอย่างที่สุด พระราชวังเครมลินเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมที่สวยงามและยืนอายุมายาวนานกว่า 850 ปี มีบทบาทในหลายยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวังนอกเหนือจากจำนวนห้องใช้สอยถึง 700 ห้อง หอคอย 18 จุดและป้อมปราการที่มีความยาวประมาณ 2,235 เมตรสำหรับสังเกตการณ์ ภายหลังปรับเปลี่ยนให้เป็นที่ทำการของรัฐบาล และส่วนหนึ่งเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้คนทั่วไปเข้าชมได้ ที่บริเวณด้านนอกจะมี ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ ปืนใหญ่ที่ได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊คว่ามีปากกระบอกใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1586 เพื่อข่มขวัญศัตรูและเพื่อให้เป็นปืนใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสมชื่อ ด้านนอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 120 เซนติเมตร ตัวปืนยาว 5.34 เมตร มีน้ำหนักรวมถึง 40 ตัน และยังมีระฆังที่ใหญ่ที่สุดในโลกชื่อว่า ระฆังพระเจ้าซาร์ อยู่บนหอคอยพระเจ้าอีวานที่สูง 81 เมตร ระฆังใบนี้จึงถูกสร้างให้มีขนาดใหญ่มาก น้ำหนักรวมมากถึง 200 ตัน แต่ที่เห็นมุมหนึ่งมีชิ้นส่วนของระฆังแตกออกมา ซึ่งก็มีน้ำหนักมากถึง 11.5 ตัน ภายในบริเวณพระราชวังเครมลินเราจะได้เห็น โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ ด้วยการเป็นสถานที่จัดพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ของรัสเซียทุกพระองค์ ตัวอาคารโบสถ์มี 5 ชั้น ตกแต่งสวยงามทั้งด้านนอกและด้านใน ยิ่งด้านในนั้นมีภาพเฟรสโกและภาพไอคอนอยู่ด้วย สวยงามมากจริงๆ แน่นอนว่าคณะเราก็ไม่พลาดที่จะเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของมอสโคว์ ที่เก็บรวบรวมสมบัติล้ำค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอัญมณี เครื่องประดับ อาวุธ และงานศิลปะชั้นนำมากมาย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางต่อสู่จุดชมวิวเมืองที่สวยงามที่สุดในมอสโก สแปร์โรว์ ฮิลล์ (Sparrow Hills) หรืออีกชื่อคือ เลนินฮิลส์ เนื่องจากเป็นทำเลที่มองเห็นทัศนียภาพของเมืองได้ชัดเจนและเป็นมุมที่เลนินชื่นชอบมาก จึงเลือกจุดนี้เป็นที่ตั้งของบ้านพักส่วนตัว ปัจจุบันนอกจากจะเปิดรับนักท่องเที่ยวขึ้นมาชมวิวจุดเดียวกับเลนินในอดีตแล้ว ยังเป็นที่นิยมในการใช้เป็นมุมถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรัสเซียอีกด้วย
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่   มอสโก – ไซบีเรีย (อีร์คุตส์) – เกาะโอลคอน
เช้า นำท่านสู่ สนามบินโดโมเดโว เพื่อเดินทางสู่ เมืองอีร์คุตส์ (Irkutsk) โดยสายการบิน...... เที่ยวบินที่.....
(เนื่องจากประเทศรัสเซียเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักกระเป๋ามาก โดยกำหนดให้ผู้โดยสานแต่ละท่านมีน้ำหนักกระเป๋าได้ไม่เกิน 20 กก. ซึ่งบางครั้งอาจจะรวมกระเป๋าที่นำขึ้นเครื่อง นำมาชั่งรวมด้วย และหากน้ำหนักเกินกำหนดท่านต้องจ่ายค่าน้ำหนักเพิ่ม จึงขอให้ทุกท่านระวังและคำนวณเรื่องน้ำหนักของกระเป๋าด้วย)
เที่ยง รับประทานอาหาร บนเครื่องบิน (ใช้เวลาเดินทาง 5.30 ชม.)
ถึงเมือง อีร์คุตส์ (Irkutsk) เมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของ ไซบีเรีย (Siberia) เป็นเมืองที่แม้จะเพิ่งก่อตั้งอย่างเป็นทางการในศตวรรษที่ 16 แต่ก็เติบโตยิ่งใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการค้าขายแลกเปลี่ยนกับทางฝั่งประเทศจีน และเมื่อได้มีการสร้างทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียผ่านเมืองอีร์คุตส์ยิ่งทำให้เมืองพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันเมืองอีร์คุตส์น่าสนใจทั้งด้วยประวัติศาสตร์ของตัวเมืองเอง ทัศนียภาพสวยๆ ของภูเขาและหิมะที่รายล้อมเกือบตลอดทั้งปี และยังอยู่ไม่ไกลจาก ทะเลสาบไบคาล (Baikal Lake) ทะเลสาบน้ำจืดที่ได้ชื่อว่าทั้งเก่าที่สุดและลึกที่สุดในโลก ด้วยความลึกต่ำสุดถึง 1,640 เมตร ด้วยความยาวถึง 650 กิโลเมตร และกว้างประมาณ 50 กิโลเมตร ทำให้ทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพราะ 1 ใน 5 ของน้ำจืดเหนือผิวโลกมารวมกันอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้นี่เอง ยังไม่รวมถึงทัศนียภาพสวยของของทุ่งกว้างและภูเขาที่รายล้อมทำให้เป็นทะเลสาบที่สวยไม่แพ้ที่ไหนเลย แถมด้วยดีกรีการเป็นมรดกโลกด้วยแล้วทำให้เป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดมาเยี่ยมชม นำท่านเดินทางสู่ เกาะโอลคอน (Olkhon Island) เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนทะเลสาบไบคาล แม้จะเป็นเกาะเล็กๆ ที่เงียบสงบด้วยจำนวนประชากรน้อยกว่า 1,500 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิม แต่เกาะโอลคอนนี้กลับมากด้วยเสน่ห์ทางธรรมชาติที่ชวนให้สัมผัสและค้นหา ไม่ว่าจะเป็นถ้ำเก่าแก่ วิวสวยๆ ริมทะเลสาบ และหมู่บ้านชนพื้นเมือง
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า   แหลมโคบอย – แหลมบรูคาน – Kharantsy Island
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ แหลมโคบอย (Khoboy Cape) แหลมที่อยู่ ณ จุดเหนือสุดของเกาะโอลคอน โดยคำว่า โคบอย มาจากภาษาบูร์ยัต (Buryat) ภาษาท้องถิ่นโบราณที่แปลว่า “เขี้ยว” เพราะถ้าดูดีๆ แล้วแหลมแห่งนี้จะมีลักษณ์รูปร่างคล้ายเขี้ยวนั่นเอง ในอดีตนั้นแหลมโคบอยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวพื้นเมือง แต่ปัจจุบันแหลมโคบอยเป็นจุดชมวิวสวยๆ พร้อมบรรยากาศดีๆ แสนสดชื่น นำท่านสู่ แหลมบรูคาน (Burkhan Cape) ที่เป็นที่ตั้งของ โขดหินชามาน (Shaman Rock) แลนด์มาร์กสำคัญที่พลาดไม่ได้บนเกาะโอลคอนแห่งนี้ ตัวโขดหินนั้นมีความสูงถึง 42 เมตร และมีโพรงถ้ำอยู่ภายใน โขดหินชามานเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพื้นเมือง เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมและบูชายัญของหมอผีในสมัยโบราณ และแน่นอนว่าวิวทิวทัศน์โดยรอบนั้นสวยและงดงามมาก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านสู่ Kharantsy Island ที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของเกาะโอลคอน ให้ท่านได้ถ่ายรูปและชมธรรมชาติของวิวริมทะเลสาบในอีกมุมกันอย่างเต็มที่ และที่ Kharantsy Island นี้ยังเป็นที่ตั้งของถ้ำน้ำแข็งริมทะเลสาบที่สวยและโดดเด่นกว่าที่อื่นด้วยน้ำแข็งที่มีลักษณะเหมือนหินงอกหินย้อยทั่วทั้งถ้ำ
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Park Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก   อีร์คุตส์ – Les-Ord Meeting Shaman
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางกลับสู่เมือง อีร์คุตส์ (Irkutsk)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ Les-ord Meeting Shaman เพื่อสัมผัสกับวิธีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบูร์ยัตดั้งเดิม ชมการใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติ และการรักษาไว้ซึ่งศาสนาและพิธีกรรมเก่าแก่ มีการนับถือ ชามาน หรือหมอผีผู้วิเศษตามความเชื่อตั้งแต่โบราณ
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Park Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด   อีร์คุตส์ – โบสถ์คาซาน – จัตุรัส 130
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม โบสถ์คาซาน (Kazan Church) โบสถ์สีแดงอิฐหลังคาสีแดงแห่งนี้เป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์นิกายออโธดอกซ์ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1885 ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 7 ปี มีความโดดเด่นทั้งในด้านสถาปัตยกรรมและศิลปะ ตัวโบสถ์ออกแบบมาในสไตล์ไบแซนไทน์ ด้านในตกแต่งด้วยภาพวาดแบบเฟรสโก้ เรียกได้ว่างดงามน่าชมทั้งภายนอกและภายในทีเดียว นำท่านสู่ 130 สแควร์ (130 Square) ถนนสุดฮิตของเมืองอีร์คุตส์ที่เราจะได้เห็นได้ชมอาคารบ้านเรือนในสไตล์ไซบีเรียนจากยุคศตวรรษที่ 18-19 ที่คงสเน่ห์และเอกลักษณ์ของไซบีเรียนเอาไว้ได้อย่างดี นอกจากนี้บริเวณถนนเส้นนี้ยังมากไปด้วย ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านขายของที่ระลึก และร้านค้าอื่นๆ อีกมากมายให้ได้ชมแล้วเลือกซื้อเลือกช้อปกันอย่างเต็มที่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ สนามบินอีร์คุตส์ เพื่อเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) โดยสายการบิน...... เที่ยวบินที่.....
(เนื่องจากประเทศรัสเซียเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักกระเป๋ามาก โดยกำหนดให้ผู้โดยสานแต่ละท่านมีน้ำหนักกระเป๋าได้ไม่เกิน 20 กก. ซึ่งบางครั้งอาจจะรวมกระเป๋าที่นำขึ้นเครื่อง นำมาชั่งรวมด้วย และหากน้ำหนักเกินกำหนดท่านต้องจ่ายค่าน้ำหนักเพิ่ม จึงขอให้ทุกท่านระวังและคำนวณเรื่องน้ำหนักของกระเป๋าด้วย)
...........น.ออกเดินทางสู่ มอสโคว์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม. 30 นาที)
...........น.เดินทางถึง มอสโคว์ (Moscow)
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน
23.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 132 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่แปด ดูไบ – กรุงเทพฯ
06.15 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
09.30 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 372 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ และ วันเดินทาง

 

วันเดินทาง  2562

                ราคา

​มกราคม

16-23 มกราคม

17-24 มกราคม

18-25 มกราคม

79,900

กุมภาพันธ์

22 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม

27 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม

 

 เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียง​ลดท่านละ​ 2,000​ บาท
​​พักเดี่ยว ​​​​เพิ่มท่านละ​ 10,000​บาท

 

Visitors: 478,433