อิตาลีตอนใต้ (เกาะคาปรี) 7 วัน 4 คืน บิน EY-ZZWT ทัวร์ยุโรป มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

SKU : HMT-ZZWT-WEY1207F

ทัวร์ :อิตาลีใต้ (เกาะคาปรี) 7 วัน 4 คืน

สายการบิน :เอทิฮัด (EY)

ช่วงเวลาเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2562

ราคา :48,900 บาท

 รายละเอียด :กาแซร์ตา พระราชวังกาแซร์ตา(มรดกโลก) นาโปลี เปียสซา เดล เพิลบิสซิโต คาสเตล นัวร์โว เกาะคาปรี ถ้ำบลูกรอตโต้ อามาลฟี โคสต์ ซอร์เรนโต เมืองปอมเปอี ช้อปปิ้งที่ La Reggia Designer Outlet โรม วาติกัน วิหารเซนต์ปีเตอร์ น้ำพุเทรวี วิหารเพนธีออน ช้อปปิ้งย่านบันไดสเปน

**หมายเหตุ กรุณาเช็กที่นั่งว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง** 

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

48,900.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                             

 

อิตาลีตอนใต้ (เกาะคาปรี) 7 วัน 4 คืน บิน EY 

กำหนดการเดินทาง: พฤศจิกายน 2561: 01-07, 08-14, 20-28 // ธันวาคม 2561: 01-07, 05-11,
มกราคม 2562: 16-22, 17-23, 31 ม.ค - 06 ก.พ. // กุมภาพันธ์ 2562: 06-12, 12-18, 21-27,
มีนาคม 2562: 07-13, 15-21, 23-28
(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที่แรก   สนามบินสุวรรณภูมิ
17.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว Q เคาน์เตอร์สายการบินเอทิฮัด แอร์ไลน์ส ประตู 8-9 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
20.45 น. เหิรฟ้าสู่กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY401

วันที่สอง   โรม – กาแซร์ตา – พระราชวังกาแซร์ตา (มรดกโลก) – นาโปลี – ชมเมือง
00.05 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐ อาหรับ อิมิเรสท์ นำท่านต่อเครื่อง
02.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY085
06.20 น. เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติกรุงโรม ประเทศอิตาลี นำท่านผ่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองกาแซร์ตา “Caserta”(198 กม.)เมืองหลวงแห่งจังหวัดกาแซร์ตา แห่งแคว้นคัมปาเนียของอิตาลี
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเข้าชมพระราชวังกาแซร์ตา (Palace of Caserta) อดีตพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งเนเปิลส์แห่งราชวงศ์บูร์บง หนึ่งในพระราชวังแบบบาโรกที่ใหญ่ที่สุดที่สร้างขึ้นในยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 18 พระราชวังแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก ในปี ค.ศ.1997 ในฐานะที่เป็นงานชิ้นเลิศของยุคบาโรก จากนั้น เดินทางสู่เมืองเนเปิลส์ “Naples” หรือ นาโปลี “Napoli” (35 กม.) เมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะบริเวณใจกลางของเมืองเนเปิลส์ยังเป็นศูนย์กลางเมืองทางประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก (Unesco) ให้เป็นมรดกโลก ในปี 1995 ชม เปียสซา เดล เพิลบิสซิโต (Piazza del Plebiscito) หนึ่งในจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองเนเปิลส์ ถูกล้อมรอบไปด้วยเหล่าอาคารสถานที่ที่มีความสำคัญของเมือง เช่น พระบรมมหาราชวัง (Royal Palace of Naples) อดีตที่พำนักของกษัตริย์แห่งราชวงศ์บูร์บง ชมคาสเตล นัวร์โว (Castel Nuovo) หรือ นิวคาสเซิ่ล (New Castle) ปราสาทยุคกลางที่มีชื่อเสียงของเมืองเนเปิลส์ โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในปี 1282 ชม เคียซาดิฟรานเชสโกดิเปาลา (Chiesa di San Francesco di Paola) เป็นคริสตจักรที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ เซนต์ฟรานซิสแห่งเปาลา (Saint Francis of Paola) สร้างแล้วเสร็จในปี 1816 ตัวอาคารสร้างเลียนแบบวิหารแพนทีออน (Pantheon) ในกรุงโรม โดยมีโดม สูงประมาณ 53 เมตร
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่: HOLIDAY HOTEL NAPOLI หรือเทียบเท่า

วันที่สาม   นาโปลี – นั่งเรือเที่ยวเกาะคาปรี – ถ้ำบลูกรอตโต้ – นาโปลี
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เกาะคาปรี CAPRI โดยเรือเจ๊ตฟรอย นำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์อันสวยงามของเกาะคาปรี ท่ามกลางท้องฟ้าสีคราม นำท่านชมความงามของถ้ำบลูกรอตโต้ (Grotto Azzurra)) ถ้ำนี้ถูกค้นพบเมื่อปี 1826 เป็นถ้ำที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเล มีความยาประมาณ 60 เมตร ทางเข้าถ้ำสูงจากระดับน้ำทะเลเพียงเมตรเศษๆ (ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเที่ยวถ้ำบลูกรอตโต ในกรณีที่สภาพอากาศไม่อำนวยหรือเหมาะสมกับล่องเรือเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน)
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านได้เดินเล่นชมเมืองคาปรี สถานที่ตากอากาศของชนชั้นสูงมาตั้งแต่สมัยโรมันเรืองอำนาจ และยังคงไว้ซึ่งมนต์เสน่ห์แห่งความงามมาจนถึงทุกวันนี้ สิ่งสะท้อนความงดงามของเกาะคาปรี เข้าสู่จัตุรัสอุมแบร์โต (Piazza Umberto) ศูนย์กลางของเมืองคาปรีที่สวยงามมีถนนแคบ หรือตรอกซอกซอยต่างมากมาย มีร้านค้าแบรนด์เนม ร้านพิซซ่า ร้านไอศกรีม ร้านขายน้ำผลไม้ อิสระกับการเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่ฝั่งนาโปลีโดยเรือโดยเรือเจ๊ตฟรอย
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่: HOLIDAY HOTEL NAPOLI หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ นาโปลี – ชายฝั่งอามาลฟี โคสต์ – ซอร์เรนโต – นาโปลี
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ แคว้นแคมพาเนีย (CAMPANIA) แคว้นทางตอนใต้ของประเทศอิตาลี เพื่อนำท่าน เลียบชายฝั่ง AMALFI COAST ชายฝั่งทางตอนใต้ของคาบสมุทรซอร์เรนตีเนของอิตาลี ซี่งได้รับการยกย่องว่าเป็นชายฝั่งที่สวยที่สุดในยุโรปและได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก เดินทางถึงเมืองชายฝั่งอามาลฟี AMALFI เป็นเมืองที่เคยมีอำนาจทางทะเล สมญานามว่า QUEEN OF MEDITERRANEAN ชมด้านนอกวิหารแห่งนักบุญแอนเดรีย ซึ่งเป็นวิหารที่มีความสำคัญเพราะเป็นที่ประทับของบิชอป ด้านหน้าของวิหารตกแต่งด้วยสีสันสวยงาม และบันไดที่มีขนาดใหญ่ อันเป็นผลงานศิลปะแบบลอมบาร์ด – นอร์แมน (LOMBARD-NORMAN STYLES) หอระฆังสร้างในปี ค.ศ.1276 และได้รับการบูรณะในปี ค.ศ. 1768 อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง และซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองซอร์เรนโต (SORRENTO) (15 กิโลเมตร) ที่มาของเพลง “คัมแบค ทู ซอร์เรนโต” และเป็นบ้านเกิดของ เอนริโก คารูโซ (ENRICO CARUSO) นักร้องโอเปราชื่อดัง เป็นเมืองในฝันที่งดงามล้ำเลิศ เมืองที่มีทัศนียภาพสวยงาม โดยเฉพาะเวลาตอนที่พระอาทิตย์จะลับขอบฟ้า เดินทางถึงเมืองซอร์เรนโต
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่: HOLIDAY HOTEL NAPOLI หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ปอมเปอี – ช้อปปิ้งเอาท์เลท – โรม
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองปอมเปอี นำชมเมืองโบราณ 2,000 ปี ที่ถูกทำลายโดยลาวาของภูเขาไฟ วิโซเวียส ซึ่งภูเขาไฟลูกนี้ระเบิดเอาดินโคลนเถ้าถ่าน และหินละลายทับถมจมลงไปในดินในชั่วเวลาไม่กี่นาทีเมื่อ ค.ศ.119 ต่อมาได้มีการฟื้นฟูศึกษาประวัติศาสตร์โบราณปอมเปอีขึ้น และในปี ค.ศ.1748 ได้พบร่องรอยของซากเมือง เมื่อรื้อดินที่ทับถมออกมาหมดแล้วก็พบซากเมืองที่ใหญ่โต และสร้างด้วยหินอย่างแข็งแรง บางแห่งพบ “ ซากชาวปอมเปเอียน และสัตว์เลี้ยงของเขาที่ตายกลายเป็นหินยังคงสภาพเดิมทุกประการ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ La Reggia Designer Outlet
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ La Reggia Designer Outlet ศูนย์เอาท์เล็ทที่ใหญ่และมีสินค้าหลากหลายที่สุด มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม อาทิเช่น Burberry, Calvin Klein, D&G, DKNY, Bally Mulberry, Paul Smith, POLO ฯลฯ จากนั้นเดินทางกลับสู่กรุงโรม
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : NOVOTEL HOTEL / MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก โรม - วาติกัน – วิหารเซนต์ปีเตอร์ – น้ำพุเทรวี – วิหารเพนธีออน – ย่านบันไดสเปน
เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่ นครรัฐวาติกัน “ประเทศเอกราช” หรือ “รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก” ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ St.Peter's Basilica สถานที่ศักดิ์สิทธ์ของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่มีขนาด “ใหญ่ที่สุดในโลก” ได้รับการออกแบบโดย “ไมเคิลแองเจลโล” ภายในมหาวิหารประดับประดาไปด้วยงานศิลปะชิ้นเอกมากมาย อาทิเช่น “ปิเอต้า” (The Pieta) ซึ่งเป็นผลงานของไมเคิล แองเจโล จากนั้นชมด้านนอก “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่นี้ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกของชาวโรมันโบราณ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเข้าสู่ย่านเขตเมืองเก่าชมความสวยงามของน้ำพุเทรวี่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของกรุงโรม น้ำพุแห่งนี้ เริ่มเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่อง "Three Coins in the Fountain" ชมวิหารแพนธีออน สถาปัตยกรรมจากยุคโรมันที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศอิตาลี มีอายุเก่าแก่ประมาณ 2,000 กว่าปี จากนั้นเดินทางสู่ “ย่านบันไดสเปน” สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงโรม ซึ่งบริเวณนี้เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโรมันที่สวยงามและร้านขายของที่ระลึกแบรนด์เนมชื่อดังนานาชนิด มีเวลาให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมือง หรือช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
....... นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินฟูมิชิโน่
22.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองอาบู ดาบี ประเทศอิมิเรสต์ โดยสายการบินเอทีฮัด แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ EY084

วันที่เจ็ด สนามบินสุวรรณภูมิ
06.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ กรุงอาบู ดาบี ประเทศอิมิเรสต์
08.55 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอทีฮัด แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ EY408
18.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ และ วันเดินทาง

ออกเดินทางช่วง

ผู้ใหญ่พัก

ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า

12 ปี พักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

( มีเตียงเสริม )

พักท่านเดียว

จ่ายเพิ่ม

 

พ.ย. 2561-มี.ค. 2562

48,900

48,900

48,900

14,900

 ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ


Visitors: 457,683