Special ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 4 วัน 3 คีน บิน XW -G003 ทัวร์จีน ปักกิ่่ง มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

SKU : HMT-G003-TSNXW001

ทัวร์ : Special ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 4 วัน 3 คีน 

สายการบิน :นกสกู๊ต แอร์ไลน์( XW)

ช่วงเวลาเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2562

ราคา :เริ่มต้น 13,888 บาท

 รายละเอียด :กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน โชว์กายกรรมปักกิ่ง

พิเศษ!! : เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล และอาหารสูตรกวางตุ้ง

**หมายเหตุ กรุณาเช็กที่นั่งว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง**

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

13,888.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                             

 

Special ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 4 วัน 3 คีน บิน XW

•ชมหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน)
•เที่ยวครบไฮไลท์ พระราชวังกู้กง และพระราชวังฤดูร้อน อวี้เหอหยวน
•ชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสประจำเมือง สัญลักษณ์ของศูนย์กลางการปกครองแผ่นดินจีน
•ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง ที่เป็นตำนานและมีชื่อเสียงด้วยชุดการแสดงที่สนุกและหวาดเสียว
•เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล และอาหารสูตรกวางตุ้ง


โปรแกรมการเดินทาง
วันที่แรก   กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เทียนสิน(สนามบินเทียนสินบินไห่) (11.30 – 17.00) – ปักกิ่ง (โดยรถไฟความเร็วสูง)
08.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 4 สายการบินนกสกู๊ต (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
11.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเทียนสินบินไห่ เมืองเทียนสิน โดยสายการบิน นกสกู๊ตเที่ยวบินที่ XW880 (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
17.00 น. เดินทางถึง สนามบินเทียนสินบินไห่ เมืองเทียนสิน จากนั้นนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร เพื่อรับประทานอาหาร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านออกเดินทางสู่สถานีรถไฟ เพื่อเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง
พักที่ YIFU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สอง   จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – พระราชวังฤดูร้อน – ผลิตภัณฑ์ไข่มุก – ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ชมกายกรรมปักกิ่ง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง ความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรีย์วีรชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจีนทางฝั่งตะวันออก นอกจากนี้ทางด้านทิศใต้ยังมีหอรำลึกท่านประธานเหมาและหอประตูเจิ้งหยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน ให้ท่านเดินสู่ พระราชวังกู้กง สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘จื่อจิ้นเฉิง’ ซึ่งแปลว่า ‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุที่เรียกพระราชวังต้องห้ามเนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ที่ต้องห้าม’ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปได้ จากนั้นนำท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก ไข่มุก ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน เช่น เครื่องประดับจากไข่มุก ครีมไข่มุก ผงไข่มุก เป็นต้น
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่งเป็นพระราชอุทยานที่มีทัศนียภาพที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 290 เฮกต้าร์ ประกอบด้วยเนื้อที่ที่เป็นนํ้า 3 ส่วน เนื้อที่ที่เป็นดิน 1 ส่วน ประกอบด้วยสองส่วนคือ เขา “ว่านโซ่วซาน” และทะเลสาบ “คุนหมิงหู” บนเขาว่านโซ่วซานได้สร้างวิหาร ตำหนัก พลับพลา และเก๋งจีนอันงดงามไว้หลายรูปหลายแบบตั้งอยู่ลดหลั่นรับกันกับภูมิภาพ ที่เชิงเขามีระเบียงทางเดินที่มีระยะทางไกลถึง 728เมตร ลัดเลาะไปตามริมทะเลสาบคุนหมิง ในทะเลสาบคุนหมิงมีเกาะเล็กๆ เกาะหนึ่ง มีสะพาน 17 โค้งอันสวยงามเชื่อมติดกับฝั่งทั่วทั้งอุทยานจัดไว้ได้สัดส่วนงดงามตระการตา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของศิลปะในการสร้างอุทยานของจีน นำท่านแวะชม ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา เป็นสินค้าของใช้ต่างๆในบ้านที่ทำมาจากผลิตภัณฑ์ยางพารา ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

นำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง การแสดงโชว์กายกรรมที่ตื่นเต้น ระทึกใจ พร้อมแสง สี เสียง กายกรรมปักกิ่งเป็นการแสดงผสมผสาน ทั้งหวาดเสียวและตื่นเต้น หลากหลายชุดการแสดง และการแสดงจะแตกต่างกันไป โชว์ความสามารถหลายๆ ด้าน เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงสิ่งของ กายกรรมผาดโผนบนที่สูง แต่ไฮไลน์คือการขับมอเตอร์ไซค์มากกว่า 4 คัน ในลูกโลกด้วยความเร็วในพื้นที่จำกัดท่านไม่ควรพลาดชมกายกรรมปักกิ่งที่มีชื่อเสียงก้องโลก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร.
พักที่ YIFU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม    ศูนย์อัญมณีหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – ศูนย์การแพทย์จีนแผนโบราณ – ผ่านชมสนามกีฬารังนก – พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
จากนั้นแวะชม ร้านหยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน เป็นกำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆของจีนสมัยโบราณสร้างในสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครั้งแรก กำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์กหลังจากนั้นยังมีการสร้างกำแพงต่ออีกหลายครั้งด้วยกันแต่ ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่ากำแพงเมืองจีนได้สำเร็จมีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางด้วย เชื่อกันว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นกำแพงเมืองจีนได้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม ยาบัวหิมะ ที่สรรพคุณในการแก้แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกเป็นที่พิสูจน์สรรพคุณมาแล้วหลายๆ เหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้ร่างกายสามารถใช้ยานี้ทาลดอาการพองหรือแสบร้อนได้ นำท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก สนามกีฬาโอลิมปิกรังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” พยายามให้เอื้ออำนวยต่อสิ่งแวดล้อม ในสนามจุได้ 91,000 ที่นั่ง ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ ”รังนก” ที่มีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนกิ่งไม้เพดานและผนังอาคารที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดงดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีน ซึ่งให้กลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก ผ่านชมสระว่ายน้ำแห่งชาติสระว่ายน้ำแห่งชาติ สร้างขึ้นเหนือจินตนาการคล้าย “ก้อนน้ำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่” ซึ่ง PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอนทำเป็นโครงร่าง เน้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้ดูเหมือนน้ำที่สุดและใช้เทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟิสิกส์จาก Dublin’s Trinity College ที่ทำให้กำแพงอาคารดูเหมือนฟองน้ำที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ ชมรูปศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงความกว้าง สูง และลึกแบบ 3 มิติ แม้ว่าจะเป็นเพียงรูปธรรมดาก็ตาม นอกจากนี้ ในรูปยังมีแสงและเงาจนทำให้ดูเหมือนจริงและแตกต่างจากงานศิลปะอื่นๆ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ YIFU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่  ศูนย์เครื่องรางปี่เซียะ – ตลาดรัสเซีย – เทียนสิน (สนามบินเทียนสินบินไห่) – กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง)(18.15-22.20)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านชม ศูนย์ปี่เซียะ เครื่องรางนำโชคตามความเชื่อของชาวจีน คุณสมบัติหรือคุณประโยชน์ของเทพปี่เซียะหรือผีซิ่วในอดีต ถือว่า เป็นความลับที่รู้กันภายในของคนชั้นสูงของจีน ว่าเป็นเทพเรียกทรัพย์ และขับไล่สิ่งอัปมงคลชั่วร้าย จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดรัสเซีย หรือ “ซิ่วสุ่ยเจีย” อันเป็นแหล่งสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมต่างๆ มากมาย อาทิกุชชี่ พราด้า ดีแอนด์จี หรืออย่างรองเท้ากีฬาชื่อดัง ไนกี้ อดิดาสและแบรนด์ชั้นนำอื่นๆ จนหลายคนที่บอกว่ามาเมืองจีนจะต้องมาหาซื้อของเลียนแบบจากที่นี่ และ ถือว่าที่นี่เป็นสวรรค์ของนักชอปปิ้งโดยเฉพาะสำหรับนักชอปปิ้งชาวต่างชาติที่มาเที่ยวปักกิ่ง ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ มากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเทียนสิน โดยรถบัสปรับอากาศ ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง)
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเทียนสินบินไห่
18.15 น. อำลา เมืองเทียนสิน เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW879 (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
22.20 น. เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ และ วันเดินทาง

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ2- 3ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่ 23 – 26 ม.ค. 62

13,888.-

17,888.-

17,888.-

3,888.-

ไม่รับ

วันที่ 20 – 23 ก.พ. 62

14,888.-

18,888.-

18,888.-

3,888.-

ไม่รับ

วันที่ 27 ก.พ. – 02 มี.ค. 62

14,888.-

18,888.-

18,888.-

3,888.-

ไม่รับ

วันที่ 06 – 09 มี.ค. 62

15,888.-

19,888.-

19,888.-

3,888.-

6,888.-

วันที่ 13 – 16 มี.ค. 62

15,888.-

19,888.-

19,888.-

3,888.-

6,888.-

วันที่ 20 – 23 มี.ค. 62

15,888.-

19,888.-

19,888.-

3,888.-

6,888.-

วันที่ 27 – 30 มี.ค. 62

15,888.-

19,888.-

19,888.-

3,888.-

6,888.-

 

Visitors: 483,475