ไต้หวัน บรรเจิด 5 วัน 4 คืน บิน BR - ZZFM ทัวร์ไต้หวัน มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

SKU : HMT-ZZFM-JLM03

ทัวร์ : ไต้หวัน บรรเจิด 5 วัน 4 คื

สายการบิน :อีว่า แอร์ไลน์ (BR)

ช่วงเวลาเดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 2562

ราคา :เริ่มต้น 20,888 บาท

 รายละเอียด :เที่ยวเมืองไถจง ไทเป เจียอี้ จีหลง ทะเลเสาบสุริยันจันทรา วัดเจ้าพ่อกวนอู อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อุทยานแหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซื่อหลินไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง 

พิเศษ!! : แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก ระดับ 5 ดาว 

**หมายเหตุ กรุณาเช็กที่นั่งว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง**

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

20,888.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

                             

 

ไต้หวัน บรรเจิด 5 วัน 4 คืน บิน BR 

เที่ยวเมืองไถจง ไทเป เจียอี้ จีหลง ทะเลเสาบสุริยันจันทรา วัดเจ้าพ่อกวนอู อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อุทยานแหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซื่อหลินไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง


วันที่แรก   กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-เมืองเถาหยวน
13.00 น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ R ประตู 8 สายการบิน EVA AIR เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ก่อนการเดินทาง
15.10 น. นำท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 202 (บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
20.50 น. ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว มีรถโค้ชปรับอากาศ เพื่อนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
หลังจากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก TAO GARDENT HOTEL 4* หรือเทียบเท่าให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง   เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–วัดจงไถซานซื่อ- เมืองเจียอี้
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปสู่เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม นำท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา” นำท่าน นมัสการรูปปั้นของพระถังซัมจั๋ง และถ่ายรูปบริเวณจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวอันสวยงามของทะเละสาบ จากนั้นนำท่านนมัสการศาลเจ้ากวนอูและศาลเจ้าขงจื้อ ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ที่ชาวไต้หวันให้ความนับถือมาก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีนพื้นเมือง เมนูปลาประธานาธิบดี
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วัดจงไถซานซื่อ ซึ่งเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน งบประมาณสร้างกว่าหมื่นล้านบาท มีความสูง 150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกันกับตึกไทเป 101 ซึ่งมีโครงสร้างแข็งแกร่งมาก แต่เมื่อปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่างแรง พสุธาแยกและเกิดธรณีสูบหมู่บ้านหายไปที่เมืองหนานโถวแต่วัดนี้กลับไม่เป็นอะไรเลย สร้างความศรัทธาให้กับชาวไต้หวันมาก ภายในวัดมีห้องเรียนกว่า 1,000 ห้อง เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเจียอี้ ให้ท่านชมทัศนียภาพสองข้างทาง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ เมนูพิเศษสุกี้+ชาบู เชียนเย่
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL ROYAL CHIAYI 4* หรือเทียบเท่า

วันที่สาม อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง-แช่น้ำแร่ 5 ดาว ส่วนตัวภายในห้องพัก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทางของชนพื้นเมืองของไต้หวัน ชมความเป็นอยู่ การทำการเกษตรและการปลูกชาระหว่างสองข้างทางซึ่งเป็นทางคดโค้งระหว่างทางขึ้นเขาที่จะเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร เมนูอาหารจีนสไตล์พื้นเมือง
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่ สำคัญและสวยงามอีกที่หนึ่งของเกาะไต้หวันที่ทุกท่านไม่ควรพลาด จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชมธรรมชาติภายในสวนสนบนเทือกเขาอาลีซาน สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ให้ท่านได้ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ที่มีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี ให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก นำท่านแวะชิมชาอู่หลง บนภูเขาสูงอันขึ้นชื่อของไต้หวัน จากนั้นเดินทางสู่เมืองไถจง เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารค่ำและเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ เมนูพิเศษสเต็ก+สลัดบาร์
จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FRESH FIELDS HOTEL 5* ให้ท่านแช่น้ำแร่ 5 ดาว แบบ
ส่วนตัวภายในห้องพัก

วันที่สี่   เมืองไทเป- ร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์ Germanium- Cosmetic shop– ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) –ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองไทเป ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไต้หวัน ให้ท่านแวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ชื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน นำท่าน ชมศูนย์ Germanium เป็นสร้อยทีมีพลังพิเศษช่วยปรับสภาพประจุลบ และบวกในร่างกายให้ร่างกายสมดุล ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย จากนั้นนำท่านสู่ Cosmetic Shop เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสำอางและสินค้าเกี่ยวกับความงามอื่นที่ได้รับความนิยมที่ขึ้นชื่อ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา ที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน
หลังอาหาร นำท่านเดินทางไป ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ตึกไทเป101 มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั้งระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดี ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นไนท์มาร์เก็ตสายแรกของเมืองไทเปและไนท์มาร์เก็ตที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของเมืองไทเปมีอายุกว่า 200ปี และยังเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญของเมืองไทเป เมื่อครั้งที่ชาวฮั่นเริ่มอพยพมาจากจีนเพื่อมาตั้งรกรากใหม่ที่เกาะไต้หวันตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษพระกระโดดกำแพง
จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TAO GARDENT HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า   หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย่หลิว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นำท่านสัมผัสบรรยากาศถนนเก่าจิ่วเฟิ้น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง จิ่วเฟิ้นเคยเป็นแหล่งเหมืองทอง ที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง เพราะนอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้าที่มีอยู่มากมายอีกด้วย จากนั้นนำท่านสู่ อุทยานเหย่หลิว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไปในทะเล ที่นี่ชายหาดมีชื่อเสียงและเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนทำให้เกิดการทับถมของแนวหิน
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร เมนูอาหารจีนซีฟู้ด
หลังอาหาร นำท่าน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวมรูปภาพสิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศ จากนั้นท่านยังจะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารูปปั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะมีขึ้นทุก 1 ชั่วโมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้ จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่เมืองไทเป ให้ท่านช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า เลือกซื้อของฝากให้คนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่างๆ อาทิ Onisutka Tiger แบรนด์ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น, New Balance, Puma,Adidas, Nikeในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวันนั้นมีราคาถูก และให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันสมควร
เย็น รับประทานอาหารเย็น เมนูพิเศษปูอลาสก้า
18.00 น. นำทุกท่านเดินทาง ถึง สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
21.40 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR 203 / BR 205 (20:45-23:30) (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
00.25+1 น. ถึงท่าอากาศยาน สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ และ วันเดินทาง 

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริม

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม

พักท่านเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

09 – 13 MAR’19

20,888

20,888

20,888

20,888

4,800

04 – 08 APR’19

20,888

20,888

20,888

20,888

4,800

23 – 27 MAY’19

20,888

20,888

20,888

20,888

4,800

****ค่าบริการข้างต้น ยังไม่ได้รวมค่าทิปคนขับ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ท่าน****

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า


Visitors: 482,210