The Best of Nagoya 5 Days 3 Nts By XJ -Z001 ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

SKU : HMT-Z001-AZNGO05

ทัวร์ :The Best of Nagoya 5 Days 3 Nts

สายการบิน :แอร์เอเซีย เอ็กซ์ (XJ)

ช่วงเวลาเดินทาง : มกราคม - มีนาคม 2562

ราคา :เริ่มต้น 24,999 บาท

รายละเอียด :สัมผัสความน่ารักของ ลิงแช่ออนเซ็น ตืนตาตื่นใจกับงานประดับไฟที่ยิ่่งใหญ่เป็นอันดับหนึ่ง ของญีปุ่น ณ Nabanano Sato

ศาลเจ้าโอสึคันนง ฮากุบะสกี ปราสาทอีกาดำ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เขตเมืองเก่าซันมาซิซิจิ อิออน จัสโก้

พิเศษ!! : บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นยากินิคุ

**หมายเหตุ กรุณาเช็กที่นั่งว่างก่อนทำการจองทุกครั้ง**

ไม่พบสินค้า

จำนวน
ราคา

24,999.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

 

                                   

 

The Best of Nagoya 5 Days 3 Nts By XJ

สัมผัสความน่ารักของ ลิงแช่ออนเซ็น ตืนตาตื่นใจกับงานประดับไฟที่ยิ่่งใหญ่เป็นอันดับหนึ่ง ของญีปุ่น ณ Nabanano Sato ศาลเจ้าโอสึคันนง ฮากุบะสกี ปราสาทอีกาดำ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เขตเมืองเก่าซันมาซิซิจิ อิออน จัสโก้

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 2562
(อัตราค่าบริการ และ วันเดินทางตามตารางท้ายโปรแกรม)


วันที่แรก สนามบินดอนเมือง
23.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบิน AIRASIA X เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ
(น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

วันที่สอง สนามบินนาโกย่า – ศาลเจ้าโอสึคันนง – ถนนช้อปปิ้งโอสุ – ย่านซาคาเอะ - NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATION
02.15 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ638
*** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
09.40 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโอสึคันนง เป็นหนึ่งในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นวัดประจำตระกูลโอดะ นอกจากนี้ยังมีวัดบันโชจิซึ่งโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพักอยู่เมื่อครั้งเป็นตัวประกัน อันเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของย่านโอสึ OSU เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตที่สุดของนาโกย่า ซึ่งนอกจากคนญี่ปุ่นแล้ว นักท่องเที่ยวต่างชาติก็นิยมมาเยี่ยมชมเช่นกัน
จากนั้นท่านจะได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุอย่างเต็มอิ่มที่ย่านร้านค้า
ณ บริเวณถนนช้อปปิ้งโอสุ ซึ่งมีอายุประมาณ 400 กว่าปี เป็นถนนการค้าที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากด้วยมนต์เสน่ห์ของบรรยากาศย่านชนชั้นแบบดั้งเดิม ถนนช้อปปิ้งนี้ประกอบไปด้วยร้านค้ามากมายกว่า 1,200 ร้าน เรียงรายตลอดสองข้างทางยาว 1.7 กิโลเมตร ประกอบด้วยอาหารและสินค้าทันสมัยไม่ว่าจะเป็นน้ำหอม, เสื้อผ้า, เครื่องสำอาง และร้องเท้าจากสารพัดยี่ห้อดังและที่สำคัญคือราคาถูกมาก นอกจากนี้แล้วยังเป็นแหล่งรวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ชุดคอสเพลย์, การ์ตูนอะนิเมะและสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซากาเอะ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในย่านท่องเที่ยวและแหล่งช้อปปิ้งสำคัญของเมืองนาโกย่า ซึ่งประกอบไปด้วยแลนด์มาร์คที่สำคัญของเมือง ได้แก่ หอคอยนาโกย่าทีวีทาวเวอร์ และ โอเอซิส 21 อาคารที่มีรูปทรงเหมือนยานอวกาศ นอกจากนั้นแล้ว ในย่านซากาเอะยังมีศูนย์การค้า ร้านขายสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนม และร้านอาหารหลากหลายร้าน รวมถึงร้านขายสินค้าลดราคายอดนิยมของนักท่องเที่ยว
จากนั้นนำท่านชมเทศกาล NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATION หนึ่งในเทศกาลแสงสีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีไฟประดับมากกว่า 8.5 ล้านดวงภายในสวนดอกไม้ ภายในสวนจะมีการประดับตกแต่งไฟอย่างสวยงาม มีทั้งทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ที่นำไฟสีฟ้ามาตกแต่งให้ดูเหมือนทะเล นอกจากนี้ยังมีอุโมงค์ดวงไฟและจุดชมวิวที่สามารถขึ้นลิฟท์ไปด้านบน เมื่อมองลงมาจะเห็นสวนที่ประดับไฟเป็นมุมกว้าง
***อิสระมื้อค่ำตามอัธยาศัย ***
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
พักที่ HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม ฮากุบะ สกีรีสอร์ท - UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – มัตซึโมโต้ – บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฮากุบะ สกีรีสอร์ท ให้ท่านได้อิสระกับกิจกรรมหิมะและสกีต่างๆให้เล่น เช่น สกี สโนว์บอร์ด หรือกระดานเลื่อน ให้ท่านเลือกเล่นผาดโผนในสไตล์ท่านเอง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นสกีในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และค่าเครื่องเล่น ประมาณ 5,000-15,000 เยน) ** ทั้งนี้การเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆนั้น ขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ และปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานั้น**
*** อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ จุดพักรถเพื่อความสะดวกในการเดินทาง***
โดยในบริเวณจุดพักรถมีร้านอาหารมากมายหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อรับประทานไม่ว่าจะเป็นข้าวหน้าหมูทอดทงคัตสึ ทอดด้วยไฟอ่อนๆ เนื้อหมูนุ่มๆด้านในห่อด้วยแป้งฟูฟ่องทอดออกมาได้สีเหลืองนวล กรอบ ราดด้วยซอสเข้มข้น ชวนให้ลิ้มรสหรือจะเลือกรับประทานราเมนต้นตำรับของแท้จากญี่ปุ่นน้ำซุปใส แต่รสชาติเข้มข้นเข้าถึงรสเครื่องเทศต้นตำรับของญี่ปุ่น เพิ่มเติมด้วยเส้นอูด้งเหนียวนุ่ม และเนื้อหมูชิ้นใหญ่ที่พิถีพิถันในการแล่ชิ้นเนื้อหมูออกมาให้สวยงามให้รสชาติสัมผัสลิ้นได้ดีเยี่ยม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ JIGOKUDANI MONKEY PARK นำท่านผ่านประสบการณ์
พิเศษ ลิงแช่ออนเซ็น กลางบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติอยางใกล้ชิดริมขอบสระ ชื่นชมความน่ารักของลิงที่อาศัยอยู่กันเป็นฝูงใหญ่และมีความคุ้นเคยกับมนุษย์ (ห้ามจับหรือให้อาหารโดยเด็ดขาด) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมความน่ารักของลิงตามอัธยาศัย (การชมลิงแช่ออนเซ็นนั้นจะสามารถชมได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและตัวของลิงเนื่องจากลิงที่ลงมาแช่ออนเซ็นเป็นลิงป่า)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นยากินิคุ บริการเมนูเนื้อและหมู คลุกเคล้ากับน้ำซอสสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมทั้งของหวานแบบทานไม่อั้น
พักที่ PREMIER HOTEL CABIN MATSUMOTO หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่    ปราสาทมัตซึโมโต้ – ทาคายาม่า – ที่ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – อิออน จัสโก้
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเก็บภาพประทับใจด้านหน้าปราสาทมัตซึโมโต้ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปราสาทอีกา เนื่องจากผนังปราสาทมีสีดำ และปีกด้านต่างๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปีกนก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1590 โดย อิชิคาว่า คาสุมาซะ เพื่อใช้เป็นที่พักของบรรดาเจ้าเมืองในอดีต ปัจจุบันหลังจากได้รับการจัดตั้งเป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นได้ปรับให้เป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นและประวัติศาสตร์ของ จังหวัดนากาโน่ และเป็นปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น
จากนั้นนำชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซึ่งยังคงความเป็นบ้านเมืองแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่างแท้จริง นำท่านเดินผ่านชม ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า ไม่รวมค่าเข้าชมท่านละ 430 เยน ใช้เป็นทั้งที่ทำงาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว เป็นที่ทำการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ข้ามพ้นยุคสมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ประกอบด้วยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขังนักโทษ โรงครัว และห้องพักของเจ้าหน้าที่ จากนั้นอิสระเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของ
ที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็นตุ๊กตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อน
***อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ***
สำหรับท่านที่ชื่นชอบในรสชาติของเนื้อวัว ณ เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ มีร้านอาหารที่เป็นสุดยอดของเนื้อฮิดะไม่ว่าจะมาเป็นในรูปแบบปิ้งย่าง ซูชิเนื้อฮิดะ หรือจะเป็นเนื้อบดชุบแป้งทอดในนามที่เรียกกันว่า “โคโระเกะ” สำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อภายในถนนเส้นนี้ยังเต็มไปด้วยร้านโซบะ ราเมน แม้กระทั่งขนมหวานของทานเล่นต่างๆให้ท่านได้ลิ้มลองอีกมากมาย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนที่เป็นมิตร นำท่านเที่ยวชม เมืองทาคายาม่า ที่ได้ชื่อว่า“ลิตเติ้ลเกียวโต เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารักตั้งอยู่ในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้ำ สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลงตัว นำท่านสู่ “ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ” หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อิออน จัสโก้ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ามากมาย อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ซึ่งภายในร้านทุกอย่างราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น และ หากท่านใดหลงใหลในรสชาติของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อจากที่นี่ได้เลย
**เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาช้อปปิ้งอิสระค่ำตามอัธยาศัย**
พักที่ SPRING SUNNY HOTEL NAGOYA TOKONAME หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า    สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
10.55 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ XJ639 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
15.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

Happy Time… Happy Tour… Happy Mail Travel
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ และ วันเดินทาง

กำหนดการเดินทาง    2562

ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

08 - 12 มกราคม 2562

24,999 

8,000

09 - 13 มกราคม 2562

26,999

8,000

10 - 14 มกราคม 2562

26,999

8,000

11 - 15 มกราคม 2562

26,999

8,000

15 - 19 มกราคม 2562

25,999

8,000

16 - 20 มกราคม 2562

26,999

8,000

17 - 21 มกราคม 2562

26,999

8,000

18 - 22 มกราคม 2562

26,999

8,000

22 - 26 มกราคม 2562

25,999

8,000

23 - 27 มกราคม 2562

26,999

8,000

24 - 28 มกราคม 2562

26,999

8,000

25 - 29 มกราคม 2562

26,999

8,000

29 ม.ค. - 02 ก.พ.  2562

25,999

8,000

30 ม.ค. - 03 ก.พ. 2562

26,999

8,000

31 ม.ค. - 04 ก.พ. 2562

26,999

8,000

01 - 05 กุมภาพันธ์ 2562

26,999

8,000

05 - 09 กุมภาพันธ์ 2562

25,999

8,000

06 - 10 กุมภาพันธ์ 2562

26,999

8,000

07 - 11 กุมภาพันธ์ 2562

26,999

8,000

08 - 12 กุมภาพันธ์ 2562

26,999

8,000

12 - 16 กุมภาพันธ์ 2562

25,999

8,000

13 - 17 กุมภาพันธ์ 2562

26,999

8,000

14 - 18 กุมภาพันธ์ 2562

26,999

8,000

19 - 23 กุมภาพันธ์ 2562

25,999

8,000

20 - 24 กุมภาพันธ์ 2562

26,999

8,000

21 - 25 กุมภาพันธ์ 2562

26,999

8,000

22 - 26 กุมภาพันธ์ 2562

26,999

8,000

26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2562

25,999

8,000

27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562

26,999

8,000

28 ก.พ. - 04 มี.ค. 2562

26,999

8,000

01 - 05 มีนาคม 2562

26,999

8,000

05 – 09 มีนาคม 2562

25,999

8,000

06 - 10 มีนาคม 2562

26,999

8,000

07 - 11 มีนาคม 2562

26,999

8,000

08 - 12 มีนาคม 2562

26,999

8,000

12 - 16 มีนาคม 2562

25,999

8,000

13 - 17 มีนาคม 2562

26,999

8,000

14 - 18 มีนาคม 2562

26,999

8,000

15 - 19 มีนาคม 2562

26,999

8,000

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***


Visitors: 483,530