ทัวร์สิงคโปร์ 3วัน 2คืน Singpore So Shiok บิน SL-ZZSP พ.ค.-ต.ค.62 เที่ยวสิงคโปร์ ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina เดินทาง พฤษภาคม มิถุนายน สิงหาคม กันยายน ตุลาคม

รหัสสินค้า : HMT-ZZSP-SIN3D-SO SHIOK-SL

ทัวร์ :สิงคโปร์ 3วัน 2คืน ( Singpore So Shiok )

สายการบิน : ไลอ้อนแอร์ ( SL)

ช่วงเวลาเดินทาง : พฤษภาคม - ตุลาคม 2562

ราคา :เริ่มต้น 9,999 บาท

 รายละเอียด :ชม THE JEWEL CHANGI ที่สุดแห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม เข้าชม GARDEN BY THE BAY ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพร เจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้ง ออร์ชาร์ด  

**ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ( สำหรับ Option B )

พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋ 

**หมายเหตุ กรุณาเช็กที่นั่งว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง**

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

9,999.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

      
      
               

ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2คืน SINGAPORE SO SHIOK!!
By Thai Lion Air (SL)  บิน
ไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า
*ชม THE JEWEL CHANGI ที่สุดแห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม
*พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวมอาหารเช้าแบบ ABF บริการ
*เข้าชม GARDEN BY THE BAY
*ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (Optional)
*ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
* ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
*ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด  
*พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต๋
* รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

วันแรก  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง- GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์  (-/L/D)

04.30 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Thai Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
07.40 น.   เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL100
11.20น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารBOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว
จากนั้นนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก ผ่านชม“Elephant Statue” รูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรกนำท่านถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน
สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่ามีทัศนียภาพที่สายงาม
โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน 
ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ นำท่านแวะชม  น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากคำในภาษาจีน แปลว่าความสำเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ำพุ และได้สัมผัสน้ำจะพบโชคดีและ ร่ำรวยตลอดปี
บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Templeวัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ทั้งชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ในองค์เจ้าแม่กวนอิมนั้น  มาจากคนที่มาไหว้ขอพรแล้วประสบความสำเร็จนั่นเอง วัดนี้สร้างขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 1884 โดยคนจีนที่อพยพมาตั้งรกรากอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม และใช้เป็นศูนย์กลางสำหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เรื่องราวต่าง ๆ จนกระทั่งเกิดสงครามโลก บริเวณแห่งนี้ถูกระเบิดโจมตีพังพินาศไปตามๆ กัน แต่ปาฏิหาริย์อย่างยิ่งที่สถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้กลับไม่ได้รับความเสียหายใดๆจากระเบิดครั้งนั้นเลย ทำให้หลายคนเชื่อว่าเป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ หรือปาฏิหาริย์ 
จากนั้นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree  คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree 8 SGD (208 บาท) และ 2Domes 28 SGD (700 บาท)
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย อาหารท้องถิ่น ร้านนี้เริ่มต้นตำนานความอร่อยในปี 1966 ก่อตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี้ ก็ 40 กว่าปี
จากนั้นอิสระท่านที่ “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 23 SGD ประมาณ 600 บาท) ป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย สำหรับนักชอปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada,Burberry, Cartier
20.00 น  ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อว่า Wonder FullLight การแสดงนี้ จัดขึ้นที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็นลานที่นั่งหันหน้าออกทางอ่าว Marina
จากนั้นเข้าสู่ที่พัก Quality Hotel // Hotel Re // Link Hotel // Marrison  หรือเทียบเท่า 3 ดาว++
(บริการน้ำดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF) 

วันที่สอง   เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
**Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-)
**Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + THE JEWEL CHANGI (B/-/-)

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
**สำหรับ Option A “Free & Easy” :  ราคาเริ่มต้น 9,999 .-(B/-/-)
>>ไม่มีรถและไกด์บริการ : **อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย รับแผนที่และสอบถามข้อมูลการเดินทางจากหัวหน้าทัวร์**

**สำหรับ Option B : ราคาเริ่มต้น 11,999 .- (B/-/-)
>>รวมบัตรสวนสนุกยูนิเวอร์แซล : 
มีรถและไกด์บริการ
**รถโค้ชนำท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของเกาะเซ็นโตซ่าอาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซลแล้ว)
***กรณีเข้ายูนิเวอร์แซล คืนเงิน 1,500 บาท/ผู้ใหญ่ และ 1,200 บาท/เด็ก
***ต้องแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 72 ชั่วโมงเท่านั้น หลังจากวันออกเดินทางไม่สามารถคืนเงินได้ ในทุกกรณี***
***(อิสระอาหารกลางวัน+ค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวสวนสนุก)***
ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ ที่สุด    ของรถไฟเหาะรางคู่ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจำลองจากซีรี่ย์ชื่อดังแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์  หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย
โซนอียิปต์โบราณพบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูง  และความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในท่ามกลางความมืด  มาทำให้คุณขนลุกซู่! โดยไม่รู้ตัว    
โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์หรือดินแดนจุลสิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์หากใครล่วงล้ำเข้าเขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตายของเหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์เวิลด์ !!
โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนำจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องมาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์,มาร์ตี้,เมลแมนและกลอเลียที่คอยต้อนรับคุณเข้าสู่ป่าทึบแห่งนี้โซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจำลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษไลท์!คาเมร่า! แอคชั่น!สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก
โซนฮอลลีวู้ด พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนนแห่งนี้ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั้งแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์พร้อมทั้งชมภาพยนตร์ 4มิติ เรื่องเชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นอกจากที่นี้เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีมุม ลดความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทาง เฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ !!!
*** Optional TourS.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park (สามารถซื้อ Optional บัตร Sea. Aquarium ได้ในราคา ผู้ใหญ่ 39 SGD / เด็ก อายุต่ำกว่า 12ปี 29 SGD)  
จัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้ำ สามารถบรรจุน้ำเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ำกว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้จำลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก
18.00 น.  ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
19.00 น.  พิเศษ !! นำท่านชม THE JEWEL CHANGIตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้งศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง และการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล้ำสมัยในแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบชื่อดังอย่าง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบเทอร์มินอลแห่งนี้
THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน้ำตกยักษ์ (Rain Votex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ำไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ำวนขนาดใหญ่ด้านล่าง
จากนั้นเข้าสู่ที่พัก Quality Hotel // Hotel Re // Link Hotel // Marrison  หรือเทียบเท่า 3 ดาว++
(บริการน้ำดื่ม / WIFI ที่ห้องพักและรวมอาหารเช้าแบบ ABF)       

วันที่สาม  Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ –  ย่านลิตเติ้ลอินเดีย  -ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/-/-)

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop)ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมาย อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ของฝากมากมาย ฯลฯ
นำท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี   ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม พร้อมเดินเล่นช้อปปิ้ง ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม.
***(อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)***
นำท่านเดินทางไปยังย่านลิตเติ้ลอินเดียสัมผัสบรรยากาศสีสันแห่งวัฒนธรรมของชาวอินเดียตามชื่อบอก ใครมาย่านนี้อาจจะนึกว่ากำลังเที่ยวอยู่ในประเทศอินเดีย ไม่ใช่สิงคโปร์ โดยมีอาคารบ้านเรือนต่างๆในสไตล์โคโรเนียลถูกนำมาทาสีสดๆให้ดูสวยงามแปลกตาในสมัยก่อนเป็นสถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งของต่างๆ ตั้งแต่เสื้อผ้า ดอกไม้ สนามแข่งม้า ให้ท่านได้ใช้เวลาถ่ายรูปเก็บเป็นความทรงจำประมาณ 30 นาที  
รถโค้ชนำท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนมรุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนำมาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกลำจะ ต้องมาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย
17.30 น.  ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี
20.30 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL105
22.05 น.  เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ และ วันเดินทาง

เดินทาง พฤษภาคม 2562

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน

Option B
FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ

SL100
07.40-11.20
SL105
20.30-22.05

2-4 MAY 2019
วันพระบรมราชาภิเษก

12,999.-

14,999.-

-3,700.-

4,500.-

3-5 MAY 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

4-6 MAY 2019
วันพระบรมราชาภิเษก

12,999.-

14,999.-

-3,700.-

4,500.-

5-7 MAY 2019
วันพระบรมราชาภิเษก

12,999.-

14,999.-

-3,700.-

4,500.-

9-11 MAY 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

10-12  MAY 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

11-13  MAY 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

12-14  MAY 2019

9,999.-

11,999.-

-3,700.-

4,500.-

17-19  MAY 2019
วันหยุดวิสาขบูชา

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

4,500.-

18-20  MAY 2019
วันหยุดวิสาขบูชา

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

4,500.-

23-25  MAY 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

24-26  MAY 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

25-27  MAY 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

26-28  MAY 2019

9,999.-

11,999.-

-3,700.-

4,500.-

30 MAY – 1 JUNE

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

31 MAY – 2 JUNE

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

เดินทาง มิถุนายน 2562

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์

พักเดี่ยว

Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน

Option B
FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ

SL100
07.40-11.20
SL105
20.30-22.05

1-3 JUNE 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

2-4 JUNE 2019

9,999.-

11,999.-

-3,700.-

4,500.-

6-8 JUNE 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

7-9 JUNE 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

8-10 JUNE 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

9-11 JUNE 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

13-15 JUNE 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

14-16 JUNE 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

15-17 JUNE 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

16-18 JUNE 2019

9,999.-

11,999.-

-3,700.-

4,500.-

20-22 JUNE 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

21-23 JUNE 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

22-24 JUNE 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

23-25 JUNE 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

27-29 JUNE 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

28-30 JUNE 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

29 JUNE – 1 JULY

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

30 JUNE – 2 JULY

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

เดินทาง กรกฎาคม 2562

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์

พักเดี่ยว

Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน

Option B
FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ

SL100
07.40-11.20
SL105
20.30-22.05

4-6 JUL 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

5-7 JUL 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

6-8 JUL 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

7-9 JUL 2019

9,999.-

11,999.-

-3,700.-

4,500.-

11-13 JUL 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

12-14 JUL 2019 วันหยุดเข้าพรรษา

12,999.-

14,999.-

-3,700.-

4,500.-

13-15 JUL 2019 วันหยุดเข้าพรรษา

12,999.-

14,999.-

-3,700.-

4,500.-

14-16 JUL 2019 วันหยุดเข้าพรรษา

12,999.-

14,999.-

-3,700.-

4,500.-

15-17 JUL 2019 วันหยุดเข้าพรรษา

12,999.-

14,999.-

-3,700.-

4,500.-

18-20 JUL 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

19-21 JUL 2019

11,999.-

13,999.-

-3,700.-

4,500.-

20-22 JUL 2019

11,999.-

13,999.-

-3,700.-

4,500.-

21-23 JUL 2019

11,999.-

13,999.-

-3,700.-

4,500.-

26-28 JUL 2019 วันเฉลิมพระชมม์พรรษา ร.10

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

4,500.-

27-29 JUL 2019 วันเฉลิมพระชมม์พรรษา ร.10

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

4,500.-

เดินทาง สิงหาคม 2562

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์

พักเดี่ยว

Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน

Option B
FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ

SL100
07.40-11.20
SL105
20.30-22.05

1-3 AUG 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

2-4 AUG 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

3-5 AUG 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

4-6 AUG 2019

9,999.-

11,999.-

-3,700.-

4,500.-

9-11 AUG 2019 วันแม่แห่งชาติ

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

4,500.-

10-12 AUG 2019 วันแม่แห่งชาติ

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

4,500.-

15-17 AUG 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

16-18 AUG 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

17-19 AUG 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

18-20 AUG 2019

9,999.-

11,999.-

-3,700.-

4,500.-

22-24 AUG 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

23-25 AUG 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

24-26 AUG 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

29-31 AUG 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

30 AUG – 1 SEP

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

31 AUG – 2 SEP

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

เดินทาง กันยายน 2562

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์

พักเดี่ยว

Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน

Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ

SL100
07.40-11.20
SL105
20.30-22.05

1-3 SEP 2019

9,999.-

11,999.-

-3,700.-

4,500.-

5-7 SEP 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

6-8 SEP 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

7-9 SEP 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

8-10 SEP 2019

9,999.-

11,999.-

-3,700.-

4,500.-

12-14 SEP 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

13-15 SEP 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

14-16 SEP 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

15-17 SEP 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

26-28 SEP 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

27-29 SEP 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

28-30 SEP 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

29 SEP – 1 OCT

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

เดินทาง ตุลาคม 2562

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์

พักเดี่ยว

Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน

Option B
FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ

 

SL100
07.40-11.20
SL105
20.30-22.05

1-3 OCT 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

2-4 OCT 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

3-5 OCT 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

4-6 OCT 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

5-7 OCT 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

6-8 OCT 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

7-9 OCT 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

8-10 OCT 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

9-11 OCT 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

10-12 OCT 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

11-13 OCT 2019 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

4,500.-

12-14 OCT 2019 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

4,500.-

15-17 OCT 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

16-18 OCT 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
07.40-11.20
SL105
20.30-22.05

17-19 OCT 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

18-20 OCT 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

19-21 OCT 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

20-22 OCT 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

21-23 OCT 2019 วันปิยมหาราช

12,999.-

14,999.-

-3,700.-

4,500.-

22-24 OCT 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

24-26 OCT 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

25-27 OCT 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

26-28 OCT 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

27-29 OCT 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

28-30 OCT 2019

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

-เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)   มีเตียงลด 500 บาท
-เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท
-ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี  ราคา 3,000 บาท

Visitors: 500,127